L E G E privind administratia publica locala

L E G E 
privind administraţia publică locală 
 
nr. 436-XVI  din  28.12.2006
 
Monitorul Oficial nr.32-35/116 din 09.03.2007

 
C U P R I N S
 
Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 
Articolul 1. Noţiuni de bază 
Articolul 2. Obiectul de reglementare 
Articolul 3. Principiile de bază ale administrării publice locale 
Articolul 4. Statutul juridic al unităţii administrativ-teritoriale 
Articolul 5. Subiecţii autonomiei locale 
Articolul 6. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice 
Articolul 7. Autonomia şi legalitatea în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale 
Articolul 8. Consultarea populaţiei 
Articolul 9. Suportul financiar al autonomiei locale 
Articolul 10. Organizarea activităţii autorităţilor publice locale 
 
Capitolul II 
CONSILIILE LOCALE (SĂTEŞTI, COMUNALE, ORĂŞENEŞTI, MUNICIPALE) 
 
Secţiunea 1 
Componenţa şi constituirea consiliilor locale 
Articolul 11. Numărul de consilieri 
Articolul 12. Statutul alesului local 
Articolul 13. Constituirea consiliilor locale 
 
Secţiunea a 2-a 
Competenţele consiliilor locale 
Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale 
 
Secţiunea a 3-a 
Funcţionarea consiliului local 
Articolul 15. Mandatul consiliului local 
Articolul 16. Convocarea consiliului local 
Articolul 17. Transparenţa şedinţelor 
Articolul 18. Ordinea de zi a şedinţei 
Articolul 19. Caracterul deliberativ al şedinţei 
Articolul 20. Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor consiliului local 
Articolul 21. Limitarea dreptului de vot 
Articolul 22. Examinarea problemelor în şedinţa consiliului local 
Articolul 23. Răspunderea consilierilor în consiliul local 
Articolul 24. Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier 
Articolul 25. Dizolvarea consiliului local 
 
Capitolul III 
PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL 
Articolul 26. Primarul şi viceprimarul 
Articolul 27. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatului de primar 
Articolul 28. Încetarea înainte de termen a mandatului de primar 
Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului 
Articolul 30. Informarea consiliului local 
Articolul 31. Alegerea viceprimarilor 
Articolul 32. Actele primarului 
Articolul 33. Suspendarea din funcţie a primarului 
Articolul 34. Interimatul funcţiei de primar 
Articolul 35. Delegatul sătesc 
Articolul 36. Atribuţiile delegatului sătesc 
 
Capitolul IV 
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL 
Articolul 37. Exigenţele pentru funcţia de secretar 
Articolul 38. Numirea secretarului consiliului local 
Articolul 39. Atribuţiile secretarului 
 
Capitolul V 
PRIMĂRIA 
Articolul 40. Primăria şi statutul personalului primăriei 
 
Capitolul VI 
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE RAIONULUI 
 
Secţiunea 1 
Consiliul raional 
Articolul 41. Componenţa consiliului raional 
Articolul 42. Constituirea consiliului raional 
Articolul 43. Competenţele consiliului raional 
Articolul 44. Durata mandatului consiliului raional 
Articolul 45. Convocarea consiliului raional 
Articolul 46. Adoptarea deciziilor de către consiliul raional 
Articolul 47. Organizarea şi funcţionarea consiliului raional 
Articolul 48. Dizolvarea consiliului raional 
 
Secţiunea a 2-a 
Preşedintele şi vicepreşedintele raionului 
Articolul 49. Alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului 
Articolul 50. Încetarea mandatelor preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului 
Articolul 51. Aparatul preşedintelui raionului 
Articolul 52. Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului 
Articolul 53. Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului 
Articolul 54. Actele preşedintelui raionului 
 
Capitolul VII 
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 
Articolul 55. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Chişinău 
Articolul 56. Alegerea şi componenţa autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău 
Articolul 57. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău 
Articolul 58. Convocarea consiliului municipal Chişinău şi a consiliilor sectorale ale municipiului Chişinău 
Articolul 59. Pretorul 
 
Capitolul VIII 
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL. 
SECRETARUL CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU.
SECRETARUL CONSILIULUI SECTORAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 
Articolul 60. Statutul secretarului consiliului raional, al secretarului Consiliului municipal Chişinău şi cel al secretarului consiliului sectoral al municipiului Chişinău 
 
Capitolul IX 
CONTROLUL ADMINISTRATIV AL ACTIVITĂŢII 
AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE 
 
Secţiunea 1 
Controlul administrativ 
Articolul 61. Noţiunea de control administrativ şi scopul acestuia 
Articolul 62. Principiile controlului administrativ 
Articolul 63. Subiecţii controlului administrativ 
 
Secţiunea a 2-a 
Controlul de legalitate 
Articolul 64. Controlul obligatoriu 
Articolul 65. Controlul facultativ 
Articolul 66. Controlul solicitat de autoritatea administraţiei publice locale 
Articolul 67. Controlul solicitat de persoanele vătămate 
Articolul 68. Împuternicirile oficiului teritorial al Cancelariei de Stat
Articolul 69. Sesizarea directă a instanţei de contencios administrativ 
 
Secţiunea a 3-a 
Controlul de oportunitate 
Articolul 70. Împuternicirile subiecţilor controlului de oportunitate 
Articolul 71. Împuternicirile subiecţilor controlului administrativ 
 
Secţiunea a 4-a 
Transparenţa controlului administrativ 
Articolul 72. Raportul anual privind activitatea de control 
 
Capitolul X 
SERVICIILE PUBLICE, BUNURILE ŞI LUCRĂRILE PUBLICE 
 
Secţiunea 1 
Serviciile publice 
Articolul 73. Organizarea serviciilor publice locale 
 
Secţiunea a 2-a 
Administrarea bunurilor 
Articolul 74. Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale 
Articolul 75. Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale 
Articolul 76. Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale 
Articolul 77. Administrarea bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale 
 
Secţiunea a 3-a 
Lucrările publice 
Articolul 78. Lucrările publice 
Articolul 79. Documentaţia de urbanism 
Articolul 80. Înfiinţarea de întreprinderi şi societăţi comerciale 
 
Capitolul XI 
ADMINISTRAREA FINANŢELOR PUBLICE 
Articolul 81. Finanţele publice locale 
 
Capitolul XII 
EXERCITAREA MANDATULUI 
Articolul 82. Statutul alesului local 
Articolul 83. Răspunderea juridică 
Articolul 84. Incompatibilităţi 
Articolul 85. Suplinirea mandatului predecesorilor 
 
Capitolul XIII 
CONTROLUL FINANCIAR PUBLIC INTERN
Articolul 86. Controlul financiar public intern 
Articolul 87. Managementul financiar şi controlul 
Articolul 88. Auditul intern 
Articolul 89. Coordonarea şi armonizarea centralizată a controlului financiar public intern 
 
Capitolul XIV 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Articolul 90. Intrarea în vigoare
Articolul 91. Îndatoririle Guvernului 
Articolul 92. Abrogări
 
 
Notă: În cuprinsul legii, textul “direcţia teritorială control administrativ” se substituie prin textul “oficiul teritorial al Cancelariei de Stat” conform Legii nr.93-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009
 
Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
 
Capitolul I 
DISPOZIŢII GENERALE 
Articolul 1. Noţiuni de bază 
În sensul prezentei legi, se definesc următoarele noţiuni: 
colectivitate locală – totalitatea locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială; 
administraţie publică locală – totalitatea autorităţilor publice locale constituite, în condiţiile legii, pentru promovarea intereselor generale ale locuitorilor unei unităţi administrativ-teritoriale; 
 autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul întîi – autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului) pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor colectivităţilor locale; 
autorităţi ale administraţiei publice locale de nivelul al doilea – autorităţi publice, luate în ansamblu, care sînt constituite şi activează pe teritoriul raionului, municipiului Chişinău, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pentru promovarea intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei unităţii administrativ-teritoriale respective; 
primar – autoritate reprezentativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi executivă a consiliului local, aleasă prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat; 
primărie – structură funcţională care asistă primarul în exercitarea atribuţiilor sale legale; 
consiliu local – autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local; 
preşedinte al raionului – autoritate publică executivă a consiliului raional; 
aparatul preşedintelui raionului – structură funcţională care asistă preşedintele raionului în exercitarea atribuţiilor sale legale; 
audit intern – activitate independentă şi obiectivă, efectuată în baza evaluării riscurilor, care oferă autorităţii administraţiei publice locale servicii de consultanţă şi de asigurare rezonabilă privind eficacitatea sistemului de management financiar şi de control, organizat pentru atingerea obiectivelor autorităţii menţionate. 
[Art.1 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010] 
 
Articolul 2. Obiectul de reglementare 
(1) Prezenta lege stabileşte şi reglementează modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice în unităţile administrativ-teritoriale. 
(2) Modul de organizare şi funcţionare a autorităţilor administraţiei publice locale în unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special se reglementează în baza prevederilor fixate în Constituţie, în Legea privind descentralizarea administrativă, în Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei şi în prezenta lege. 
(3) Controlul asupra respectării legislaţiei în unităţile teritoriale autonome cu statut juridic special se efectuează de către Guvern, prin intermediul autorităţilor publice centrale de specialitate, în condiţiile prezentei legi. 
 
Articolul 3. Principiile de bază ale administrării publice locale 
(1) Administrarea publică în unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor publice locale şi consultării cetăţenilor în probleme locale de interes deosebit. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale beneficiază de autonomie decizională, organizaţională, gestionară şi financiară, au dreptul la iniţiativă în tot ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale, exercitîndu-şi, în condiţiile legii, autoritatea în limitele teritoriului administrat. 
(3) Aplicarea principiilor enunţate în prezentul articol nu poate afecta caracterul unitar şi indivizibil al statului. 
 
Articolul 4. Statutul juridic al unităţii administrativ-teritoriale 
Unitatea administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public şi dispune, în condiţiile legii, de un patrimoniu distinct de cel al statului şi al altor unităţi administrativ-teritoriale. 
 
Articolul 5. Subiecţii autonomiei locale 
(1) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în sate (comune), oraşe (municipii) sînt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, şi primarii, ca autorităţi executive. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia locală în raioane sînt consiliile raionale, ca autorităţi deliberative, şi preşedinţii de raioane, ca autorităţi executive. 
(3) Consiliile locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi primarii sînt aleşi în condiţiile Codului electoral. 
 
Articolul 6. Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice 
(1) Consiliile locale şi cele raionale, primarii şi preşedinţii de raioane funcţionează ca autorităţi administrative autonome, soluţionînd treburile publice din sate (comune), oraşe (municipii) şi raioane în condiţiile legii. 
(2) Raporturile dintre autorităţile publice centrale şi cele locale au la bază principiile autonomiei, legalităţii, transparenţei şi colaborării în rezolvarea problemelor comune. 
(3) Între autorităţile centrale şi cele locale, între autorităţile publice de nivelul întîi şi cele de nivelul al doilea nu există raporturi de subordonare, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. 
(4) Orice control administrativ exercitat asupra activităţii desfăşurate de către autorităţile publice locale nu trebuie să urmărească alt scop decît asigurarea respectării legalităţii şi a principiilor constituţionale, iar controlul de oportunitate poate viza doar realizarea competenţelor care le-au fost delegate, în condiţiile legii. 
(5) Autorităţile administraţiei publice centrale consultă asociaţiile reprezentative ale autorităţilor administraţiei publice locale în problemele ce ţin de administraţia publică locală. 
(6) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, şi autorităţilor administraţiei publice din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special. 
[Art.6 modificat prin Legea nr.187 din 15.07.2010, în vigoare 10.08.2010] 
 
Articolul 7. Autonomia şi legalitatea în activitatea autorităţilor administraţiei publice locale 
În realizarea competenţelor lor, autorităţile administraţiei publice locale dispun de autonomie, consfinţită şi garantată prin Constituţia Republicii Moldova, Carta Europeană a Autonomiei Locale şi prin alte tratate la care Republica Moldova este parte. 
 
