PNL mai adreseaza o scrisoare MJ

Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

C E R E R E
Chişinău,
03 februarie 2012

În conformitate cu extrasul din Registrul de Stat al organizaţiilor necomerciale, eliberat de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova nr.05-7742 din 17.01.2012, PNL este înregistrat pe 02.02.2007cu numărul de înregistrare 38.

Pe 14 decembrie 2011, PNL a depus cerere cu privire la înregistrarea Statutului în Noua Redacţie, adoptată la Congresul III-lea al PNL din 03.XII.2011.
Contrar prevederilor imperative şi prohibitive ale legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, în speţă ale Legii nr.294-XYI din 21.XII.2007 privind partidele politice, Ministerul Justiţiei a sfidat nejustificat termenul de prescripţie de 30 de zile, statuat prin art.8 alin.(3) din Legea nominalizată, şi tocmai pe 17.01.2012 a remis PNL o expunere teoretică echivocă, superficială şi nejustificată.
Ministerul Justiţiei, depăşindu-şi limitele competenţelor, a ignorat REGULAMENTUL aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.129, din 15 februarie 2000, şi sfidat principiile generale ce statuează, în mod expres, că ”Ministerul Justiţiei ca organ central al administraţiei publice de specialitate, asigură realizarea politicii de stat în sfera justiţiei”, iar în activitatea sa conform prevederilor pct.3, Ministerul Justiţiei ,,.se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova, de Legea cu privire la Guvern, alte legi şi hotărîri ale Parlamentului, decrete ale Preşedintelui, de hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prezentul regulament”.

 

Conjunctura circumstanţială, modalitatea de abordare a cauzei denotă, cu certitudine, că Ministerul Justiţiei al RM s-a autoexonerat, fără temei legali, în mod deliberat, de la obligativitatea asigurării drepturilor şi intereselor legale ale PNL şi intenţionat, cu mod direct, a axat procedura de înregistrare a Noii Redacţii a Statutului PNL într-o polemică teoretică ambiguă, contradictorie şi şi-a arogat ilegal dreptul de a interpreta/tălmăci – făcînd-o confuz şi eronat – prevederile explicite și expuse exhaustiv ale normelor de drept.

 
Incoerente şi ipotetice sunt afirmaţiile Ministerul Justiţiei precum că ,,… Statutul în redacţia nouă, aprobat la şedinţa Congresului din 3 decembrie 2011, ar putea fi interpretat ca venind, aparent, în contradicţie cu principiiile suveranităţii şi independenţei, acestea totuşi nu constituie prin sine un motiv de interzicere a activităţii partidului doar pe seama faptului că aceste declaraţii au fost făcute publice”.Irelevantă şi impardonabilă este referinţa Ministerului Justiţiei la practica CEDO şi la jurisprudenţa naţională. Interpretarea ”abilă” şi premeditat eronată a cauzei enunţate denotă cu certitudine caracterul dolosiv al deciziei Ministerului de Justiţie de a adresa o asemenea scrisoare PNL.

 
Excedă limitele criticii admisibile şi hazardate prin afirmaţia ,,Este necesar de a diviza, în acest sens, elementele de facto şi de jure a unor asemenea declaraţii şi totodată de apreciat în substanţă aceste modificări în actele de politici ale PNL”.

 
Prin afirmaţiile iresponsabile şi nejustificate, de tipul ,,…De jure, modificările propuse vin în contradicţie cu prevederile legale a legii fundamentale şi a legii speciale, nu atunci cînd acestea constituie simple declaraţii politice ci atunci cînd ele devin demersuri în modificarea în actele de constituire”, Ministerul Justiţiei, premeditat şi iremisibil, a omis prevederile legale ale Constituţiei Republicii Moldova şi ale legii speciale notificate.

 
Inopozabilă, tendenţioasă şi lipsită de suport juridic este afirmaţia că, de facto, ”modificările PNL, din momentul în care se materializează în statut în redacţie nouă, depăşesc limitele simplelor declaraţii politice făcute în contextul dezbaterilor publice şi a pluralismului politic”.

 
În scopul redării unui comentariu cu impact ponderabil, Ministerul recurge la manevre suspecte şi irelevante, denaturînd, cu reavoinţă, textul integral şi discrepant, invocînd, fără pic de jenă, că ,,..Simpla referinţă la expresia ,,prin căi paşnice” nu este suficientă pentru a dezvălui metodele şi mijloacele folosite”.

 
Inexplicabil şi iremisibil, Ministerul Justiţiei a omis textul integral, potrivit căruia: ,,PNL pledează pentru unificarea – pe cale paşnică, democratică – a celor două state româneşti… Partidul militează pentru acest obiectiv prin mijloace legale, nonviolente, conforme cu principiile fundamentale ale democraţiei”.

 
Devansează orice imaginaţie cum Ministerul Justiţiei, în mod ilicit, a derogat de la înregistrarea modificărilor în Statutul PNL şi şi-a declinăt competenţa: ”Astfel, ţinănd cont de cele expuse, Ministerul Justiţiei a decis să sesizeze Curtea Constituţională în vederea interpretării art.41 alin.(4) din Constituţie.”

 
Este demn de reţinut sarcasmul rigid, denigrator şi lipsit de consideraţiune pe care Ministerul Justiţiei îl camuflează în afirmaţia: ,,Despre Decizia emisă ulterior Veţi fi informată suplimentar”, după care nu putem afla pînă azi care e modalitatea și termenele legale în care, în atare cazuri, Ministerul Justiției sesizează Curtea Constituțională, ca PNL să nu fie lăsat – credem noi, în mod intenționat, – în stare de suspensie.

