Consiliul Unirii va invita la actiuni unioniste

Relizeu pentru pres?
 
Joi, 22 martie, a avut loc ?edin?a ordinar? a Consiliului Unirii, cu participarea semnatarilor Declara?iei de constituire a acestei structuri în R.Moldova. S-a discutat, ca ?i anterior, preg?tirea pentru actiunile dedicate Zilei Unirii, pe 25 ?i 27 Martie.

Astfel, Consiliul Unirii continu? s? depun? eforturi pentru a informa ?i a invita cît mai mul?i români ?i alogeni, cu op?iuni unioniste, indiferent de na?ionalitate, la ac?iunile dedicate Zilei Unirii. Consiliul Unirii a declarat anterior c? va participa, pe 25 martie 2012, la Mar?ul Unirii, al?turi de organizatorul principal – Platforma civic? “Ac?iunea 2012” -, cu începere de la ora 16.00, în Scuarul Academiei de ?tiin?e a Republicii Moldova. Traseul include Bd.?tefan cel Mare, str.Pu?kin – spre Ambasada României de pe str.Bucure?ti, apoi spre B?nulescu-Bodoni, continuînd pe Bd.?tefan cel Mare spre punctul final – Scuarul Operei Na?ionale, unde se va dansa Hora Unirii.

Aderen?ii la Consiliul Unirii vor veni duminic? la Mar? cu Tricoloruri, cu banere indicînd site-ul-platforma al Consiliului Unirii, cu banere ale partidelor ?i asocia?iilor componente, cu e?arfe ?i alte însemne, dar f?r? drapele ale entit??ilor politice ?i ob?te?ti. Aderen?ii din unit??ile administrative ale republicii vor fi ajuta?i, în m?sura posibilit??ilor, de conducerea Consiliului Unirii, s? ajung? la Mar?ul din Chi?in?u.

Mi?carea Na?ional-Cre?tina, parte a CU, îi invit? pe to?i semnatarii Consiliului Unirii s? participe la mitingul proUnire de la B?l?i, pe data de 24 martie, începând cu ora 10.00, la Teatrul de Vara, pe str.Independen?ei, la Mar?ul de la Ungheni, începând cu ora 13.00, de la intrarea în ora?, de lâng? sta?ia PECO, la Mar?ul de la F?le?ti, la ora 12.00, la mitingul de la Hânce?ti, din fa?a Monumentului Eroilor Neamului ?i al Osta?ilor români c?zu?i la datorie, pe strada Mihalcea-Hâncu, la mitingul de la Orhei, la ora 14.00, in fata Monumenului Vasile Lupu. Partidul National Liberal ?i alte componente sprijin? aceste mar?uri.

Tot pe data de 24, o delega?ie a Consiliului Unirii va participa la manifest?rile prilejuite de Ziua Unirii la Bac?u, România, la invita?ia uneia dintre semnatarele CU – Asocia?ia Refugia?ilor din Basarabia, nordul Bucovinei ?i ?inutul Her?a, condusa de dl Ioan Seniuc.

De asemenea, se vor desf??ura ac?iuni în alte localit??i, la care sunt invita?i s? participe to?i cei care au semnat direct sau prin entit??i (partid, asociatie) adeziuni la Consiliul Unirii.

Pe data de 27 martie 2012 vor avea loc manifest?ri la Chi?in?u, cu participarea unor oaspe?i din România – poeta Ana Blandiana ?i primarul de Alba Iulia Mircea Hava, precum ?i cu alte personalit??i –, la Biblioteca Na?ional?, ora 11.00, la Biblioteca ”Alba Iulia”, ora 12.00, va avea loc lansarea unei c?r?i de Maria Hîncu – "Coroana din cenu??". Tot pe 27 martie, la ora 17.00, va avea loc, la Teatrul ”Ginta Latin?”, o ?edin?? festiv? ?i un concert cu participarea Forului Democrat al Românilor ?i a Consiliului Unirii.

