Politia se spala pe miini. Vitalia Pavlicenco l-a chemat pe Selin in judecata

 Comunicat de presa al PNL

Pe data de 3 noiembrie 2012 presedintele PNL, Vitalia Pavlicenco, a primit un raspuns total inadecvat cu semnatura dlui comisar colonel de poliţie Ion BILIBOV, de la Comisariatul de poliţie al sectorului Centru al CGP mun. Chişinău, care ne spune ca a fost examinata petiţia care solicita să fie tras la răspundere, conform legislaţiei în vigoare, cet. Şelin Victor privind acţiunile din data de 15.09.2012 în cadrul emisiunii „Tema Săptămînii", la postul de teliviziune „2 Plus". De asemeneaa, că “In cadrul examinării cazului fiind interpelat Institutul de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei Centrului Naţional de Terminologie s-a constatat că conform dicţionarelor explicative şi a altor surse, termenul kaghebistă s-a format de la abrevierea KGB „Comitetul de Securitate al Statului Sovietic" şi înseamnă agent al acestei instituţii, termenul neofascistă înseamnă „adept al neofascismului" adică adept al „curentului politic de extremă dreaptă apărut după cel de-al doilea război mondial în diverse ţări ale lumii şi care preia elemente ale doctrinei fasciste, adaptîndu-le la condiţiile existente", expresia „închide gura" , adresată unei persoane, înseamnă „a face pe cineva să tacă, a reduce pe cineva la tăcere,, , „a pune capăt obiecţilor sau protestelor cuiva". Responsabilul mai spune că “acţiunile cet. Şelin Victor nu întrunesc elementele constitutive ale art. 69 (injuria), 70 (calomnia) a Codului Contravenţional al Republicii Moldova.” Şi că “dacă nu sunteţi de acord cu decizia primită, conform art.16 al Legii cu privire la Petiţionare Nr. 190-XIII din 19.07.1994. sunteţi în drept să contestaţi în Instanţa de Contencios administrativ. “

Preşedintele PNL informează opinia publică precum că va examina eventualitatea chemării în justiţie a responsabililor din poliţie care au luat o asemenea decizie şi şi-au asumat să trimită un asemenea răspuns, la fel – dacă va fi cazul – pe decidenţii de la Centrul Naţional de Terminologie al Institutului de Filologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Între timp, Vitalia Pavlicenco l-a chemat pe Victor Şelin în judecată, solicitînd:

 
–         să fie admisă cererea în cauză

–         să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, dezmintă informaţia defăimăroare, „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” şi „неофашистка”, în cadrul aceleiaşi emisiuni la acelaşi post de televiziune, Tema Săptămânii la postul de televiziune 2 PLUS, în termenul stabilit de legislaţia naţională

–         să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, să-şi exprime scuze publice pentru injurie, expresia „Închide gura!!!”, în cadrul aceleiaşi emisiuni la acelaşi post de televiziune, Tema Săptămânii la postul de televiziune 2 PLUS, în termenul stabilit de legislaţia naţională

–         să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, să repare prejudiciul moral cauzat în sumă de 200 000 (două sute mii) lei.

Se anexează 

1. Versiunea PDF a răspunsului colaboratorului de poliţie

2. Cererea de chemare în judecată a lui Victor Şelin

3. Toate plîngerile şi cererile prealabile adresate anterior, conform ligislaţiei cu privire la presă, Comisariatului de poliţie Chişinău şi cetăţeanului Victor Şelin.

Serviciul de presa al PNL

Către: Judecătoria Centru mun. Chişinău,
str. Bulagară, 43,
or. Chişinău
Reclamant: Vitalia PAVLICENCO,
str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1,
Durlesti, MD-2003, Chisinau
Pârât: Victor ŞELIN, 
str. 31 August 1989, nr. 101/1,
MD 2012, Chişinău,
tel./fax:  + (373 22) 22-10-20, 22-78-78

CERERE
de chemare în judecată
În fapt

1. În cadrul emisiunii „Tema Săptămânii” la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, pârâtul, Victor Şelin, a răspîndit, cu bună ştiinţă, scorniri mincinoase ce  mă defăimează. Expresia calomnioasă „неофашистка” (neofascistă) este la minutul 2:09 după pauza de publicitate, iar expresia calomnioasă „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” („aţi fost şi KGB-istă, cunoaştem totul”) este la minutul 17:59 al înregistrării. 