 
Incertitudinea şi inadvertenţa manifestate de Ministerul Justiţiei la înregistrarea Noii Redacții a Statutului PNL este incontestabil calificată de PNL ca o imixtiune inadmisibilă în activitatea Partidului politic PNL.

 
Prin acţiunile premeditate, ilegale şi compromiţătoare, comise de Ministerul Justiţiei, Partidul Naţional Liberal se consideră discriminat, privat de dreptul de a-şi promova şi realiza obiectivele şi sarcinile statutare, chiar provocat la acţiuni ilegale care, ulterior, fiind monitorizate de Ministerul de Justiţie, să fie calificate în funcţie de gradul de culpabilitate incriminat, care să conducă suspendarea activităţii partidului sau lichidarea acestuia.

 
Aceste suspiciuni și ”incertitudini” iresponsabile, manifestateate de Ministerul Justiției în raport cu PNL au loc în condițiile cînd PNL, pe parcursul activităţii sale începînd cu anul 2007, a respectat legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, a contribuit şi contribuie la exprimarea liberă a voinţei politice a cetăţenilor RM în condiţiile legii, pluralismului politic și pluralismului de opinii, participînd la alegeri și avînd rezultate. Nemaivorbind de faptul că, dimpotrivă, PNL a fost victima unor interdicții la care a fost supus abuziv din partea instituțiilor statului, cum ar fi Ministerul Justiției și Comisia Electorală Centrală, după care Partidul Național Liberal a atacat aceste acte de persecutare în justiția națională și a cîștigat dosarele pe baza precedentelor și a legislației CEDO. Credem că Ministerul Justiției și CEC ar trebui suspectate de nerespectarea legislației Republicii Moldova, fapt confirmat prin experiența tristă a PNL în raport cu aceste instituții ale statului.

 
În scopul redresării situaţiei artificial inventate de Ministerul Justiţiei, al contracarării unor repecusiuni nedorite, este oportun ca Ministerul Justiţiei să manifeste discernămînt, imparţialitate, să onoreze prevederile imperative ale legislaţiei în vigoare, de aceea solicităm:

 
1.Să asigure respectarea drepturilor constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova, care sunt membri ai PNL, statuate în art.41 alin.(3) din Constitiţia Republicii Moldova şi, în concordanţă cu art.10 alin.(3) din Legea nominalizată, să înregistreze Noua Redacţie a Statutului PNL.

 
2.În conformitate cu dispoziţiile exprese şi exhaustive ale art.8 alin.(3) din Legea privind partidele politice nr.294-XVI din 21.12.2007, în termen de o lună de la data depunerii documentelor să adopte o decizie de înregistrare a partidului politic sau, în cazul necorespunderii cerinţelor prezentei legi, o decizie prin care refuză înregistrarea partidului. Pornind de la această necesitate, adresăm această Cerere.

 
3.În temeiul art.11 alin.(4) din Legii notificată, fiind responsabil de publicarea acestor informaţii, să publice în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a Ministerului Justiţiei decizia luată.

 
Concomitent, în cazul în care Ministerul Justiţiei nu se va conforma cadrului legal, va trata cazul cu reflux şi va continua să răspundă unor influenţe politice, ce creează impedimente în soluţionarea legală a problemei înregistrării Noii Redacţii a Statutului – Partidul Naţional Liberal va fi nevoit să-şi apere drepturile Constituţionale în organele jurisdicţionale naţionale şi internaţionale.

 
Notă: Anexăm acestei Cereri, Poziţia Partidului Naţional Liberal în legătură cu decizia Ministerului Justiţiei de a sesiza Curtea Constituţională, expusă în cadrul conferinţei de presă din 19 ianuarie 2012.

Preşedintele PNL
Vitalia Pavlicenco
 
 
Победа государственников: Минюст не зарегистрировал унионистский устав НЛП
 

Победа государственников: Минюст не зарегистрировал унионистский устав НЛП

Министерство юстиции Республики Молдова пока воздержалось от регистрации нового устава Национал-либеральной партии, в котором главной целью политформирования объявлялась ликвидация молдавской государственности посредством объединения с Румынией.

Об этом ведомство проинформировало Партию регионов Молдовы, которая ранее направила в Минюст требование запретить антиконституционную деятельность НЛП.

В письме министерства сообщается, что 14 декабря Национал-либеральная партия направила для регистрации в Минюст пакет программных документов в новой редакции. Однако, Минюст на данный момент не утвердил новый вариант документов НЛП. Одновременно с этим, как отмечается в письме, Министерство юстиции обратилось в Конституционный суд за разъяснением 4п. 41 статьи Конституции Республики Молдова, запрещающей антиконституционную деятельность политических партий.

Как сообщалось ранее, 8 декабря председатель Партии регионов Молдовы Михаил Формузал подал в Министерство юстиции Республики Молдова заявление с требованием отмены регистрации Национал-либеральной партии. В документе, поданном в министерство, отмечалось, что НЛП в своей деятельности допускает незаконные антиконституционные действия. В частности, речь идёт о принятых на съезде проектах программы и устава организации, согласно которым одной из целей НЛП провозглашается ликвидация молдавской государственности путём объединения РМ с Румынией. В своём требовании ПРМ сослалась, в частности, на 41 ст. Конституции, в соответствии с которой «партии и другие общественно-политические организации, цели или деятельность которых направлены против политического плюрализма, принципов правового государства, суверенитета, независимости и территориальной целостности Республики Молдова, являются неконституционными».
Comentarii

Lasă un răspuns