Articolul 8. Consultarea populaţiei 
(1) În problemele de importanţă deosebită pentru unitatea administrativ-teritorială, populaţia poate fi consultată prin referendum local, organizat în condiţiile Codului electoral. 
(2) În problemele de interes local care preocupă o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale pot fi organizate, cu această parte, diverse forme de consultări, audieri publice şi convorbiri, în condiţiile legii. 
(3) Proiectele de decizii ale consiliului local se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz. 
[Art.8 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010] 
 
Articolul 9. Suportul financiar al autonomiei locale 
Pentru asigurarea autonomiei locale, autorităţile administraţiei publice locale elaborează, aprobă şi gestionează în mod autonom bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, avînd dreptul să pună în aplicare taxe şi impozite locale şi să stabilească cuantumul lor în condiţiile legii. 
 
Articolul 10. Organizarea activităţii autorităţilor publice locale 
(1) Autorităţile publice locale îşi desfăşoară activitatea în domeniile stabilite de Legea privind descentralizarea administrativă, dispunînd în acest scop de competenţe depline care nu pot fi puse în cauză sau limitate de nici o autoritate publică, decît în condiţiile legii. 
(2) Competenţele autorităţilor publice locale sînt delimitate în condiţiile prezentei legi între competenţele autorităţilor publice deliberative şi executive de nivelurile întîi şi al doilea. 
(3) Autorităţile administraţiei publice centrale nu pot să stabilească ori să impună competenţe autorităţilor publice locale fără o evaluare prealabilă a impactului financiar pe care aceste competenţe l-ar putea genera, fără o consultare a autorităţilor locale de nivelul corespunzător şi fără ca colectivităţile locale să fie asigurate cu mijloacele financiare necesare. 
 
Capitolul II 
CONSILIILE LOCALE (SĂTEŞTI, COMUNALE, 
ORĂŞENEŞTI, MUNICIPALE) 
 
Secţiunea 1 
Componenţa şi constituirea consiliilor locale 
Articolul 11. Numărul de consilieri 
(1) Consiliile locale sînt compuse din consilieri aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice, după cum urmează: 
  
Numărul de locuitori ai unităţii administrativ-teritoriale Numărul de consilieri
pînă la 1500 9
între 1501 şi 2500 11
între 2501 şi 5000 13
între 5001 şi 7000 15
între 7001 şi 10000 17
între 10001 şi 20000 23
între 20001 şi 50000 27
între 50001 şi 100000 33
între 100001 şi 200000 35
peste 200000 43.
  
(2) Prin derogare de la alin.(1), numărul de consilieri în consiliul municipiului Chişinău se stabileşte potrivit art.56. 
 
Articolul 12. Statutul alesului local 
Statutul juridic şi organizarea activităţii aleşilor locali din cadrul autorităţilor publice locale, inclusiv din unitatea teritorială autonomă cu statut juridic special, se reglementează prin Legea privind statutul alesului local. 
 
Articolul 13. Constituirea consiliilor locale 
(1) Consiliul local este legal constituit dacă sînt validate mandatele a cel puţin două treimi din numărul de consilieri specificat la art.11. 
(2) Consiliul local se întruneşte în primă şedinţă în termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Consilierii din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul întîi se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a consiliului electoral de circumscripţie. Consiliul electoral de circumscripţie notifică Comisiei Electorale Centrale prima convocare a consiliului local. 
(3) Şedinţa consiliului este deliberativă dacă la ea participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. În cazul în care nu poate fi asigurată această majoritate, şedinţa se va ţine peste 3 zile calendaristice, respectîndu-se aceleaşi condiţii. Dacă nici la a doua convocare şedinţa nu este deliberativă, se va proceda la o nouă convocare, peste 3 zile calendaristice. La această nouă, a treia, convocare, şedinţa va fi deliberativă dacă se va asigura prezenţa majorităţii consilierilor aleşi. În situaţia în care, din cauza absenţei nemotivate a consilierilor, consiliul nu se va putea întruni nici la ultima convocare, el se consideră dizolvat de drept. 
(4) Lucrările primei şedinţe sînt conduse de cel mai în vîrstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau 2 dintre cei mai tineri consilieri dintre cei prezenţi. 
 
Secţiunea a 2-a 
Competenţele consiliilor locale 
Articolul 14. Competenţele de bază ale consiliilor locale 
(1) Consiliul local are drept de iniţiativă şi decide, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenţa altor autorităţi publice. 
(2) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi stabilite la art.4 al Legii privind descentralizarea administrativă, consiliul local realizează următoarele competenţe: 
a) decide punerea în aplicare şi modificarea, în limitele competenţei sale, a impozitelor şi taxelor locale, a modului şi a termenelor de plată a acestora, precum şi acordarea de facilităţi pe parcursul anului bugetar; 
b) administrează bunurile domeniului public şi ale celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului); 
c) decide darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului public al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii; 
d) decide vînzarea, privatizarea, concesionarea sau darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii; 
e) decide atribuirea şi propune schimbarea destinaţiei terenurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), după caz, în condiţiile legii; 
f) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi a întregii infrastructuri economice, sociale şi de agrement de interes local; 
f1) decide, în condiţiile legislaţiei în vigoare, asupra tăierii, defrişării arborilor şi arbuştilor din spaţiile verzi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale şi/sau asupra strămutării lor;
g) decide efectuarea auditului intern; 
h) decide înfiinţarea instituţiilor publice de interes local, organizează serviciile publice de gospodărie comunală, determină suportul financiar în cazul cheltuielilor bugetare, decide asupra regulilor de asigurare a curăţeniei în localitate; 
i) decide, în condiţiile legii, înfiinţarea întreprinderilor municipale şi societăţilor comerciale sau participarea la capitalul statutar al societăţilor comerciale; 
i1) decide asupra atribuirii terenurilor pentru amplasarea stupinelor;
j) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv din străinătate, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, pentru promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun; 
k) decide stabilirea de legături de colaborare, cooperare, inclusiv transfrontalieră, şi de înfrăţire cu localităţi din străinătate; 
l) aprobă, la propunerea primarului, organigrama şi statele primăriei, ale structurilor şi serviciilor publice din subordine, precum şi schema de salarizare a personalului acestora; 
m) aprobă statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) şi regulamentul consiliului pe baza statutului-cadru şi a regulamentului-cadru, aprobate de Parlament; aprobă alte regulamente şi reguli prevăzute de lege; 
n) aprobă bugetul local, modul de utilizare a fondului de rezervă, precum şi a fondurilor speciale, aprobă împrumuturile şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; operează modificări în bugetul local; 
o) aprobă, în condiţiile legii, planurile urbanistice ale localităţilor din componenţa unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi planurile de amenajare a teritoriului; 
p) aprobă studii, prognoze şi programe de dezvoltare social-economică şi de altă natură; 
q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice şi tarife pentru instituţiile publice şi serviciile publice de interes local din subordine, cu excepţia tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică, inclusiv aprobă regimul de lucru al întreprinderilor comerciale şi de alimentaţie publică, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi al persoanelor fizice care practică comerţul; 
r) aprobă limitele admisibile de utilizare a resurselor naturale de interes local; 
s) aprobă simbolica unităţii administrativ-teritoriale, atribuie sau schimbă denumirile de străzi, pieţe, parcuri şi de alte locuri publice în aer liber, stabileşte data celebrării hramului localităţii respective, conferă cetăţenilor Republicii Moldova şi celor străini cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al satului (comunei), oraşului (municipiului), în condiţiile legii; 
s1) aprobă regulile de întreţinere a cîinilor, a pisicilor şi a altor animale domestice;
t) alege, la propunerea primarului, viceprimarul (viceprimarii), precum şi îl (îi) eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi; 
u) numeşte, în bază de concurs desfăşurat în condiţiile Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, secretarul consiliului, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale secretarului, deleagă primarului competenţa evaluării performanţelor lui profesionale;
v) contribuie la organizarea de activităţi culturale, artistice, sportive şi de agrement de interes local; înfiinţează şi organizează tîrguri, pieţe, parcuri şi locuri de distracţie şi agrement, baze sportive şi asigură buna funcţionare a acestora; 
w) desemnează reprezentantul său în instanţele de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice; formează, din rîndul membrilor săi, în funcţie de specificul şi necesităţile locale, comisii consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate, modifică componenţa acestora; 
w1) formează comisii administrative conform legislaţiei în vigoare;
x) contribuie, în condiţiile legii, la asigurarea ordinii publice, adoptă decizii privind activitatea poliţiei municipale, a pompierilor şi formaţiunilor de protecţie civilă de interes local, propune măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestora; 
y) contribuie la realizarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială, asigură protecţia drepturilor copilului; decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative; înfiinţează şi asigură funcţionarea unor instituţii de binefacere de interes local; 
z) examinează informaţiile consilierilor, ia decizii pe marginea lor; audiază dările de seamă şi informaţiile primarului, ale conducătorilor de subdiviziuni, întreprinderi municipale şi instituţii publice din subordine; ridică mandatul consilierilor în condiţiile legii; iniţiază, după caz, şi decide desfăşurarea referendumului local. 
z1) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale. 
(3) Consiliul local realizează şi alte competenţe stabilite prin lege, prin statutul satului (comunei), oraşului (municipiului) ori prin regulamentul consiliului. 
(4) Consiliul local nu poate adopta decizii care implică anumite cheltuieli fără indicarea sursei de acoperire a costului realizării deciziilor respective. 
[Art.14 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
[Art.14 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010] 
[Art.14 completat prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010] 
[Art.14 completat prin Legea nr.107-XVIII din 17.12.2009, în vigoare 31.12.2009] 
 
Secţiunea a 3-a 
Funcţionarea consiliului local 
Articolul 15. Mandatul consiliului local 
(1) Durata mandatului consiliului local este stabilită de Codul electoral. 
(2) Consiliul local îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales. 
(3) Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă. 
 
Articolul 16. Convocarea consiliului local 
(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţă ordinară o dată la 3 luni, la convocarea primarului, cu excepţia primei şedinţe. 
(2) Consiliul local se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. 
(3) Convocarea consiliului local se face cu cel puţin 5 zile înainte de şedinţa ordinară şi cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţa extraordinară. 
(4) În cazuri de maximă urgenţă – calamităţi naturale, catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii, epizootii şi alte situaţii excepţionale similare – determinată de interesele locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului), convocarea consiliului local se poate face de îndată. 
(5) Convocarea consiliului local se face prin dispoziţie a primarului sau, în cazul în care acesta se află în imposibilitatea de a convoca consiliul, a viceprimarului. Dacă primarul sau viceprimarul refuză convocarea consiliului local, cu ordinea de zi propusă, acesta este convocat de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi. În înştiinţarea convocării în şedinţă, care se expediază consilierilor, se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. 
(6) Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor satului (comunei), oraşului (municipiului) prin presa locală sau prin alte mijloace de informare, inclusiv prin afişare. 
(7) Consiliul local alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului local. 
 