2. De asemenea, în cadrul aceleiaşi emisiuni, „Tema Săptămânii” la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, pârâtul m-a ofensat intenţionat prin expresia verbală, inadmisibilă şi nedemnă, care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică. Expresia verbală ofensatoare „Închide gura!!!” a fost rostită de pârât la minutul 12:04 după pauza de publicitate.

Pârâtului, Victor Şelin, i-a fost expediată cererea prealabilă, însă în termenl legal nu am primit nci un răspuns la cererea prealabilă de la pârât, din care motuve mă adresez în instanţa de judecată.

În drept

1. Conform art. 16 CC

„ (1) Orice persoană are dreptul la respectul onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale.
    (2) Orice persoană este în drept să ceară dezminţirea informaţiei ce îi lezează onoarea, demnitatea sau reputaţia profesională dacă cel care a răspîndit-o nu dovedeşte că ea corespunde realităţii.”

Iar conform art. 7  al.al. (1)-(3) din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

„ (1) Orice persoană are dreptul la apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei sale profesionale lezate prin răspîndirea relatărilor false cu privire la fapte, a judecăţilor de valoare fără substrat factologic suficient sau prin injurie.
    (2) Persoana lezată prin răspîndirea unor relatări cu privire la fapte poate fi restabilită în drepturi dacă informaţia cumulează următoarele condiţii:
    a) este falsă;
    b) este defăimătoare;
    c) permite identificarea persoanei vizate de informaţie. 
    (3) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (2) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat. ”

Consider că prin informaţia răspîndită de pârât mi-a fost lezată onoarea, demnitatea şi reputaţi aprofesională, or informaţia în cauză cumulează condiţiile cerute de lege:

a) este falsă, deoarece eu nu am activat niciodată în rândurile KGB
b) este defăimătoare, se aduc învinuri false de apartenenţă la o instituţie ce a comis represiuni în masă (KGB), a comis crime împotriva umanităţii, adică infracţinui deosebit de grave, pentru care regimul totalitar comunist din RSSM a fost de repetate ori condamnat de către Parlamentul RM, prin Legea nr.1225 din  08.12.1992, Hotărârea Parlamentului nr.1226 din 08.12.1992 şi Hotărârea Parlamentului nr.191 din 12.08.2012.
c) permite identificarea persoanei vizate de informaţie

Prin această informaţie defăimătoare mi s-a cauzat un prejudiciu moral şi psihologic, de imagine în calitatea mea de fost demnitar public – am fost aleasă de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova -, şi de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, care este un partid corect, condus de persoane neşantajabile, inclusiv neşantajabilă fiind persoana mea. Aceasta reduce posibilităţile de creştere a sprijinului pentru partid şi echipa de conducere, împiedică aderarea noilor membri şi prejudiciază procesul de colectare a donaţiilor necesare acţiunilor desfăşurate de PNL.

Conform art. 7  al.al. (4)-(5) din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

   „ (4) Persoana lezată prin răspîndirea unor judecăţi de valoare poate fi restabilită în drepturi dacă judecăţile de valoare cumulează următoarele condiţii:
    a) nu se bazează pe un substrat factologic suficient;
    b) au un caracter defăimător;
    c) permit identificarea persoanei vizate de informaţie.
    (5) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (4) poate solicita rectificarea sau dezminţirea informaţiei, sau publicarea unei replici, precum şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat. ”

Prin expresia  „неофашистка” se aduc învinuri false de apartenenţă la un grup criminal condamnat de comunitatea internaţională (Procesele de la Nürnberg) pentru infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, cum ar fi genocidul şi alte infracţiuni excepţional de grave.

