Administratia publica

Politica socială
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 88]
Administraţia publică

Partidul Naţional Liberal îşi propune realizarea unei reforme generale a administraţiei publice centrale şi locale, inclusiv a tuturor instituţiilor subordonate ministerelor şi celorlalte organe centrale şi locale, prin care să se asigure o reală autonomie a structurilor şi un înalt grad de profesionalism pentru funcţionarii publici din cadrul acestor structuri.

Partidul Naţional Liberal va reformula administraţia publică prin iniţierea unui cadru juridic în care vor fi consacrate următoarele principii:

 • principiul descentralizării activităţilor prin eliminarea nivelurilor organizatorice intermediare şi a paralelismelor;
 • principiul autonomiei administraţiei publice prin subordonarea acesteia numai legii;
 • principiul delimitării activităţilor specifice administraţiei publice de celelalte activităţi din economie.

Partidul Naţional Liberal are în vedere o reformare a administraţiei publice centrale, respectiv a ministerelor şi a celorlalte organe centrale, considerând că principalele funcţii ale acestui domeniu de activitate trebuie să fie:

 • funcţia de strategie prin care se realizează fundamentarea principalelor direcţii de dezvoltare;
 • funcţia de reglementare prin care se realizează un cadru normativ adecvat scopului propus în programul de guvernare;
 • funcţia de autoritate de stat prin care se realizează investirea cu însemnele autorităţii de stat a documentelor oficiale, a normelor, a condiţiilor şi criteriilor instituite de organismele legal abilitate;
 • funcţia de control prin care se asigură verificarea îndeplinirii reglementărilor legale;
 • funcţia de administrare a bugetului;
 • funcţia de reprezentare.

Partidul Naţional Liberal are în vedere reformarea administraţiei publice locale.

Administrarea publică locală, întemeiată pe principiile garantate constituţional ale autonomiei locale şi ale descentralizării serviciilor publice, trebuie să asigure în unităţile administrativ-teritoriale, în care îşi exercită competenţele, coeziunea socială pentru menţinerea solidarităţii naţionale.

Partidul Naţional Liberal consideră că principiul subsidiarităţii – cheia de boltă a organizării Uniunii Europene – trebuie să stea la baza organizării şi funcţionării autorităţilor publice locale judeţene. Conform acestui principiu, fiecare competenţă trebuie transferată comunităţii celei mai apropiate de cetăţean, cu excepţia aceleia ce poate fi realizată mai eficient de o comunitate situată pe un nivel superior.
Obiectivul major al administraţiei locale/judeţene trebuie să îl constituie dezvoltarea socio-economică locală.

Administraţia publică locală/judeţeană va asigura dezvoltarea locală prin:

 • creşterea/menţinerea nivelurilor de ocupare a forţei de muncă, a investiţiilor şi a producţiei;
 • promovarea spiritului antreprenorial şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii private cât şi a sectorului artizanal;
 • reducerea dezechilibrelor în cadrul localităţii/judeţului.

În ultimă instanţă, autorităţile publice vor contribui la crearea unui mediu investiţional favorabil care să asigure vigoarea economică şi, pe cale de consecinţă, prosperitatea.

Dezvoltarea socio-economică locală nu poate fi realizată decât dacă transferul de competenţe între autorităţi este însoţit şi de un transfer de mijloace financiare care să asigure coerenţă şi consistenţă acţiunilor administraţiei publice locale.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, vom susţine:

 • promovarea legislaţiei referitoare la "bugetul local" şi "patrimoniul public şi privat" al autorităţilor locale;
 • urgentarea ratificării în Parlament a "CHARTEI AUTONOMIEI LOCALE" şi elaborarea "CHARTEI ALBE A DESCENTRALIZĂRII";
 • recunoscând poziţia centrală a individului în societate vom cultiva şi spiritul de parteneriat în primul rând în plan local, dar şi la nivel internaţional;
 • instituirea şi extinderea principiului subsidiarităţii, potrivit căruia fiecare competenţă trebuie repartizată comunităţii celei mai apropiate de cetăţean, care este în măsură să o soluţioneze cel mai eficient.

Principala modalitate pentru realizarea reformei administraţiei publice centrale şi locale se referă la elaborarea unui set de proiecte de legi cuprinzând:

 • Legea responsabilităţii ministeriale;
 • Legea organizării şi funcţionării Guvernului;
 • Legea funcţionarului public;
 • modificarea Legii administraţiei publice locale nr.69 din 1991, republicată.

Între aceste proiecte de acte normative, statutul funcţionarului public constituie piesa centrală în procesul reformei administraţiei publice. În acest sens Partidul Naţional Liberal consideră imperios necesar că funcţionarul public să corespundă următoarelor cerinţe:

 • reale calităţi de bun cetăţean şi specialist, supus numai legii şi interesului public;
 • accesul să se facă numai pe bază de concurs, corect organizat şi de o complexitate corespunzătoare rangului funcţiei;
 • atitudine loială şi activitate desfăşurată cu conştiinciozitate civică şi profesională;
 • răspundere faţă de prejudiciile morale şi materiale aduse instituţiei.

O administraţie publică profesionistă, onestă, promptă, eficientă, descătuşată de birocraţie, deschisă nevoilor cetăţeanului – iată ce doreşte să înfăptuiască Partidul Naţional Liberal pentru România mileniului III.

Comentarii

Lasă un răspuns