Articolul 17. Transparenţa şedinţelor 
(1) Şedinţele consiliului local sînt publice. 
(2) Orice persoană interesată poate asista la şedinţele consiliului local. 
(3) Cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea şi alte părţi interesate au dreptul: 
a) de a participa, în condiţiile legii, la orice etapă a procesului decizional; 
b) de a avea acces la informaţiile privind bugetul localităţii şi modul de utilizare a resurselor bugetare, la proiectele de decizii şi la ordinea de zi a şedinţelor consiliului local şi ale primăriei; 
c) de a propune iniţierea elaborării şi adoptării unor decizii; 
d) de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări, în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităţilor respective, privind diverse proiecte de decizie supuse dezbaterilor. 
(4) Autorităţile publice locale şi funcţionarii publici ai unităţilor administrativ-teritoriale respective sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare pentru asigurarea posibilităţilor efective de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite în corespundere cu legea şi a altor părţi interesate la procesul decizional, inclusiv prin intermediul: 
a) informării adecvate şi în timp util asupra subiectelor dezbătute de consiliul local; 
b) recepţionării şi examinării, în timp util, a tuturor recomandărilor, sesizărilor, scrisorilor, adresate de către cetăţeni autorităţilor lor reprezentative, la elaborarea proiectelor de decizii sau a programelor de activitate; 
c) promovării unei politici de comunicare şi dialog cu cetăţenii; 
d) publicării programelor, strategiilor, agendei şedinţelor pe diverse suporturi informaţionale. 
(5) Împiedicarea accesului liber la şedinţele consiliului local sau compromiterea procesului decizional prin acţiuni deliberate de ascundere a informaţiei de interes public se sancţionează conform legislaţiei în vigoare. 
[Art.17 modificat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010] 
 
Articolul 18. Ordinea de zi a şedinţei 
(1) Şedinţa consiliului se desfăşoară conform ordinii de zi propuse de primar sau de consilierii care, în condiţiile art.16, au cerut convocarea lui. 
(2) Modificarea sau completarea ordinii de zi se admite numai la începutul şedinţei şi se efectuează cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, respectîndu-se prevederile art.22 alin.(1). 
 
Articolul 19. Caracterul deliberativ al şedinţei 
(1) Prezenţa consilierilor la şedinţa consiliului local este obligatorie. 
(2) Şedinţa consiliului local este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi majoritatea consilierilor aleşi. 
(3) În realizarea competenţelor sale, consiliul local adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. În cazul parităţii de voturi, nu se adoptă nici o decizie, dezbaterile fiind reluate în şedinţa următoare. 
(4) Deciziile privind aprobarea bugetului local, administrarea bunurilor proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), stabilirea cuantumului taxelor şi impozitelor locale, planificarea dezvoltării localităţilor şi amenajării teritoriului, asocierea cu alte consilii, instituţii publice din ţară sau din străinătate se adoptă cu votul majorităţii consilierilor aleşi. 
(5) Deciziile privind iniţierea revocării primarului se adoptă cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi. 
(6) Consiliul local poate stabili adoptarea unor decizii prin vot secret sau prin vot nominal. 
(7) Proiectele de decizii sînt propuse de consilieri şi/sau de primar. 
 
Articolul 20. Semnarea şi intrarea în vigoare a deciziilor consiliului local 
(1) Deciziile consiliului local se semnează, în cel mult 5 zile de la data desfăşurării şedinţei lui, de preşedintele acesteia şi se contrasemnează de secretarul consiliului. Deciziile privind numirea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului consiliului nu se contrasemnează. Pentru fiecare şedinţă, consiliul desemnează un consilier care va semna decizia consiliului în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a o semna. 
(2) În cazul în care secretarul consiliului consideră că decizia consiliului este ilegală, el este în drept să nu o contrasemneze şi să solicite consiliului reexaminarea acestei decizii. 
(3) Secretarul consiliului va remite decizia consiliului local primarului şi, în cazurile prevăzute de lege, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în cel mult 5 zile după data semnării. 
(4) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul sesizează oficiul teritorial al Cancelariei de Stat şi/sau instanţa de contencios administrativ. 
(5) Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual – la data comunicării persoanelor vizate. 
[Art.20 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Articolul 21. Limitarea dreptului de vot 
(1) Consilierul poate fi prezent la şedinţa consiliului, însă nu participă la adoptarea deciziilor în condiţiile existenţei unui conflict de interese, atunci cînd: 
a) el personal, soţia (soţul), copiii, părinţii săi au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii; 
b) este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentanţelor acestora, în a căror privinţă se adoptă decizia; 
c) se află în situaţie de incompatibilitate, conform prezentei legi şi Legii privind statutul alesului local, iar incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile de la data apariţiei. 
(2) Deciziile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin.(1) pot fi declarate nule, în condiţiile legii, de către instanţa de contencios administrativ. 
 
Articolul 22. Examinarea problemelor în şedinţa consiliului local 
(1) Problemele de pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local se examinează de către acesta dacă sînt însoţite de avizul sau raportul comisiei de specialitate a consiliului şi, după caz, de raportul sau avizul primăriei şi/sau al subdiviziunii de resort a serviciului public descentralizat sau a celui desconcentrat, precum şi de sinteza recomandărilor recepţionate în cadrul consultării publice. 
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local, în cazurile prevăzute la art.16 alin.(4), se examinează şi asupra lor se adoptă decizii în lipsa materialelor indicate la alin.(1). 
(3) Dezbaterile din şedinţa consiliului local se consemnează într-un proces-verbal. 
(4) Procesul-verbal şi documentele examinate în şedinţă se depun într-un dosar special, numerotat, sigilat şi semnat de preşedintele şedinţei şi de secretarul consiliului local. 
[Art.22 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010] 
 
Articolul 23. Răspunderea consilierilor în consiliul local 
(1) Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local şi pentru deciziile acestuia pe care le-au votat. 
(2) Fiecare consilier poartă răspundere juridică, conform legislaţiei în vigoare, pentru propria activitate desfăşurată în exercitarea mandatului. 
(3) La cererea consilierului, votul şi opinia lui separată pot fi consemnate în procesul-verbal al şedinţei. În aceste cazuri, faţă de consilierul care şi-a consemnat opinia separată şi dezacordul cu decizia adoptată de consiliu nu se aplică prevederile alin.(1). 
 
Articolul 24. Încetarea înainte de termen a mandatului de consilier 
(1) Mandatul consilierului se ridică de către consiliu în caz de: 
a) încălcare de către consilier a Constituţiei, fapt confirmat prin hotărîre judecătorească definitivă; 
b) incompatibilitate a funcţiei; 
c) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare la privaţiune de libertate sau a sentinţei prin care se interzice de a ocupa funcţia de consilier; 
d) demisie. 
(2) Consilierul poate ataca decizia de ridicare a mandatului în instanţa de contencios administrativ. 
(3) În caz de deces al consilierului, mandatul acestuia se declară vacant de consiliul respectiv. 
(4) Mandatul se consideră vacant de îndată ce decizia cu privire la ridicarea lui în condiţiile alin.(1) a fost adusă la cunoştinţă consilierului vizat. În cazul în care comunicarea deciziei este imposibilă, mandatul se consideră vacant din momentul adoptării deciziei. 
 
Articolul 25. Dizolvarea consiliului local 
(1) Consiliul local poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă: 
a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive, întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare; 
b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11; 
c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor. 
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau, după caz, primarul ori Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului local. 
(3) Dizolvarea de drept a consiliului local în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată de către primar şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor locale noi. 
(4) Parlamentul dizolvă consiliul local, la propunerea motivată a primarului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin.(2), prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea. 
(5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului local se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral. 
(6) Pînă la constituirea unui nou consiliu, primarul va soluţiona problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale. 
[Art.25 completat prin Legea nr.213 din 09.09.2010, în vigoare 29.09.2010] 
 
Capitolul III 
PRIMARUL ŞI VICEPRIMARUL 
Articolul 26. Primarul şi viceprimarul 
(1) Primarul este şeful administraţiei publice locale. Primarul participă la şedinţele consiliului local şi are dreptul să se pronunţe asupra tuturor problemelor supuse dezbaterii. 
(2) Primarul şi viceprimarii cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.
(3) Consiliul local, la propunerea primarului, decide instituirea funcţiei de viceprimar şi stabileşte numărul de viceprimari care vor asista primarul în exercitarea atribuţiilor sale. 
(4) În funcţia de viceprimar poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor. 
(5) Viceprimarii exercită atribuţiile stabilite de primar şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
[Art.26 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
[Art.26 modificat prin Legea nr.187 din 15.07.2010, în vigoare 10.08.2010] 
 
Articolul 27. Confirmarea legalităţii alegerilor şi validarea mandatului de primar 
(1) Confirmarea legalităţii alegerii primarului şi validarea mandatului acestuia se fac în condiţiile Codului electoral. 
(2) Validarea sau invalidarea mandatului de primar se aduce la cunoştinţă publică, se comunică oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi se prezintă de către un judecător la prima şedinţă sau, după caz, la o şedinţă extraordinară a consiliului. 
(3) În caz de invalidare a mandatului de primar, se organizează alegeri noi în condiţiile Codului electoral. 
 
Articolul 28. Încetarea înainte de termen a mandatului de primar 
(1) Primarul îşi exercită atribuţiile de la data validării mandatului pînă la data validării următorului mandat de primar, cu excepţia cazurilor cînd mandatul încetează înainte de termen. Prelungirea, prin lege organică, a mandatului primarului poate avea loc numai în caz de război sau catastrofă. 
(2) Mandatul primarului încetează înainte de termen în caz de: 
a) demisie; 
b) incompatibilitate a funcţiei; 
c) imposibilitate de a-şi exercita atribuţiile pe o perioadă mai mare de 4 luni consecutive, inclusiv pe motiv de boală; 
d) intrare în vigoare a sentinţei de condamnare; 
e) deces. 
 
Articolul 29. Atribuţiile de bază ale primarului 
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul întîi, stabilite la art.4 alin.(1) din Legea privind descentralizarea administrativă, primarul exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază: 
a) asigură executarea deciziilor consiliului local; 
b) propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local; 
c) numeşte, stabileşte atribuţiile şi încetează raporturile de serviciu sau de muncă cu şefii de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordinea autorităţii administraţiei publice locale respective, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională; 
d) stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor); 
e) asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local; 
f) exercită funcţia de ordonator principal de credite al satului (comunei), oraşului (municipiului); verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă; 
g) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale satului (comunei), oraşului (municipiului), în limitele competenţei sale; 
h) exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare; 
i) propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală; 
j) conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social; 
j1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor de interes public local pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat; 
j2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;
k) eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege; 
l) asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat; 
m) asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 
n) reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege; 
o) prezintă consiliului local, anual şi ori de cîte ori este necesar, rapoarte cu privire la situaţia social-economică a satului (comunei), oraşului (municipiului); 
p) înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă; 
q) exercită, în numele consiliului local, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor; 
r) coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, familiile afectate de violenţă intrafamilială, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul satului (comunei), oraşului (municipiului); 
s) asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii; 
t) constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului; 
u) ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică; 
v) propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări; 
  
[Lit.w) exclusă prin Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009, în vigoare 12.02.2010] 
 
x) ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a populaţiei, agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate; 
y) sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea. 
(2) Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local. 
[Art.29 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
[Art.29 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010] 
[Art.29 completat prin Legea nr.181 din 15.07.2010, în vigoare 03.09.2010]
[Art.29 completat prin Legea nr.167 din 09.07.2010, în vigoare 03.09.2010] 
 
Articolul 30. Informarea consiliului local 
Primarul prezintă, la cererea consiliului local, informaţii despre executarea deciziilor adoptate de consiliu, alte informaţii despre activitatea sa de exercitare a anumitor atribuţii ce îi revin potrivit legii. 
 