Şi prin această informaţie defăimătoare mi s-a cauzat un prejudiciu moral şi psihologic, de imagine în calitatea mea de fost demnitar public – am fost aleasă de două ori deputat în Parlamentul Republicii Moldova -, şi de preşedinte al Partidului Naţional Liberal, care este un partid corect, condus de persoane neşantajabile, inclusiv neşantajabilă fiind persoana mea. Aceasta reduce posibilităţile de creştere a sprijinului pentru partid şi echipa de conducere, împiedică aderarea noilor membri şi prejudiciază procesul de colectare a donaţiilor necesare acţiunilor desfăşurate de PNL, cunoscîndu-se poziţia anticomunistă, antifascistă şi antinazistă a formaţiunii noastre politice şi a mea personal. În PNL există membri de mai multe naţionalităţi şi nu avem probleme nici privind trecutul adevărat al istoriei pămîntului numit ayi ca stat Republica Moldova. Niciodată nu am avut declaraţii pronaziste şi profasciste şi nu am avut condamnări sau somaţii legate de oarecare acţiuni ce ar putea fi încadrate termenului de „neofascism”.

2. Conform art. 7  al.al. (6)- (7) din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare

    „(6) Se consideră injurie exprimarea care cumulează următoarele condiţii:
    a) exprimarea intenţionată verbală, scrisă sau nonverbală nu corespunde normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică;
    b) permite identificarea persoanei vizate.
    (7) Persoana care se consideră lezată în modul stabilit la alin. (6) poate solicita exprimarea scuzelor şi repararea prejudiciului moral şi material cauzat.”

Consider întemeiat că în circumstanţele date această expresie [„Închide gura!!!”] rostită cu agresivitate şi intenţie de a ofensa se incadrează în noţiunea de înjurie şi contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică.

Şi prin această injurie mi s-au cauzat prejudicii de imagine, deoarece privitorii şi adepţii PNL şi simpatizanţii mei ca om politic s-au simţit ofensaţi, împreună cu mine, pentru atitudinea bădărănească şi ofensatoare din partea cetăţeanului, preşedintelui PSD Victor Şelin.

Procedura prealabilă cerută de art.art. 15-16 din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare a fost respectată de către reclamant.

În baza celor expuse  în temeiul art. 16 CC, art.art 7, 15-19 din Legea nr.  64 din  23.04.2010 cu privire la libertatea de exprimare, art. 5, 9, 166, 167 CPC, solicit respectus instanţei

să fie admisă cererea în cauză
să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, dezmintă informaţia defăimăroare, „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” şi „неофашистка”, în cadrul aceleiaşi emisiuni la acelaşi post de televiziune, Tema Săptămânii la postul de televiziune 2 PLUS, în termenul stabilit de legislaţia naţională
să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, să-şi exprime scuze publice pentru injurie, expresia „Închide gura!!!”, în cadrul aceleiaşi emisiuni la acelaşi post de televiziune, Tema Săptămânii la postul de televiziune 2 PLUS, în termenul stabilit de legislaţia naţională
să fie obligat pârâtul, Victor Şelin, să repare prejudiciul moral cauzat în sumă de 200 000 (două sute mii) lei.
Anexă:
1. Copia cererii prealabile privind dezminţirea
2. Copia cererii prealabile privind scuze publice pentru injurie
3. Copia avizului de recepţie
4. Copia discului CD cu înregistrarea emisiunii Tema Săptămânii la postul de televiziune 2 PLUS, din data de 15.09.2012 (va fi depusă în cadrul primei şedinţe, de înfăţişare a părţilor).
5. Copia buletinului de identitate al cetăţencei Vitalia Pavlicenco
6. Dovada achitării taxei de stat în sumă de 300 (trei sute) lei.

Cu respect,                                                    V. PavlicencoCătre col. Cociorva Sergiu, Comisar General de Poliţie al Municipiului Chişinău
 
De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau

PLÂNGERE

Stimate Domnule Comisar,

Subsemnata, Vitalia PAVLICENCO, solicit, prin prezenta, să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n.19.08.1965, preşedinte al Partidului Social Democrat, pentru calomnia proferată la adresa mea.