Consiliul Unirii adreseaz? un îndemn c?tre parohii ?i preo?i pentru a face parastase deputa?ilor Sfatului ??rii, care au votat Actul Unirii Basarabiei cu România, în anul 1918 ?i deputa?ilor, trecu?i in nefiin?? din Parlamentul care a votat, în 1991, Independen?a Republicii Moldova fa?? de URSS.

Consiliul Unirii împ?rt??e?te opinia c? for?ele revan?arde de stînga, socialiste ?i comuniste, nepedepsite pentru actele lor de nesupunere civil?, au declan?at o ofensiv? periculoas? pentru orientarea strategic? proVest a Republicii Moldova, cea mai scurt? cale fiind Unirea cu România, deoarece perspectiva integr?rii europene nu se întrevede deocamdat? la orizont – nu doar din cauza ingerin?ei permanente, în via?a noastr? intern?, pe toate caile, a Rusiei ?i a coloanei sale a cincea, dar ?i din cauza lipsei de voin?a din partea actualei conduceri de a reforma rapid societatea. Guvernan?ii nu asigur? înc? toate libert??ile ?i drepturile fundamentale ale omului, care înseamn? ?i libertatea de exprimare, aflata sub protec?ia art.10 din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, care permite, în contextul pluralismului politic, ?i discu?ii privind eventuala Unire cu Romania, pe c?i pa?nice, democratice ?i constitu?ionale.

Pentru a realiza acest obiectiv na?ional românesc, Consiliul Unirii ac?ioneaz? pentru a-i sensibiliza pe membrii societ??ii asupra necesit??ii de a-?i dep??i românofobia inoculat? de propaganda sovietic? ?i comunist?, de a ie?i liber în strad? ?i a spune – Doresc Unirea cu România!

Consiliul Unirii îi cheam? pe to?i la ac?iunile unioniste ?i îndeamn? for?ele de ordine din Chi?in?u ?i din alte localit??i s? asigure securitatea participan?ilor la ac?iuni.

Chi?in?u, 23 martie 2012

Apel catre românii din comunit??ile române?ti de peste hotare

La Consiliul Unirii a aderat un num?r de asocia?ii ?i persoane de peste hotare – români de pe ambele maluri ale Prutului, afla?i acolo cu traiul sau cu munca. Consiliul Unirii face Apel c?tre toate comunit??ile române?ti de peste hotare s? marcheze Ziua Unirii in numele Consiliului Unirii, ca structur? interna?ional?, la care ader? zilnic doritori – persoane fizice ?i entit??i ob?te?ti, s? posteze poze ?i informa?ii pe conturile Consiliului Unirii din spa?iul virtual ?i s? trimit? comentarii, adeziuni, reportaje, poze pentru postare pe site-ul www.consiliul-unirii.ro, prin adresa contact@consiliul-unirii.ro.

Prezent?m statisticile adeziunilor la Consiliul Unirii:

Pîn? acum au aderat 7 partide: Partidul Na?ional Liberal (Republica Moldova), Partidul Na?ional Român (Republica Moldova), Partidul Poporului Dan Diaconescu (România), Partidul Totul Pentru ?ar? (pentru Patrie) (România), Partidul Comunitar Democra?ia Acas?, Partidul României Europene – P.R.E. (România), Partidului National al Reintregirii, ulterior POD

Asocia?ii ob?te?ti: 47 din 7 state

Persoane fizice: Din totalul de 246 de aderen?i – 144 sunt din Republica Moldova, 67 – din România, 11 – din SUA, 5 – din Italia, 6 – din Canada, 3 – din Germania, 2 – din Fran?a, 2 – din Marea Britanie, 2 – din Spania, 1- din Portugalia, 1- din Belgia, 1 – Ducatul din Luxemburg, 1- din Ungaria, 1 – din Elve?ia.
Comentarii

Lasă un răspuns