Articolul 31. Alegerea viceprimarilor 
(1) Viceprimarii sînt aleşi, la propunerea primarului, prin decizie a consiliului, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte numărul necesar de voturi la 2 şedinţe consecutive, primarul propune consiliului o altă candidatură. 
(2) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se face, la propunerea primarului, prin decizie a consiliului local, adoptată cu votul majorităţii consilierilor aleşi. 
[Art.31 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Articolul 32. Actele primarului 
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual.
(11) Proiectele de dispoziţii ale primarului în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu, social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice) se consultă public, în conformitate cu legea, cu respectarea procedurilor stabilite de către fiecare autoritate reprezentativă şi deliberativă a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi sau al doilea, după caz. 
(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică. 
(3) Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate. 
[Art.32 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010] 
 
Articolul 33. Suspendarea din funcţie a primarului 
(1) În cazul în care a fost deferit justiţiei pentru săvîrşirea unei infracţiuni, primarul poate fi suspendat din funcţie pînă la soluţionarea definitivă a cauzei. Organizarea de noi alegeri pentru funcţia de primar nu se admite pe întreaga durată a suspendării. 
(2) Suspendarea poate fi dispusă numai de către instanţa de judecată, în condiţiile legii. 
(3) Dacă a fost achitat sau dosarul său penal a fost clasat, cu excepţia cazurilor de amnistie, primarul suspendat din funcţie are dreptul la reparare, în condiţiile legii, a prejudiciului cauzat. Primarul este restabilit în funcţie pentru perioada pînă la expirarea mandatului său. 
(4) Prevederile prezentului articol se aplică, în modul respectiv, şi viceprimarilor. 
 
Articolul 34. Interimatul funcţiei de primar 
(1) În cazul încetării înainte de termen a mandatului, al suspendării din funcţie sau al imposibilităţii primarului de a-şi exercita atribuţiile, interimatul se asigură de drept de către un viceprimar. 
(2) Dacă viceprimarul, din motive obiective, refuză interimatul funcţiei de primar sau dacă primarul şi viceprimarul sînt suspendaţi din funcţie concomitent, sau, din anumite cauze, aceste funcţii devin vacante, consiliul local împuterniceşte, în termen de 5 zile, o altă persoană să exercite temporar atribuţiile primarului. 
(3) În caz de absenţă temporară, primarul poate delega, sub proprie răspundere, exercitarea atribuţiilor sale viceprimarului sau, după caz, secretarului consiliului pe întreaga durată a absenţei sale. 
(4) În exercitarea temporară a atribuţiilor de primar, secretarul consiliului nu este exonerat de exercitarea atribuţiilor sale de bază. 
 
Articolul 35. Delegatul sătesc 
(1) Satul din care nu au fost aleşi consilieri în consiliul local alege un delegat sătesc, care apără şi reprezintă interesele satului în autorităţile administraţiei publice locale, precum şi în alte autorităţi. 
(2) Delegatul sătesc este ales la adunarea generală a locuitorilor cu drept de vot ai satului, cu votul majorităţii celor prezenţi. 
(3) Alegerea delegatului sătesc se face în prezenţa primarului sau a viceprimarului unităţii administrativ-teritoriale respective. La adunarea generală trebuie să participe cel puţin o treime din locuitorii cu drept de vot ai satului. 
(4) Alegerea delegatului sătesc se face pe durata mandatului consiliului. Adunarea generală a locuitorilor satului, în condiţiile alin.(2) şi (3), poate accepta demisia sau poate hotărî revocarea delegatului sătesc. 
(5) La decizia consiliului local, delegatul sătesc poate fi remunerat din bugetul local. 
 
Articolul 36. Atribuţiile delegatului sătesc 
(1) Delegatul sătesc exercită următoarele atribuţii principale: 
a) participă la şedinţele consiliului local; 
b) aduce la cunoştinţă locuitorilor satului deciziile consiliului şi dispoziţiile primarului; 
c) acordă sprijin autorităţilor administraţiei publice locale în realizarea măsurilor ce ţin de interesele satului respectiv; 
d) prezintă propuneri de realizare a unor obiective economice, social-culturale şi de rezolvare a altor probleme ce ţin de interesele satului; 
e) urmăreşte modul în care administraţia publică locală rezolvă problemele satului care l-a delegat şi informează despre aceasta populaţia. 
(2) În cazul în care consiliul sau primarul preconizează să emită acte care, în viziunea delegatului sătesc, contravin intereselor satului din a cărui parte a fost ales, delegatul poate propune amînarea adoptării lor pentru a se consulta cu locuitorii satului. 
 
Capitolul IV 
SECRETARUL CONSILIULUI LOCAL 
Articolul 37. Exigenţele pentru funcţia de secretar 
(1) Secretarul consiliului local este şi secretar al satului (comunei), oraşului (municipiului). Candidatul la funcţia de secretar se va selecta pe bază de concurs. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică. 
(2) Prin derogare de la alin.(1), în cazul în care, după anunţarea repetată a concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de secretar al consiliului local, nu au parvenit solicitări de la persoane cu studiile respective, la concurs poate fi admis un absolvent al unei alte facultăţi (secţii) sau o persoană care urmează studiile superioare. 
 
Articolul 38. Numirea secretarului consiliului local 
(1) Desemnarea în funcţie a învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului local, după anunţarea rezultatelor concursului. 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului, conform Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
(3) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
(4) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către primar, în baza deciziei consiliului.
(5) Pe durata concediului sau a unei lipse îndelungate a secretarului pe motive întemeiate, consiliul local poate împuternici un alt funcţionar din cadrul primăriei să îndeplinească toate atribuţiile secretarului sau unele din ele. 
(6) Concediul anual i se acordă secretarului în temeiul dispoziţiei primarului. 
[Art.38 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Articolul 39. Atribuţiile secretarului 
(1) Secretarul îndeplineşte, sub autoritatea primarului, următoarele atribuţii de bază: 
a) asigură înştiinţarea convocării consiliului local; 
b) participă la şedinţele consiliului local; 
c) avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile; 
d) asigură buna funcţionare a primăriei; 
e) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat; 
f) pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local; 
g) comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar; 
h) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului local şi de dispoziţii normative ale primarului, informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
i) primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa; 
j) eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă; 
k) organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective; 
l) ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern; 
m) păstrează şi aplică, după caz, sigiliul; 
n) acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local; 
o) administrează sediul primăriei şi bunurile ei; 
p) eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole, conform modelului aprobat de Ministerul Economiei şi Comerţului; 
q) îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat; 
r) înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani. 
(11) În cazul apariţiei uneia dintre circumstanţele prevăzute la art.139 alin.(1) din Codul electoral, secretarul consiliului comunică în scris acest fapt Comisiei Electorale Centrale în termen de cel mult 10 zile de la data apariţiei acestei circumstanţe.
(2) Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar. 
[Art.39 completat prin Legea nr.213 din 09.09.2010, în vigoare 29.09.2010] 
[Art.39 modificat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010] 
 
Capitolul V 
PRIMĂRIA 
Articolul 40. Primăria şi statutul personalului primăriei 
(1) Primăria se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul local. 
(2) Primăria, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii: 
a) întocmeşte proiecte de decizii ale consiliului local şi proiecte de dispoziţii ale primarului; 
b) aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului; 
c) colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a satului (comunei), oraşului (municipiului); 
d) prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor municipale create de consiliul local; 
e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriul administrat; 
f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului local; 
g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului local, şi respectarea prevederilor legale; 
h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale; 
i) asistă secretarul consiliului local în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii. 
(3) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul primăriei, aprobat de consiliul local. 
[Art.40 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Capitolul VI 
AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE RAIONULUI 
 
Secţiunea 1 
Consiliul raional 
Articolul 41. Componenţa consiliului raional 
(1) Consiliul raional este autoritatea reprezentativă a populaţiei raionului. 
(2) Consiliul raional se compune din consilieri, aleşi în condiţiile Codului electoral. Numărul de consilieri se stabileşte în funcţie de numărul de locuitori ai raionului la data de 1 ianuarie a anului în care au loc alegerile, conform datelor statistice, în modul stabilit la art.11. 
 
Articolul 42. Constituirea consiliului raional 
(1) La constituirea consiliului raional şi la desfăşurarea şedinţelor lui se aplică, după caz, dispoziţiile art.13, 16, 17 şi 19. 
(2) Consilierii raionali se convoacă în primă şedinţă prin hotărîre a Comisiei Electorale Centrale. 
 
Articolul 43. Competenţele consiliului raional 
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea stabilite la art.4 alin.(2) din Legea privind descentralizarea administrativă, consiliul raional realizează în teritoriul administrat următoarele competenţe de bază: 
a) aprobă organigrama şi statele de personal ale aparatului preşedintelui raionului, ale direcţiilor şi ale altor subdiviziuni subordonate consiliului raional, precum şi suma totală a cheltuielilor necesare pentru asigurarea activităţii lor; 
b) aprobă bugetul raional, contul de încheiere a exerciţiului bugetar, precum şi modul de utilizare a fondurilor speciale; 
c) decide privind administrarea bunurilor domeniilor public şi privat ale raionului; 
d) decide, în condiţiile legii, darea în administrare, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului public al raionului, precum şi a serviciilor publice de interes raional; 
e) decide, în condiţiile legii, vînzarea, privatizarea, concesionarea, darea în arendă ori locaţiune a bunurilor domeniului privat al raionului; 
f) decide efectuarea auditului intern; 
g) decide asupra lucrărilor de proiectare, construcţie, întreţinere şi modernizare a drumurilor, podurilor, fondului locativ în condiţiile Legii cu privire la locuinţe, precum şi altor obiective din domeniul economic, social, comunal şi de agrement de interes raional; 
h) decide punerea la evidenţă a persoanelor socialmente vulnerabile care au nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor locative în conformitate cu Legea cu privire la locuinţe; 
i) decide organizarea, în limitele competenţei sale, a serviciilor publice de interes raional şi aprobă tarifele la serviciile cu plată, prestate de acestea; 
j) aprobă strategii, prognoze, planuri şi programe de dezvoltare social-economică a raionului, programe de refacere şi protecţie a mediului înconjurător, programe de utilizare a forţei de muncă în teritoriu, monitorizează realizarea acestora; 
k) alege din rîndul consilierilor, în condiţiile prezentei legi, preşedintele raionului; 
l) alege, la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţii şi îi eliberează din funcţie, în condiţiile prezentei legi; 
m) desemnează reprezentantul său în instanţa de judecată în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din raporturile cu alte autorităţi publice; 
n) numeşte, pe bază de concurs desfăşurat conform legislaţiei în vigoare, secretarul consiliului raional şi conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordine; 
o) aprobă regulamentul consiliului raional; 
p) decide sau, după caz, propune înfiinţarea, în condiţiile legii, de instituţii publice şi întreprinderi de interes raional, precum şi participarea la fondarea societăţilor comerciale; 
q) aprobă, în condiţiile legii, norme specifice pentru structurile autonome şi pentru instituţiile publice pe care le înfiinţează; 
r) decide înfiinţarea, reorganizarea şi lichidarea instituţiilor social-culturale de interes raional şi asigură buna lor funcţionare, în limita alocaţiilor prevăzute la bugetul respectiv; 
s) decide organizarea şi desfăşurarea de activităţi ştiinţifice, instructiv-educative, cultural-educative, sportive şi de tineret, de interes raional; 
t) decide, în condiţiile legii, asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, inclusiv cooperarea transfrontalieră, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de interes public, promovarea şi protejarea intereselor autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi colaborarea cu agenţi economici şi asociaţii obşteşti din ţară şi din străinătate, în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun; 
u) aproba simbolica raionului. 
v) dispune consultarea publică, în conformitate cu legea, a proiectelor de decizii în problemele de interes local care pot avea impact economic, de mediu şi social (asupra modului de viaţă şi drepturilor omului, asupra culturii, sănătăţii şi protecţiei sociale, asupra colectivităţilor locale, serviciilor publice), precum şi în alte probleme care preocupă populaţia sau o parte din populaţia unităţii administrativ-teritoriale. 
(2) Consiliul raional poate realiza şi alte competenţe în condiţiile legii, cu condiţia asigurării surselor de finanţare pentru acoperirea integrală a costurilor realizării lor. 
[Art.43 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
[Art.43 completat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010] 
 