Astfel, cet.Victor ŞELIN, în cadrul emisiunii „Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, a răspândit, pe data de 15.09.2012, cu bună ştiinţă, o scornire mincinoasă, ce mă defăimează, însoţită de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave. Ca probă, aduc înregistrarea audio-video a emisiunii respective. Expresia calomnioasă „неофашистка” („neofascistă”) este la minutul 2:09 al înregistrării.

Consider că expresia respectivă constiuie nu doar o defăimare – răspândire de informaţii false ce îmi lezează onoarea şi demnitatea, dar şi calomnie sancţionată de legea contravenţională, deoacere se aduc învinuri false de apartenenţă la un grup criminal condamnat de comunitatea internaţională (Procesul dela Nürnberg) pentru infracţiuni contra păcii şi securităţii omenirii, cum ar fi genocidul, precum şi alte infracţiuni excepţional de grave.

În baza celor expuse şi în temeiul art.70, 387, 400 din Codul Contravenţional, solicit:

–         să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n. 19.08.1965, în conformitate cu art.70 din Codul Contravenţional, pentru calomnie la adresa mea.

Cu respect,                                                          Vitalia Pavlicenco

Către col. Cociorva Sergiu, Comisar General de Poliţie al Municipiului Chişinău

De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau
 
PLÂNGERE

Stimate Domnule Comisar,

 Subsemnata, Vitalia PAVLICENCO, solicit, prin prezenta, să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n.19.08.1965, preşedinte al Partidului Social Democrat, pentru calomnia proferată la adresa mea.

Astfel, cet.Victor ŞELIN, în cadrul emisiunii „Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, a răspândit, pe data de 15.09.2012, cu bună ştiinţă, o scornire mincinoasă ce mă defăimează, însoţită de învinuirea de săvîrşire a unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave  Ca probă, aduc înregistrarea audio-video a emisiunii respective. Expresia calomnioasă „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” (aţi fost şi KGB-istă, noi cunoaştem totul) este la minutul 17:59 al înregistrării.

Consider expresia respectivă nu doar drept o defăimare – răspândire de informaţii false, ce lezează onoarea, demnitatea omului, – dar şi o calomnie sancţionată de legea contravenţională, deoacere se aduc învinuri false de apartenenţă la o instituţie ce a comis represiuni în masă (KGB) şi crime împotriva umanităţii, adică infracţinui deosebit de grave, pentru care regimul totalitar comunist din RSSM a fost de repetate ori condamnat de către Parlamentul RM, prin Legea nr.1225 din  08.12.1992, Hotărârea Parlamentului nr.1226 din 08.12.1992 şi Hotărârea Parlamentului nr.191 din 12.08.2012.

În baza celor expuse şi în temeiul art.70, 387, 400 din Codul Contravenţional, solicit:

–         să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n. 19.08.1965, în conformitate cu art.70. din Codul Contravenţional, pentru calomnia în adresa mea.

Cu respect,                                                          Vitalia Pavlicenco
 
 Către col. Cociorva Sergiu, Comisar General de Poliţie al Municipiului Chişinău

De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau

PLÂNGERE

Stimate Domnule Comisar,

Subsemnata, Vitalia PAVLICENCO, solicit, prin prezenta, să fie tras la răspundere contravenţională cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n.19.08.1965, preşedinte al Partidului Social Democrat, pentru înjuriile aduse în mass media la adresa mea.

Astfel, cet.Victor ŞELIN, în cadrul emisiunii „Tema Săptămânii” la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, m-a ofensat intenţionat prin expresia verbală inadmisibilă şi nedemnă care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică. Ca probă aduc înregistrarea audio-video a emisiunii în cauză. Expresia verbală ofensatoare „Închide gura!!!”este la minutul 12:04 al inregistrării.

Consider că, în circumstanţele date, aceasta expresie, rostită cu agresivitate şi cu intenţia de a ofensa, se incadrează în noţiunea de înjurie şi contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică.

