Politica financiar-bancara

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]1. Direcţii de acţiune
2. Redresarea economiei naţionale
3. Bugetul de stat
4. Politica financiar-bancară
5. Comerţul
6. Piaţa asigurărilor
7. Restructurarea şi privatizarea
8. Restructurarea şi dezvoltarea industriei
9. Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii
10. Restructurarea în domeniul infrastructurii
11. Dezvoltarea regională şi locală
12. Dezvoltarea rurală şi turismul


Politica financiar-bancară

Partidul Naţional Liberal susţine reforma financiar bancară prin măsuri legislative, instituţionale, strategice şi operaţionale, după cum urmează:

 • în plan legislativ, vom susţine Legea privatizării băncilor, modificarea Legii nr.33/1991 şi 34/1991 privind creşterea rolului BNR şi a întăririi rolului ei de supraveghere prudenţială, promovarea Legii de insolvabilitate bancară. Normele de garanţie a creditelor de refinanţare, implementarea unor reguli de asigurare a depozitelor;
 • în plan instituţional, vom acţiona pentru sporirea şi eficientizarea rolului BNR, a CNVM, pentru apariţia băncilor de investiţii, a băncilor de credit ipotecar, a băncilor de credit municipal, a băncilor regionale, a fondurilor private de pensii, a fondurilor de credit ipotecar, a pieţei obligaţiunilor, pentru lărgirea pieţei leasingului şi asigurărilor etc.;
 • în plan strategic, vom susţine reglementarea precisă a modalităţilor de colaborare dintre Ministerul Finanţelor, Banca Naţională şi Comisia Naţională de Valori Mobiliare;
 • în plan operaţional, vom definitiva modalităţile în care creditul bancar şi piaţa de capital vor susţine investiţiile şi programele de relansare economică.

Partidul Naţional Liberal acţionează pentru adaptarea finanţelor publice la cerinţele economiei de piaţă. Finanţele publice vor susţine strategiile şi sectoarele economice prioritare, investiţiile de interes naţional, vor încuraja iniţiativa privată, concurenţa şi competitivitatea. În paralel, politica financiară va susţine buna funcţionare a instituţiilor chemate să asigure ordinea publică, apărarea ţării, respectarea drepturilor omului, precum şi obiectivele de politică socială şi de îmbunătăţire a calităţii vieţii.

Constatând că reţeaua bancară, serviciile oferite de bănci şi piaţa de capital în toate dimensiunile sunt subdezvoltate, pentru eliminarea urgentă a înapoierii acestor sectoare vitale în economia de piaţă am propus măsuri urgente, după cum urmează:

A. În domeniul bancar:

 • privatizarea băncilor cu capital majoritar de stat prin atragerea în acţionariatul acestora a unor instituţii bancare renumite, capabile să ofere înnoirea tehnologică şi recapitalizarea băncilor preluate;
 • stimularea formării şi dezvoltării de societăţi bancare noi, revitalizarea activităţii EXIMBANK;
 • ameliorarea urgentă şi substanţială a activităţii de supraveghere bancară a BNR, care a fost necorespunzătoare şi a permis falimentarea unor bănci şi decapitalizarea altora prin nesancţionarea unor conduceri incompetente şi/sau frauduloase;
 • stimularea dezvoltării unor servicii bancare neglijate în prezent, dar foarte necesare: creditul ipotecar, forfaiting, electronic banking, leasing financiar etc.;
 • limitarea strictă a implicării băncilor comerciale în comerţul cu valori imobiliare, inclusiv limitarea deţinerilor de valori mobiliare;
 • anularea statutului de monopol al CEC pe piaţa serviciilor bancare prin transformarea acesteia într-o bancă ce respectă integral cerinţele BNR şi nu are nici un avantaj competitiv faţă de celelalte bănci comerciale;
 • instituirea unui sistem naţional de pregătire şi atestare a personalului din sectorul bancar.

B. În domeniul pieţei de capital:

 • creşterea prestigiului, autorităţii şi eficienţei Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, dezvoltarea structurilor teritoriale de reprezentare;
 • asigurarea accesului neîngrădit al investitorilor şi intermediarilor la informaţii economico-financiare relevante;
 • alinierea metodologiei privind evidenţele contabile la standardele internaţionale;
 • adoptarea unor reglementări clare şi complete privind drepturile acţionarilor societăţilor comerciale şi instrumentele juridice asociate exercitării acestor drepturi, inclusiv clarificarea relaţiilor dintre acţionari şi administratori;
 • coordonarea eforturilor Guvernului şi ale BNR pentru asigurarea unor condiţii satisfăcătoare de derulare a investiţiilor de portofoliu, în special în ceea ce priveşte problema repatrierii capitalurilor investite şi a uzufructului acestora în ţările de origine;
 • adoptarea legislaţiei specifice necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea băncilor de investiţii;
 • consolidarea operatorilor economici autohtoni, care activează în domeniul pieţei de capital, conectarea lor la piaţa internaţională;
 • stimularea introducerii şi utilizării extensive a unor vehicule investiţionale moderne, eficiente ca valori mobiliare derivate şi cele bazate pe ipoteci;
 • dezvoltarea puternică a pieţei secundare a valorilor mobiliare emise de Guvern ca mijloc de finanţare neinflaţionistă a deficitelor bugetare;
 • adoptarea de măsuri legislative care să permită utilizarea resurselor financiare ale societăţilor de asigurări pe piaţa valorilor mobiliare.

Partidul Naţional Liberal va elabora un program pe termen mediu şi lung de creşterea disciplinei financiare destinat, în principal, reducerii deficitului financiar. În mod evident, continuarea existenţei unor deficite financiare şi a unor datorii publice excesive, precum şi presiunea pe care acestea o exercită asupra dobânzilor, reprezintă un pericol pentru stabilitatea financiară şi creşterea economică durabilă. În acest context, vom obliga la creşterea transparenţei în ce priveşte veniturile şi cheltuielile publice.

Comentarii

Lasă un răspuns