Articolul 44. Durata mandatului consiliului raional 
(1) Durata mandatului consiliului raional este stabilită de Codul electoral. 
(2) Consiliul raional îşi exercită mandatul de la data declarării ca legal constituit pînă la data constituirii legale a consiliului nou-ales. 
(3) Mandatul consiliului raional poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă. 
 
Articolul 45. Convocarea consiliului raional 
(1) Consiliul raional se întruneşte în şedinţe ordinare o dată la 3 luni. 
(2) Consiliul raional se poate întruni în şedinţă extraordinară, cu ordinea de zi propusă, ori de cîte ori este necesar, la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. 
(3) Convocarea consiliului raional se face, prin dispoziţie a preşedintelui raionului, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare. În temeiul dispoziţiei, fiecărui consilier i se expediază o înştiinţare în care se indică ordinea de zi, data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Înştiinţarea este semnată de secretarul consiliului raional. 
(4) În cazul în care preşedintele raionului refuză convocarea şedinţei extraordinare a consiliului raional, cerută de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, aceştia sînt în drept: 
a) să convoace şedinţa consiliului raional de sine stătător, în condiţiile prezentei legi; şi/sau 
b) să atace refuzul în instanţa de contencios administrativ. 
(5) Consiliul raional alege prin vot deschis, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează. Preşedintele şedinţei este asistat de secretarul consiliului raional. 
 
Articolul 46. Adoptarea deciziilor de către consiliul raional 
(1) În realizarea competenţelor sale, consiliul raional adoptă decizii cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor în care legea sau regulamentul consiliului cere un număr mai mare de voturi. 
(2) Deciziile se semnează de preşedintele şedinţei şi se contrasemnează de secretarul consiliului. 
 
Articolul 47. Organizarea şi funcţionarea consiliului raional 
Prevederile prezentei legi referitoare la organizarea şi funcţionarea consiliului local, cu excepţia celor referitoare la competenţe, se aplică, în mod corespunzător, consiliului raional. 
 
Articolul 48. Dizolvarea consiliului raional 
(1) Consiliul raional poate fi dizolvat înainte de expirarea termenului dacă: 
a) acesta a adoptat în mod deliberat decizii repetate în aceeaşi materie, care au fost anulate de către instanţa de contencios administrativ, prin hotărîri definitive întrucît încălcau grav prevederile Constituţiei sau ale legislaţiei în vigoare; 
b) numărul consilierilor s-a redus sub jumătate din numărul stabilit la art.11; 
c) acesta nu a adoptat nici o decizie timp de 6 luni consecutiv, indiferent de numărul şedinţelor. 
(2) În cazul prevăzut la alin.(1) lit.a), oficiul teritorial al Cancelariei de Stat sau Guvernul este în drept să se adreseze în instanţă de judecată pentru constatarea circumstanţelor care justifică dizolvarea consiliului raional. 
(3) Dizolvarea de drept a consiliului raional în condiţiile alin.(1) lit.b) şi c) se constată de către preşedintele raionului şi se notifică în scris, în termen de cel mult 10 zile de la data dizolvării, Comisiei Electorale Centrale, care stabileşte data desfăşurării alegerilor noi. 
(4) Parlamentul dizolvă consiliul raional, la propunerea motivată a preşedintelui raionului sau a Guvernului, în temeiul unei hotărîri judecătoreşti definitive, pronunţate în condiţiile alin.(2), prin care au fost constatate circumstanţele care justifică dizolvarea. 
(5) Data desfăşurării alegerilor pentru noua componenţă a consiliului raional se stabileşte de Comisia Electorală Centrală, în condiţiile Codului electoral. 
(6) Pînă la constituirea unui nou consiliu, preşedintele raionului va soluţiona problemele curente ale unităţii administrativ-teritoriale. 
[Art.48 completat prin Legea nr.213 din 09.09.2010, în vigoare 29.09.2010] 
 
Secţiunea a 2-a 
Preşedintele şi vicepreşedintele raionului 
Articolul 49. Alegerea preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului 
(1) Consiliul raional alege preşedintele raionului, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară, în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi. 
(2) Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului. 
(3) Vicepreşedinţii raionului se aleg de consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului, conform procedurii prevăzute la alin.(1). 
(4) În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană, inclusiv din rîndul consilierilor. 
[Art.49 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010] 
[Art.49 modificat prin Legea nr.273-XVI din 07.12.2007, în vigoare 13.05.2008] 
 
Articolul 50. Încetarea mandatelor preşedintelui şi vicepreşedintelui raionului 
(1) Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi, la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi. 
(2) Vicepreşedintele raionului poate fi eliberat din funcţie înainte de termen, cu votul majorităţii consilierilor aleşi, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din consilierii aleşi. 
(3) Preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi prezintă demisia în faţa consiliului raional. 
(4) Mandatul preşedintelui şi cel al vicepreşedintelui raionului încetează odată cu mandatul consiliului raional. 
(5) În cazul în care mandatul consiliului raional încetează înainte de termen, preşedintele şi vicepreşedintele raionului îşi exercită atribuţiile şi soluţionează problemele curente ale raionului pînă la alegerea de către consiliul raional nou-constituit a unui alt preşedinte al raionului. 
[Art.50 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Articolul 51. Aparatul preşedintelui raionului 
(1) Aparatul preşedintelui raionului se organizează şi funcţionează în baza unui regulament aprobat de consiliul raional. 
(2) Aparatul preşedintelui raionului, ca structură funcţională, are următoarele atribuţii: 
a) întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului raional şi proiectele de dispoziţii ale preşedintelui raionului; 
b) asigură consultarea publică a proiectelor de decizii ale consiliului raional şi de dispoziţii normative ale preşedintelui raionului şi informarea publicului referitor la deciziile adoptate şi la dispoziţiile emise;
c) colectează şi prezintă preşedintelui raionului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a raionului; 
d) prezintă preşedintelui raionului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestora, precum şi a întreprinderilor create de consiliul raional; 
e) supraveghează executarea măsurilor dispuse de preşedinte în teritoriul administrat; 
f) contribuie la elaborarea proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de preşedintele raionului spre examinare consiliului raional; 
g) asigură executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale, în conformitate cu deciziile consiliului raional, şi respectarea prevederilor legale; 
h) întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al unităţii administrativ-teritoriale; 
i) asistă secretarul consiliului raional în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii. 
(3) Condiţiile numirii, angajării, promovării, sancţionării şi încetării raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului aparatului preşedintelui raionului, drepturile şi obligaţiile lui sînt stabilite de legislaţia în vigoare şi de regulamentul aprobat de consiliul raional. 
(4) Preşedintele raionului numeşte în funcţii publice, modifică, suspendă şi încetează, în condiţiile legii, raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici din aparatul preşedintelui, încheie şi reziliază contractele individuale de muncă cu personalul aparatului fără statut de funcţionar public, administrează personalul, stabileşte atribuţiile acestora.
(5) Preşedintele raionului ia măsuri şi este responsabil pentru instruirea şi pregătirea profesională a funcţionarilor din aparatul său. 
[Art.51 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
[Art.51 modificat prin Legea nr.72 din 04.05.2010, în vigoare 11.06.2010] 
 
Articolul 52. Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului 
(1) Preşedintele raionului exercită conducerea operativă a serviciilor publice de interes raional. 
(2) Preşedintele raionului reprezintă raionul în raporturile cu Guvernul, cu alte autorităţi publice centrale, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în instanţe judecătoreşti. 
(3) Preşedintele raionului este coordonator al serviciilor publice descentralizate din cadrul raionului şi exercită atribuţiile de preşedinte al comisiei pentru situaţii excepţionale. 
(4) Preşedintele şi vicepreşedinţii raionului cad sub incidenţa Legii privind statutul alesului local.
(5) Vicepreşedinţii raionului exercită atribuţiile stabilite de preşedintele raionului şi poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
[Art.52 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Articolul 53. Atribuţiile de bază ale preşedintelui raionului 
(1) Pornind de la domeniile de activitate ale autorităţii publice raionale, preşedintele raionului exercită în teritoriul administrat următoarele atribuţii de bază: 
a) asigură executarea deciziilor consiliului raional; 
b) asigură, în limitele competenţei sale, respectarea Constituţiei, a legilor şi altor acte normative; 
c) contribuie la menţinerea ordinii publice, asigurarea securităţii şi apărarea drepturilor cetăţenilor; 
d) contribuie la buna colaborare a serviciilor publice desconcentrate în soluţionarea problemelor de interes raional; 
d1) asigură elaborarea studiilor de fezabilitate şi propune spre aprobare listele bunurilor şi serviciilor publice de interes raional pentru realizarea proiectelor de parteneriat public-privat; 
d2) asigură monitorizarea şi controlul realizării proiectelor de parteneriat public-privat în care autoritatea administraţiei publice locale participă în calitate de partener public;
e) înregistrează asociaţiile obşteşti de interes raional care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă, remite informaţia de rigoare autorităţilor abilitate; 
f) convoacă şedinţele consiliului raional şi asigură prezenţa consilierilor; 
g) semnează actele şi contractele încheiate în numele raionului sau al consiliului raional; 
h) asigură elaborarea proiectului bugetului raional şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării consiliului raional; 
i) exercită funcţia de ordonator principal de credite al raionului; 
j) verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea mijloacelor la bugetul raional şi cheltuirea lor, informează operativ consiliul raional despre situaţia existentă; 
k) coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice ale consiliului raional; audiază rapoartele şi informaţiile şefilor acestor servicii şi propune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii acestora; 
l) prezintă consiliului raional, spre examinare şi aprobare, contul de încheiere a exerciţiului bugetar pe semestrul I, pe 9 luni şi cel anual; 
m) contribuie la realizarea, la nivel raional, a măsurilor de protecţie a populaţiei în caz de calamităţi naturale şi tehnogene, de catastrofe, incendii, epidemii, epifitotii şi epizootii, ia măsuri de prevenire a situaţiilor excepţionale, de reducere a prejudiciului şi de lichidare a consecinţelor; 
n) propune consiliului raional să consulte, prin referendum, populaţia în probleme locale de interes deosebit şi, în temeiul deciziei consiliului, ia măsuri în vederea organizării referendumului; 
o) contribuie la desfăşurarea, pe teritoriul raionului, în conformitate cu legislaţia electorală, a alegerilor autorităţilor administraţiei publice reprezentative de toate nivelurile şi a referendumurilor; 
p) asigură colaborarea raionului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, inclusiv din alte ţări; 
q) prezintă, la solicitarea consiliului raional, informaţii despre activitatea sa şi a serviciilor publice din subordine. 
(2) Preşedintele raionului, în calitatea sa de autoritate publică executivă, poate îndeplini şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul raional. 
[Art.53 completat prin Legea nr.181 din 15.07.2010, în vigoare 03.09.2010]
 
Articolul 54. Actele preşedintelui raionului 
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele raionului emite dispoziţii cu caracter normativ şi individual. 
(2) Dispoziţiile cu caracter normativ se remit, în termen de 5 zile după semnare, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat şi intră în vigoare la momentul aducerii lor la cunoştinţă publică. 
(3) Dispoziţiile cu caracter individual devin executorii după ce sînt aduse la cunoştinţă persoanelor vizate în ele. 
(4) Preşedintele raionului este în drept să emită dispoziţii numai în chestiuni ce ţin de competenţa sa. Dispoziţiile preşedintelui raionului sau, după caz, ale vicepreşedintelui raionului se consemnează într-un registru special. 
(5) La emiterea dispoziţiilor, preşedintele raionului are dreptul să consulte oficiul teritorial al Cancelariei de Stat, conducătorii sau reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice atît locale, cît şi centrale. 
 