În baza celor expuse şi în temeiul art.69 alin.(2), art.387 si 400 din Codul Contravenţional, solicit:

–         să fie sancţionat contravenţional cetăţeanul Victor ŞELIN, a.n. 19.08.1965, în conformitate cu art.69 alin.(2) Cod Contravenţional, pentru înjuria adusă în mass media la adresa mea.

Cu respect,                                                          Vitalia Pavlicenco

Domnului Victor ŞELIN, str.31 August 1989, nr.101/1, MD 2012, Chişinău, tel./fax:  + (373 22) 22 10 20, 22 78 78

 De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau

CERERE PREALABILĂ

(în procedura Legii 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare)

 Domnule Victor ŞELIN,

În cadrul emisiunii „Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, aţi răspândit, cu bună ştiinţă, scorniri mincinoase ce mă defăimează. Expresia calomnioasă „неофашистка” (neofascistă) este la minutul 2:09 după pauza de publicitate, iar expresia calomnioasă „Вы и КГБ-исткой были, всё мы знаем” (aţi fost şi KGB-istă, cunoaştem totul) este la minutul 17:59 al înregistrării.

Consider expresiile respective drept o defăimare – răspândire de informaţii false, ce lezează onoarea şi demnitatea persoanei, deoarece se aduc învinuri false de apartenenţă la o instituţie ce a comis represiuni în masă (KGB), crime împotriva umanităţii, adică infracţinui deosebit de grave, pentru care regimul totalitar comunist din RSSM a fost de repetate ori condamnat de către Parlamentul RM, prin Legea nr.1225 din 08.12.1992, Hotărârea Parlamentului nr.1226 din 08.12.1992 şi Hotărârea Parlamentului nr.191 din 12.08.2012. Iar  prin expresia  „неофашистка” se aduc învinuri false de apartenenţă la un grup criminal condamnat de comunitatea internaţională (Procesul dela Nürnberg) pentru infracţiuni contra păcii şi a securităţii omenirii, cum ar fi genocidul şi alte infracţiuni excepţional de grave.

Din motivele enunţate, în temeiul art.2, 7 alin. (3), 15, 16, din Legea 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare solicit:

–       dezminţirea, în cadrul aceleiaşi emisiuni, la acelaşi post de televiziune, în termenul stabilit de legislaţia naţională.

–       repararea prejudiciului moral cauzat, în sumă de 100 000 (una sută mii) leii.

Cu respect,                                                                   Vitalia Pavlicenco

Domnului Victor ŞELIN, str. 31 August 1989, nr.101/1, MD 2012, Chişinău, tel./fax:  + (373 22) 22 10 20, 22 78 78

De la Vitalia PAVLICENCO, domiciliată pe adresa str.Tudor Vladimirescu nr.89, bl.2, apt.1, Durlesti, MD-2003, Chisinau

CERERE PREALABILĂ

(în procedura Legii 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare)

 Domnule Victor ŞELIN,

În cadrul emisiunii „Tema Săptămânii”, la postul de televiziune 2 PLUS, pe data de 15.09.2012, m-aţi ofensat intenţionat prin expresia verbală inadmisibilă şi nedemnă, care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică. Expresia verbală ofensatoare „Închide gura!!!” a fost rostită de Dvs. la minutul 12:04, după pauza de publicitate.

Consider că, în circumstanţele date, această expresie, rostită cu agresivitate şi intenţie de a ofensa, se incadrează în noţiunea de înjurie şi contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică.

Din motivele enunţate, în temeiul art.2, 7 al. (7), 15, 16 din Legea 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare solicit:

–       aducerea de scuze publice în cadrul aceleiaşi emisiuni, la acelaşi post de televiziune, în termenul stabilit de legislaţia naţională.

–       repararea prejudiciului moral cauzat, în sumă de 100 000 (una sută mii) lei.

Cu respect,                                                                   V. Pavlicenco
 
Comentarii

Lasă un răspuns