Prin libertate, spre bunastare

Prin libertate, spre bunăstare

Program politic


Începutul secolului al XXI-lea este marcat de transformări profunde în toate sferele vieţii. Lumea devine tot mai complexă si mai interdependentă. Globalizarea avansează, ştergînd majoritatea liniilor tradiţionale de demarcaţie şi accentuînd criteriul de apartenenţă la zona democraţiei şi a prosperităţii. Sfidările globalizării, alături de tendinţele paralele de regionalizare şi de fragmentare, generează tensiuni şi riscuri nemaiîntîlnite. În aceste condiţii, comunitatea internaţională e determinată să găsească forme noi de solidarizare, capabile să răspundă noilor sfidări, care amplifică vechile probleme: sărăcia, tensiunile entice şi tendinţele de separatism, traficul de droguri si de fiinţe umane, criminalitatea organizată, instabilitatea politică şi altele. Discrepanţele dezvoltării social-economice se accentuează. În epoca salturilor tehnologice, acestea contrastează tot mai puternic cu limitarea accesului la educaţie, la medicină, la resursele vitale, la informaţie si cunoaştere, la limitarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale. Apar crize sociale, frustrări şi manifestări de nemulţumire. Globalizarea acutizează crizele de identitate, contradicţiile dintre culturi şi subculturi, ce generează noi tipuri de violenţe, noi riscuri globale, dintre care terorismul e cel mai grav.   

Pe acest fundal complex, Republica Moldova rămîne captiva subdezvoltării. Dificultăţile tranziţiei sînt agravate de criza identitară, care conduce, la rîndul ei, la ştirbirea calităţii vieţii, aprofundează inegalităţile sociale, generalizează sărăcia. Acest mediu produce intoleranţă, distruge solidaritatea socială, favorizează populismul, alimentează manifestările radicale, afectează considerabil funcţionarea statului şi a instituţiilor sale democratice.

După primele realizări ale Mişcării Democratice şi de Renaştere Naţională de la începutul anilor 90 ai secolului trecut, avînd drept corolar proclamarea independenţei statale a Republicii Moldova, reformele şi-au încetinit mersul, cedînd terenul în faţa contraofensivei forţelor retrograde. Forţele de extrema stîngă au exploatat nemulţumirile şi sărăcia, au speculat nostalgiile pentru cvazistabilitatea socială sovietică. Astfel, Republica Moldova a ajuns sub controlul autoritarist al speculanţilor politici de sorginte comunistă, ce adoptă lozinci populiste cu singurul scop de a accede cu orice preţ la putere şi a controla la maximum toate resursele statului şi ale societăţii. Ca efect, se adînceşte inegalitatea socială, se compromit şansele şi se încalcă drepturile şi libertăţile umane – procesul generînd apatia generală şi exodul masiv al populaţiei peste hotarele ţării. În acest fel, gruparea cvazicomunistă reprezintă un pericol real pentru sistemul democratic, politic şi social-economic al Republicii Moldova. Societatea moldovenească e marcată de ineficienţa proceselor de tranziţie, de blocarea reformei economice, de lipsa unor raporturi stabile cu organismele internaţionale financiare, economice şi politice, de sărăcia şi de instabilitatea politică, devenite cronice.

În Republica Moldova majoritatea populaţiei înregistrează o degradare constantă a nivelului de viaţă, inclusiv la capitolul drepturi şi libertăţi umane, ocrotirea sănătăţii, educaţia, cultura si calitatea mediului.

Unele sfidări, parcurse de Republica Moldova, se înscriu în spectrul comun de probleme ale ţărilor central şi est-europene şi fac obiectul unor largi preocupări internaţionale. În Europa de azi se confruntă două tendinţe de dezvoltare. Pe de o parte – occidentalizarea, exprimată prin extinderea Uniunii Europene, pe de alta – refacerea structurilor eurasiatice, menită să păstreze, în condiţii noi, vechile raporturi geopolitice din Est. Oscilarea între aceste două tendinţe geostrategice a afectat stabilitatea şi identitatea Republicii Moldova în plan regional şi internaţional, dar şi mediul intern economic şi politic. Lipsa de definire a accentuat incapacitatea Moldovei de a lua şi a promova decizii menite să o apropie de sistemul economico-financiar şi politico-social al lumii democratice occidentale. Societatea moldovenească necesită, în mod imperativ, o forţă politică influentă, angajată ferm în occidentalizarea ţării, în dezvoltarea rapidă şi în modernizare. Consolidarea unei asemenea forţe e necesară pentru prevenirea compromiterii viitorului Republicii Moldova.

PNL îşi asumă rolul de forţă politică modernă şi responsabilă, întemeiată pe ordinea democratică, autoritatea legii, pacea interetnică şi preocuparea pentru prosperitatea cetăţenilor Republicii Moldova. Partidul îşi identifică poziţia pe eşichier ca fiind de dreapta, cu asimetrie spre centru, asumîndu-şi promovarea valorilor democraţiei liberale, ale pieţii libere, renaşterii naţionale, ale integrităţii culturale şi armoniei interetnice.

PNL se concepe ca o componentă de bază a sistemului pluripartidist, constituită din exponenţi ai ideilor democratice şi reformatoare din Republica Moldova, continuatorul tradiţiei politice liberale din Basarabia interbelică şi a mişcării liberale, renăscute în Republica Moldova la începutul anilor ‘90 şi descendentă a revendicărilor Mişcării Democratice şi de Renaştere Naţională de la confluenţa anilor ‘80-‘90 ai secolului trecut.