Capitolul VII 
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ A MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 
Articolul 55. Autorităţile administraţiei publice ale municipiului Chişinău 
(1) Municipiul Chişinău este organizat în subdiviziuni administrativ-teritoriale numite sectoare, oraşe şi sate (comune). 
(2) Administrarea publică a municipiului Chişinău se realizează de către consiliul municipal, consiliile sectorale, orăşeneşti şi săteşti (comunale), ca autorităţi deliberative, şi de către primarul general al municipiului Chişinău, primarii sectoarelor, satelor (comunelor) şi oraşelor, ca autorităţi executive. 
(3) Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău se reglementează, în mod corespunzător, de prevederile prezentei legi referitoare la autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi de prevederile Legii privind statutul municipiului Chişinău. 
 
Articolul 56. Alegerea şi componenţa autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău 
(1) Consiliul municipal Chişinău, consiliile sectorale, orăşeneşti şi săteşti (comunale), primarul general al municipiului Chişinău şi primarii sectoarelor, oraşelor şi satelor (comunelor) se aleg în condiţiile Codului electoral. 
(2) Consiliul municipal Chişinău se constituie din 51 de consilieri. 
(3) Consiliile sectorale ale municipiului Chişinău se constituie din următorul număr de consilieri: Botanica – 25, Buiucani – 23, Centru – 23, Ciocana – 23, Rîşcani – 25. 
(4) Consiliul municipal Chişinău alege, din rîndul consilierilor, la propunerea fracţiunilor consiliului, un preşedinte permanent al consiliului pe durata mandatului consiliului, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. Fiecare fracţiune poate propune o singură candidatură. Preşedintele consiliului prezidează şedinţele consiliului şi este asistat de secretarul consiliului. Statutul juridic şi atribuţiile preşedintelui consiliului municipal Chişinău sînt stabilite prin Legea privind statutul municipiului Chişinău. 
(5) Preşedintele consiliului municipal Chişinău este asistat în activitatea sa de un aparat de lucru. Preşedintele va convoca şedinţa consiliului municipal şi va stabili ordinea de zi. 
(6) Municipiul Chişinău are un primar general şi 4 viceprimari. Viceprimarii se aleg în condiţiile art.14 şi 26. 
(7) Sectoarele municipiului Chişinău au cîte un primar şi doi viceprimari. Viceprimarii sectoarelor municipiului Chişinău se aleg în condiţiile art.31. 
(8) Consiliul municipal şi consiliile sectorale ale municipiului Chişinău se constituie, funcţionează şi pot fi dizolvate în condiţiile art.13, ale capitolului II secţiunea a 3-a, ale art.25 şi 48, care se aplică în mod corespunzător. 
 
Articolul 57. Coordonarea activităţii autorităţilor administraţiei publice ale municipiului Chişinău 
(1) Consiliul municipal Chişinău coordonează activitatea consiliilor unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa municipiului în vederea prestării serviciilor publice de interes municipal. 
(2) Consiliul municipal Chişinău realizează, în mod corespunzător, competenţele prevăzute de prezenta lege pentru consiliile locale, precum şi de Legea privind statutul municipiului Chişinău. 
(3) Consiliile sectorale ale municipiului Chişinău realizează, în mod corespunzător, competenţele prevăzute de prezenta lege pentru consiliile unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi de Legea privind statutul municipiului Chişinău. 
(4) Primarul general şi viceprimarii municipiului Chişinău exercită, în mod corespunzător, atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi, precum şi de Legea privind statutul municipiului Chişinău. 
(5) Primarii şi viceprimarii sectoarelor municipiului Chişinău exercită atribuţiile prevăzute de prezenta lege pentru autorităţile locale executive de nivelul întîi, cu excepţia celor exercitate de primarul general al municipiului Chişinău. Primarul sectorului municipiului Chişinău poate propune consiliului sectoral consultarea populaţiei, prin referendum local, privind problemele locale de interes deosebit. 
[Art.57 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010] 
 
Articolul 58. Convocarea consiliului municipal Chişinău şi a consiliilor sectorale ale municipiului Chişinău 
(1) Consiliul municipal Chişinău se întruneşte în şedinţă ordinară, cu ordinea de zi propusă, o dată la 3 luni, la convocarea preşedintelui consiliului. 
(2) Consiliul municipal Chişinău se poate întruni în şedinţă extraordinară în cazul unor probleme de neamînat sau de cîte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui consiliului sau la cererea scrisă a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi. 
(3) Un grup de cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi este în drept să convoace de sine stătător în şedinţă, cu ordinea de zi propusă, Consiliul municipal Chişinău în cazul în care preşedintele consiliului: 
a) nu a convocat în şedinţă ordinară consiliul în decurs de 15 zile după expirarea termenului de convocare; ori 
b) refuză sau se află în imposibilitate de a convoca în şedinţă extraordinară consiliul la cererea consilierilor, conform prevederilor alin.(2). 
(4) Convocarea şedinţelor consiliului sectoral al municipiului Chişinău se face în condiţiile art.16. 
 
Articolul 59. Pretorul 
(1) În fiecare sector al municipiului Chişinău, primarul general numeşte, în condiţiile legii, un pretor, care este reprezentant al primarului general. 
(2) Pretorul este asistat de un aparat de lucru, denumit pretură. Personalul preturii este compus din funcţionari publici, supuşi reglementărilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, şi personal contractual, care desfăşoară activităţi auxiliare, supus reglementărilor legislaţiei muncii. 
(3) Organigrama, statele de personal ale subdiviziunilor instituite în sectoare, precum şi regulamentele preturilor se aprobă de Consiliul municipal Chişinău, la propunerea primarului general. 
(4) În activitatea sa, pretorul se conduce de legislaţia în vigoare, de dispoziţiile primarului general şi de regulamentul preturii. 
[Art.59 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Capitolul VIII 
SECRETARUL CONSILIULUI RAIONAL. 
SECRETARUL CONSILIULUI MUNICIPAL CHIŞINĂU. 
SECRETARUL CONSILIULUI SECTORAL AL MUNICIPIULUI CHIŞINĂU 
Articolul 60. Statutul secretarului consiliului raional, al secretarului Consiliului municipal Chişinău şi cel al secretarului consiliului sectoral al municipiului Chişinău 
(1) Secretarul consiliului raional, secretarul Consiliului municipal Chişinău şi secretarul consiliului sectoral al municipiului Chişinău sînt funcţionari publici. Persoana numită, în condiţiile prezentei legi, în funcţia de secretar trebuie să fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publică. 
(2) Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar, organizat în conformitate cu legislaţia în vigoare, se face la prima şedinţă a consiliului respectiv după anunţarea rezultatelor concursului. 
(3) Prevederile alin.(2) se aplică numai în cazul în care funcţia de secretar este vacantă. Vacanţa intervine în cazul încetării raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
(4) Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenţa Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public. 
(5) Modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului raional, a Consiliului municipal Chişinău sau a consiliului sectoral al municipiului Chişinău. Evaluarea performanţelor profesionale ale secretarului se face de către preşedintele raionului, Primarul General al municipiului Chişinău sau primarul sectoral al municipiului Chişinău, în baza deciziei consiliului respectiv.
(6) Secretarul consiliului raional, secretarul Consiliului municipal Chişinău şi secretarul consiliului sectoral este, concomitent, secretar al raionului, respectiv, al municipiului Chişinău sau al sectorului. 
(7) Secretarului consiliului raional, secretarului Consiliului municipal Chişinău şi secretarului consiliului sectoral li se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile prezentei legi privitoare la secretarul consiliului local. 
[Art.60 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Capitolul IX 
CONTROLUL  ADMINISTRATIV AL ACTIVITĂŢII 
AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
 
Secţiunea 1 
Controlul administrativ 
Articolul 61. Noţiunea de control administrativ şi scopul acestuia 
(1) Activitatea autorităţilor administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, precum şi a celor din cadrul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special este supusă controlului administrativ în temeiul Constituţiei, al prezentei legi şi al altor acte legislative. 
(2) Controlul administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale vizează respectarea Constituţiei, a tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte, a prezentei legi şi a altor acte normative atît de către autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile întîi şi al doilea, cît şi de către funcţionarii acestora. 
(3) Controlul administrativ include controlul legalităţii şi controlul oportunităţii activităţii autorităţilor administraţiei publice locale. 
(4) Controlul administrativ se efectuează din oficiu sau la cerere. 
 
Articolul 62. Principiile controlului administrativ 
(1) Controlul administrativ se întemeiază pe următoarele principii: 
a) exercitarea acestuia numai potrivit procedurilor şi în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare; 
b) respectarea proporţionalităţii între amploarea intervenţiei autorităţii de control şi importanţa intereselor pe care le protejează; 
c) neadmiterea limitării dreptului autorităţii administraţiei publice locale de a administra în mod autonom, în condiţiile legii, afacerile ce ţin de propria competenţă. 
(2) Controlul administrativ vizează, în principal, legalitatea activităţii autorităţilor administraţiei publice locale. 
(3) Exercitarea controlului administrativ de oportunitate de către autorităţi de nivel superior se admite doar în cazul realizării competenţelor delegate de către stat autorităţilor administraţiei publice locale. 
 
Articolul 63. Subiecţii controlului administrativ 
(1) De organizarea controlului administrativ al activităţii autorităţilor administraţiei publice locale este responsabilă Cancelaria de Stat, acesta fiind exercitat nemijlocit de Cancelaria de Stat sau de oficiile sale teritoriale, conduse de reprezentanţii Guvernului în teritoriu. 
(2) Regulamentul, structura şi efectivul-limită ale oficiului teritorial al Cancelariei de Stat se aprobă prin hotărîre de Guvern.
(3) Subiecţi ai controlului de oportunitate sînt Guvernul, autorităţile de specialitate ale administraţiei publice centrale, alte autorităţi administrative, care acţionează în unităţile administrativ-teritoriale, inclusiv prin intermediul serviciilor lor desconcentrate, potrivit competenţelor ce le revin în condiţiile legii. 
[Art.63 modificat prin Legea nr.93-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009] 
 
Secţiunea a 2-a 
Controlul de legalitate 
Articolul 64. Controlul obligatoriu 
(1) Controlului obligatoriu sînt supuse următoarele acte ale autorităţilor administraţiei publice locale: 
a) deciziile consiliilor locale de nivelurile întîi şi al doilea; 
b) actele normative ale primarului, ale preşedintelui raionului şi ale pretorului; 
c) actele privind organizarea licitaţiilor şi actele privind atribuirea de terenuri; 
d) actele de angajare şi cele de încetare a raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului administraţiei publice locale; 
e) actele care implică cheltuieli sau angajamente financiare de peste 30 mii lei – în unitatea administrativ-teritorială de nivelul întîi şi de peste 300 mii lei – în unitatea administrativ-teritorială de nivelul al doilea; 
f) actele emise în exercitarea unei atribuţii delegate de stat autorităţilor administraţiei publice locale. 
(2) O copie de pe orice act menţionat la alin.(1) se expediază obligatoriu, din contul emitentului, oficiului teritorial al Cancelariei de Stat în termen de 5 zile de la semnarea actului. Responsabil de această obligaţie este secretarul consiliului, care transmite, de asemenea, subiectului controlului administrativ procesul-verbal al fiecărei şedinţe a consiliului în termen de 15 zile de la şedinţă. 
[Art.64 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Articolul 65. Controlul facultativ 
(1) Pînă la data de 10 a fiecărei luni, secretarul consiliului transmite oficiului teritorial al Cancelariei de Stat lista actelor emise de primar sau de preşedintele raionului în luna precedentă. 
(2) Oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate supune controlului legalităţii orice act care nu constituie obiectul unui control obligatoriu în termen de 30 de zile de la data primirii listei menţionate la alin.(1). 
 
Articolul 66. Controlul solicitat de autoritatea administraţiei publice locale 
(1) Consiliul local de nivelul întîi sau al doilea poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat să verifice legalitatea oricărui act adoptat de autoritatea executivă respectivă în cazul în care consideră că acesta este ilegal. 
(2) În cazul în care consideră că decizia consiliului local este ilegală, primarul, preşedintele raionului sau secretarul poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat efectuarea unui control al legalităţii. 
(3) Cererea de efectuare a controlului legalităţii este depusă în termen de 30 de zile de la data emiterii actului, cu indicarea prevederilor legislaţiei ce se consideră a fi încălcate. 
(4) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua una din următoarele decizii: 
a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68; 
b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor respingerii. 
Notă: Vezi rectificarea din Monitorul Oficial nr.70-73 din 25.05.2007 pag.25 (la art.66 alin.4 lit.a) în loc de cuvîntul "oportunitate" se va citi "legalitate", iar în loc de cifra "70" se va citi "68")
  
Articolul 67. Controlul solicitat de persoanele vătămate 
(1) Orice persoană fizică sau juridică ce se consideră vătămată într-un drept al său printr-un act administrativ emis de o autoritate a administraţiei publice locale poate solicita oficiului teritorial al Cancelariei de Stat controlul legalităţii actului. 
(2) Cererea de efectuare a controlului legalităţii se depune în termen de 30 de zile de la data publicării sau comunicării actului. În ea se indică prevederile legislaţiei ce se consideră a fi încălcate. 
(3) În termen de 30 de zile de la data primirii cererii, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat va lua una din următoarele decizii: 
a) declanşarea procedurii controlului de legalitate, prevăzute la art.68; 
b) respingerea cererii şi încunoştinţarea solicitantului, cu indicarea motivelor respingerii. 
(4) Exercitarea dreptului prevăzut în prezentul articol nu lipseşte solicitantul de dreptul sesizării directe a instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. 
Notă: Vezi rectificarea din Monitorul Oficial nr.70-73 din 25.05.2007 pag.25 (la art.67 alin.3 lit.a) în loc de cuvîntul "oportunitate" se va citi "legalitate", iar în loc de cifra "70" se va citi "68")
 
Articolul 68. Împuternicirile oficiului teritorial al Cancelariei de Stat 
(1) În cazul în care consideră că un act emis de autoritatea administraţiei publice locale este ilegal, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat notifică autorităţii locale emitente ilegalitatea actului controlat, cerînd modificarea sau abrogarea lui totală sau parţială. 
(2) În cazul exercitării controlului obligatoriu al legalităţii, sesizarea oficiului teritorial al Cancelariei de Stat trebuie făcută într-un termen de 30 de zile de la data primirii copiei de pe act. 
(3) În termen de 30 de zile de la data primirii notificării, autoritatea locală emitentă trebuie să modifice sau să abroge actul contestat. 
(4) În cazul în care, în termenul stabilit la alin.(3), autoritatea locală emitentă şi-a menţinut poziţia sau nu a reexaminat actul contestat, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data primirii notificării refuzului de a modifica sau de a abroga actul contestat sau în cazul tăcerii autorităţii locale emitente în termen de 60 de zile de la data notificării cererii de modificare sau de abrogare a actului în cauză. 
[Art.68 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010] 
 
Articolul 69. Sesizarea directă a instanţei de contencios administrativ 
(1) În cazul în care consideră că actul poate avea consecinţe grave, în scopul prevenirii unei pagube iminente, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate sesiza direct instanţa de contencios administrativ după primirea actului pe care îl consideră ilegal, încunoştinţînd de îndată autoritatea locală emitentă. 
(2) Odată cu sesizarea instanţei de contencios administrativ, oficiul teritorial al Cancelariei de Stat poate cere acesteia suspendarea actului contestat sau dispunerea unor alte măsuri provizorii. 
(3) În termen de 3 zile de la primirea sesizării, instanţa de contencios administrativ, după audierea părţilor vizate, decide asupra suspendării actului şi/sau dispunerii unor alte măsuri provizorii solicitate de oficiul teritorial al Cancelariei de Stat. 
 
Secţiunea a 3-a 
Controlul de oportunitate 
Articolul 70. Împuternicirile subiecţilor controlului de oportunitate 
(1) Pentru ca autorităţile administraţiei publice locale să-şi exercite atribuţiile delegate de stat, subiecţii controlului de oportunitate sînt în drept să modifice ori să abroge actul, în termen de 15 zile de la data primirii lui, pe motiv de oportunitate. În caz de inacţiune a autorităţii administraţiei publice locale chiar şi după avertismentul subiectului controlului de oportunitate, acesta poate să emită actul respectiv în locul autorităţii incapabile de a lua decizia. 
(2) În toate cazurile prevăzute la alin.(1), subiectul controlului de oportunitate notifică decizia sa autorităţii administraţiei publice locale în termen de 5 zile de la data adoptării. 
(3) În cazul în care consideră că decizia subiectului controlului de oportunitate este ilegală, autoritatea administraţiei publice locale este în drept să atace decizia în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data notificării, încunoştinţînd de îndată subiectul controlului de oportunitate care a emis decizia. 
(4) Autoritatea administraţiei publice locale poate cere instanţei de contencios administrativ suspendarea de urgenţă a deciziei subiectului controlului de oportunitate sau adoptarea unor alte măsuri provizorii dacă există pericolul unor pagube iminente. Despre măsurile solicitate instanţei de contencios administrativ, autoritatea administraţiei publice locale comunică de îndată subiectului controlului de oportunitate care a emis decizia. 
(5) Instanţa de contencios administrativ, în termen de 3 zile de la primirea sesizării, decide, după audierea părţilor vizate, asupra suspendării actului şi/sau asupra dispunerii unor alte măsuri provizorii solicitate. 
 
Articolul 71. Împuternicirile subiecţilor controlului administrativ 
(1) La cererea subiectului controlului administrativ, autoritatea administraţiei publice locale este obligată să-i furnizeze, în termen de 10 zile, copiile de pe toate documentele solicitate şi alte informaţii. Secretarul consiliului local este responsabil de această obligaţie. 
(2) Autorităţile administraţiei publice locale şi funcţionarii acestora sînt obligaţi să permită accesul în sediile lor şi ale subdiviziunilor, să răspundă la întrebări, să dea explicaţii şi să prezinte documentele solicitate funcţionarilor subiectului controlului administrativ. 
(3) În timpul exercitării controlului, funcţionarii subiectului controlului administrativ nu pot da ordine directe funcţionarilor autorităţii administraţiei publice locale. Orice solicitare de documente trebuie să fie adresată autorităţii locale vizate. Transmiterea documentelor va fi efectuată de secretar în condiţiile alin.(1). 
 
Secţiunea a 4-a 
Transparenţa controlului administrativ 
Articolul 72. Raportul anual privind activitatea de control 
(1) Anual, pînă la sfîrşitul lunii martie, Cancelaria de Stat elaborează şi prezintă Guvernului un raport privind controlul actelor autorităţilor administraţiei publice locale din anul precedent. 
(2) Rapoartele oficiului teritorial al Cancelariei de Stat se vor publica periodic în presa locală. În acelaşi mod este publicată lista actelor administrative abrogate ale autorităţilor publice locale. 
[Art.72 modificat prin Legea nr.93-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009] 
 
Capitolul X 
SERVICIILE PUBLICE, BUNURILE ŞI LUCRĂRILE PUBLICE 
 
Secţiunea 1 
Serviciile publice 
Articolul 73. Organizarea serviciilor publice locale 
(1) Serviciile publice locale se organizează de către consiliul local, la propunerea primarului, în domeniile de activitate descentralizate stabilite pentru unităţile administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea, în limita mijloacelor financiare disponibile. 
(2) Consiliul local poate decide contractarea anumitor servicii publice de interes local de la persoane fizice şi juridice de drept privat, în condiţiile legii. 
(3) Numirea şi eliberarea din funcţie în serviciile publice locale se fac de către conducătorii acestora în condiţiile legii. 
(4) Serviciile publice locale activează în condiţiile legislaţiei în vigoare. 
 
Secţiunea a 2-a 
Administrarea bunurilor 
Articolul 74. Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale 
(1) Constituie patrimoniu al unităţilor administrativ-teritoriale bunurile mobile şi imobile proprietate a satului (comunei), oraşului (municipiului), raionului şi unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, precum şi drepturile şi obligaţiile lor cu caracter patrimonial. 
(2) Patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea se delimitează şi se separă clar de patrimoniul statului potrivit legii sau în modul stabilit de lege. 
(3) Bunurile proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea se împart în bunuri ale domeniului public şi ale celui privat. 
(4) Autorităţile publice locale executive asigură, în condiţiile legii, delimitarea şi evidenţa separată a bunurilor din domeniul public şi cel privat. 
(5) Sporirea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale are loc prin achiziţii, transfer din proprietatea statului, expropriere şi prin alte modalităţi, în condiţiile legii. 
(6) Donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local, cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor aleşi. 
 
Articolul 75. Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale 
(1) Din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile determinate de lege, precum şi bunurile care, prin natura lor, sînt de uz sau de interes public local. Interesul public implică afectarea bunului la un serviciu public sau la orice activitate care satisface necesităţile colectivităţii, fără a presupune accesul nemijlocit al acesteia la utilizarea bunului conform destinaţiei. 
(2) La categoria bunurilor domeniului public de interes local pot fi raportate terenurile pe care sînt amplasate construcţii de interes public local, porţiunile de subsol, drumurile, străzile, pieţele, obiectivele acvatice separate, parcurile publice, clădirile, monumentele, muzeele, pădurile, zonele de protecţie şi zonele sanitare, precum şi alte obiective care, conform legii, nu aparţin domeniului public al statului. 
(3) Bunurile domeniului public de interes local sînt inalienabile, imprescriptibile şi insesizabile. 
(4) Consiliul local poate decide, potrivit legii, transferarea bunurilor din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale în domeniul public de interes local al acesteia. 
 
Articolul 76. Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale 
(1) Din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale fac parte bunurile care, în modul stabilit de lege, nu sînt transferate în domeniul public de interes local sau raional, după caz. 
(2) Din domeniul privat pot face parte şi alte bunuri dobîndite, în condiţiile legii, de unitatea administrativ-teritorială. 
(3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale sînt alienabile, prescriptibile şi sesizabile, cu excepţiile stabilite expres prin lege. 
 
Articolul 77. Administrarea bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale 
(1) Toate bunurile care aparţin unităţii administrativ-teritoriale sînt supuse inventarierii anuale, iar rapoartele asupra situaţiei lor se prezintă consiliului respectiv. 
(2) Bunurile domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale pot fi date în administrare întreprinderilor municipale şi instituţiilor publice, concesionate, date în arendă ori în locaţiune, după caz, în temeiul deciziei consiliului local sau raional, în condiţiile legii. 
(3) Bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale pot fi înstrăinate, date în administrare, în arendă ori în locaţiune, în condiţiile legii. 
(4) Înstrăinarea bunurilor domeniului privat al satului (comunei), oraşului (municipiului), raionului, schimburile de terenuri, delimitarea, partajul sau trecerea bunurilor dintr-un domeniu în altul, renunţarea la drepturi sau recunoaşterea de drepturi şi obligaţii se fac prin decizie a consiliului local sau raional, în temeiul expertizei. 
(5) Înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în condiţiile legii, cu excepţia cazurilor stabilite expres prin lege. 
 
Secţiunea a 3-a 
Lucrările publice 
Articolul 78. Lucrările publice 
(1) Consiliul local poate contracta, în condiţiile legii, lucrări şi servicii de interes public în limitele sumelor aprobate în bugetul unităţii administrativ-teritoriale respective. În acest scop, consiliul local poate utiliza diferite forme contractuale ale parteneriatului public-privat neinterzise de lege.
(2) Lucrările de construcţii şi reparaţii de interes public se execută pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale numai în baza documentaţiei de proiect verificate şi a raportului de expertiză ecologică de stat. 
(3) Lucrările aprobate de consiliul respectiv vor fi atribuite spre executare prin concurs, organizat în condiţiile legii, cu respectarea strictă a documentaţiei de proiect şi a studiului de fezabilitate aprobate. 
[Art.78 completat prin Legea nr.181 din 15.07.2010, în vigoare 03.09.2010]
 
Articolul 79. Documentaţia de urbanism 
Documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului unităţii administrativ-teritoriale se elaborează, se avizează şi se aprobă în termenele stabilite de lege. 
 
Articolul 80. Înfiinţarea de întreprinderi şi societăţi comerciale 
Consiliul local poate decide înfiinţarea, în condiţiile legii, a unor întreprinderi municipale şi societăţi comerciale, în scopul executării unor lucrări de interes local, prin utilizarea capitalului statutar constituit din aportul consiliului respectiv şi al altor persoane juridice şi fizice. 
 
Capitolul XI 
ADMINISTRAREA FINANŢELOR PUBLICE 
Articolul 81. Finanţele publice locale 
(1) Finanţele unităţilor administrativ-teritoriale se administrează în condiţiile Legii privind finanţele publice locale, conform principiului autonomiei locale. 
(2) Procesul bugetar şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelurile întîi şi al doilea sînt independente unul de altul, precum şi de bugetul de stat. 
(3) Autorităţile publice locale dispun de bază fiscală proprie (distinctă de cea a statului), constituită din impozite, cuantumul cărora este stabilit în conformitate cu Legea finanţelor publice locale. Baza fiscală a autorităţilor publice locale va fi proporţională competenţelor lor proprii prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi de alte acte legislative. 
(4) Autorităţile publice locale dispun şi de alte surse financiare, cum ar fi: taxele locale, veniturile din administrarea bunurilor unităţii administrativ-teritoriale şi cele provenite din prestarea serviciilor. 
(5) Veniturile nefiscale nu se includ la calcularea transferurilor cu destinaţie generală. 
(6) Procedurile de distribuire a resurselor financiare proprii ale autorităţilor publice locale, precum şi orice modificare a legislaţiei referitoare la funcţionarea sistemului finanţelor publice locale vor fi coordonate în mod obligatoriu cu structurile reprezentative ale autorităţilor publice locale. 
(7) Este interzisă orice delegare de competenţe fără alocarea de surse financiare, necesare pentru a se acoperi costul realizării competenţelor respective. 
(8) Criteriile de distribuire a suportului financiar acordat de stat unităţilor administrativ-teritoriale trebuie să fie obiective şi stabilite conform legii. 
 
Capitolul XII 
EXERCITAREA MANDATULUI 
Articolul 82. Statutul alesului local 
(1) În exercitarea mandatului, consilierii locali, primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor sînt în serviciul colectivităţii locale şi se bucură de protecţia şi garanţiile acordate prin Legea privind statutul alesului local. 
(2) Persoanele enumerate la alin.(1), cu excepţia consilierilor, au dreptul la concediu de odihnă anual, în condiţiile legislaţiei în vigoare. Concediul de odihnă anual se acordă conform programării aprobate de consiliul respectiv. 
[Art.82 modificat prin Legea nr.222 din 17.09.2010, în vigoare 26.10.2010] 
 
Articolul 83. Răspunderea juridică 
Primarii şi viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor, consilierii, secretarii şi personalul primăriilor şi aparatelor preşedinţilor raioanelor poartă răspundere juridică în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru faptele ilegale comise în exerciţiul funcţiunii. 
 
Articolul 84. Incompatibilităţi 
(1) Preşedintele şi vicepreşedintele raionului, guvernatorul unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, preşedintele şi vicepreşedinţii adunării populare a unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special, primarii şi viceprimarii, pe parcursul mandatului lor, nu au dreptul să deţină alte funcţii retribuite sau să cumuleze o altă funcţie, prin contract sau acord, în întreprinderi străine sau întreprinderi şi organizaţii mixte, în întreprinderi, instituţii şi organizaţii cu orice formă de organizare juridică, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie. 
(2) Funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al raionului, de primar şi viceprimar este incompatibilă cu calitatea de consilier. 
 
Articolul 85. Suplinirea mandatului predecesorilor 
Consiliile locale şi primarii aleşi în cadrul alegerilor anticipate desfăşurate ca urmare a dizolvării unor consilii sau devenirii vacante a unor posturi de primari, încheie mandatul predecesorilor. 
 
Capitolul XIII
CONTROLUL FINANCIAR PUBLIC INTERN
Articolul 86. Controlul financiar public intern 
În scopul utilizării fondurilor publice conform principiilor de transparenţă şi răspundere, economicitate, eficienţă şi eficacitate, legalitate şi echitate, etică şi integritate, în sectorul public se implementează controlul financiar public intern, care include: 
a) managementul financiar şi controlul; 
b) auditul intern; 
c) coordonarea şi armonizarea centralizată.
 
Articolul 87. Managementul financiar şi controlul 
(1) Conducătorul instituţiei organizează sistemul de management financiar şi de control în scopul obţinerii unei asigurări rezonabile că obiectivele instituţiei vor fi atinse prin: 
a) eficacitatea şi eficienţa operaţiunilor; 
b) conformitatea cu legislaţia şi regulamentele aplicabile; 
c) siguranţa şi optimizarea activelor şi pasivelor; 
d) siguranţa şi integritatea informaţiei. 
(2) Obiect al managementului financiar şi al controlului sînt toate activităţile şi procesele instituţiei, inclusiv etapele de elaborare şi executare a bugetelor, elaborare a programelor, evidenţă contabilă, raportare şi monitorizare. 
(3) Sistemul de management financiar şi de control se organizează ţinîndu-se cont de complexitatea şi domeniul activităţii instituţiei şi în conformitate cu cadrul normativ şi metodologic elaborat şi aprobat de Ministerul Finanţelor. 
(4) Modul de organizare a managementului financiar şi a controlului în autoritatea administraţiei publice locale este supus auditului intern şi auditului extern.
 
Articolul 88. Auditul intern 
(1) Autoritatea administraţiei publice locale este în drept să organizeze auditul intern instituind o unitate de audit intern în structura sa organizaţională, conform prevederilor alin.(2)–(4), (7) şi (8). 
(2) Unitatea de audit intern se instituie în subordinea directă a conducătorului autorităţii administraţiei publice locale. 
(3) Unitatea de audit intern se creează în limita statelor de personal existente în cadrul autorităţii administraţiei publice locale. 
(4) Autoritatea administraţiei publice locale informează oficial Ministerul Finanţelor despre crearea unităţii de audit intern. 
(5) Activitatea de audit intern se desfăşoară conform actelor normative elaborate şi aprobate de Ministerul Finanţelor. 
(6) Unitatea de audit intern a autorităţii administraţiei publice locale este în drept să efectueze auditul intern şi în instituţiile subordonate. 
(7) Unitatea de audit intern raportează direct conducătorului autorităţii administraţiei publice locale. 
(8) Unitatea de audit intern prezintă Ministerului Finanţelor: 
a) pînă la data de 1 martie a fiecărui an, raportul anual de activitate a unităţii de audit intern pentru anul precedent; 
b) carta de audit intern; 
c) copia de pe planul strategic al activităţii de audit intern; 
d) copia de pe planul anual al activităţii de audit intern.
 
Articolul 89. Coordonarea şi armonizarea centralizată a controlului financiar public intern 
(1) Ministerul Finanţelor este responsabil de elaborarea şi monitorizarea politicii în domeniul controlului financiar public intern. 
(2) Coordonarea tuturor activităţilor din domeniul controlului financiar public intern este realizată de către Ministerul Finanţelor.
[Cap.XIII în redacţia Legii nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010] 
[Art.89 modificat prin Legea nr.93-XVIII din 04.12.2009, în vigoare 18.12.2009] 
 
Capitolul XIV 
DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII 
Articolul 90. 
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art.55-58 referitoare la organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale sectoarelor municipiului Chişinău, care se vor aplica de la data stabilită a alegerilor locale generale din anul 2015. 
[Art.90 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010] 
[Art.90 modificat prin Legea nr.108-XVI din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010] 
 
Articolul 91. 
Guvernul: 
a) va prezenta Parlamentului propuneri de aducere a legislaţiei în vigoare în conformitate cu prezenta lege; 
b) va aduce actele sale normative în conformitate cu prezenta lege. 
 
Articolul 92. 
(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă: 
a) Legea nr.123-XV din 18 martie 2003 privind administraţia publică locală; 
b) articolele I şi III din Legea nr.263-XVI din 28 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. 
(2) La data stabilită a alegerilor locale generale din anul 2015, se abrogă articolul 59 din prezenta lege. 
[Art.92 modificat prin Legea nr.239 din 24.09.2010, în vigoare 22.10.2010] 
  
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU 
 
Chişinău, 28 decembrie 2006.
Nr.436-XVI.
Comentarii

Lasă un răspuns