Partidul are la bază doctrina liberală, ce îmbină principiile libertăţii individuale cu solidaritatea socială, limitează rolul statului la cel de instrument ce garantează democraţia şi pluralismul, aplicarea egală a legilor, primatul proprietăţii private, libertatea iniţiativei individuale, concurenţa corectă şi protecţia socială echitabilă. Moldova necesită o societate liberă şi deschisă care, în esenţă, e una liberală. Ca partid ce se revendică din doctrina liberală, PNL îşi propune, în plan extern, obţinerea calităţi de membru al Partidului Liberal, Democrat şi Reformator European şi al Internaţionalei Liberale.

Conştientizăm conceptul liberal ca pe unul profund moral şi aşezăm moralitatea ca fundament al politicilor noastre. Morala creştină, tradiţională pentru poporul nostru, asumarea corectă a istoriei naţionale şi toleranţa faţă de valorile etniilor conlocuitoare constituie reperele unei politici întemeiate pe valorile libertăţii.

Liberalismul a imprimat Europei Occidentale şi altor ţări dezvoltate o nouă gîndire şi practică politică, în conformitate cu care asigurarea bunăstării generale se formează din bunăstărea fiecărui cetăţean. Membrii PNL consideră liberalismul drept cea mai eficientă bază pentru dezvoltarea ţărilor postsovietice, afectate de tentativa dezastruoasă a construcţiei societăţii bogate cu cetăţeni săraci. Experienţa ţărilor postcomuniste a demonstrat că doar reformele liberale ferme, conjugate cu politici sociale   palpabile, pot accelera tranziţia spre economia de piaţă performantă, cu orientare socială.

Pentru realizarea acestor deziderate, Partidul va educa şi va promova cadre reformatoare, negrevate de vechea mentalitate şi de stereotipurile birocratic-etatiste. Sîntem orientaţi spre asanarea clasei politice din Republica Moldova, eliminarea dominaţiei grupurilor oligarhice şi a influenţelor criminale, înlocuirea treptată şi fermă a vechii nomenclaturi cu exponenţii unei generaţii de politicieni şi funcţionari publici moderni, eficienţi, ataşaţi valorilor morale, democratice şi ale renaşterii naţionale.

Promovarea cadrelor tinere şi performante, depăşirea abordărilor rudimentare, disciplina doctrinară şi cea de partid vor servi drept bază pentru consolidarea unei formaţiuni moderne, combative, capabile să obţină sprijinul cetăţenilor în vederea depăşirii declinului social-economic şi al relansării reformelor democratice. În acelaşi timp, Partidul se pronunţă împotriva tentativelor nihiliste de blamare a experienţei politice şi a purtătorilor ei, doar pe motivul că nu aparţin tinerei generaţii de politicieni. Partidul pledează pentru continuitate în experienţa politică a tuturor generaţiilor, pentru suplimentarea eforturilor în numele propăşirii ţării. Încrederea populaţiei în democraţie poate fi redobîndită doar prin venirea la putere a unei echipe de sacrificiu, care va demonstra abnegaţie şi corectitudine, va soluţiona problemele într-o manieră fermă şi total transparentă. Partidul va promova aplicarea unui Cod al Onoarei în politică, care să fie acceptat de către fiecare persoană implicată în conducerea instituţiilor publice şi de stat de toate nivelurile.

Partidul se angajează să dea un răspuns adecvat provocărilor de ordin politic şi social-economic, cu care se confruntă Republica Moldova la începutul secolului al XXI-lea. Partidul doreşte să dea expresie politică noilor realităţi de regrupare a forţelor democratice şi reformatoare din societate, de schimbare a conţinutului şi a formelor de activitate politică în vederea promovării reformelor democratice autentice, de contracarare a revanşei forţelor totalitare, de integrare europeană plenară a Republicii Moldova.

PNL pledează pentru constituirea şi consolidarea polului politic liberal, în cadrul căruia să se regăsească toate forţele liberale din Republica Moldova.

Partidul constată că revenirea la putere a forţelor nostalgice a determinat frînarea şi chiar regresul proceselor de democratizare, de reformare şi de propăşire spirituală a societăţii. Democraţia şi reformele vor fi promovate şi prezentate adecvat, în vederea obţinerii sprijinului întregii societăţi pentru transformări ferme, rapide şi eficiente, printr-o mişcare coerentă şi accelerată spre statul de drept şi economia de piaţă.

Republica Moldova este un exemplu de eşec al politicilor economice de stînga în realizarea saltului de la centralismul post-sovietic la capitalismul dezvoltat. Politicile de stînga în ţările post-socialiste au demonstrat incapacitatea de a genera bunuri şi predilecţia pentru redistribuirea efectelor sărăciei. Cel mai elocvent caz e programul de privatizare contra bonuri patrimoniale, care a avut în societatea noastră ca efect general sărăcirea sutelor de mii de oameni şi prăbuşirea dramatică a economiei. Doar politicile economice de dreapta, bazate pe principiile liberale, testate în ţările capitalismului dezvoltat, sînt capabile să garanteze dezvoltarea social-economică rapidă a Republicii Moldova şi ieşirea cetăţenilor ei din zona sărăciei cronice.

Pentru modernizarea economiei moldoveneşti PNL consideră drept necesar modelul de organizare a economiei după principiile pieţii libere. Partidul ţinteşte creşterea economică rapidă şi îmbunătăţirea substanţială a calităţii de viaţă a cetăţenilor Republicii Moldova prin materializarea energiilor şi a potenţialului liberei iniţiative economice. În acest context, se pronunţă pentru: inviolabilitatea proprietăţii private; libera circulaţie a mărfurilor, a capitalului, a serviciilor şi a forţei de muncă; limitarea reglementărilor şi eliminarea birocraţiei excesive. Rolul statului în economie trebuie să fie redus, relativ subsidiar, rămînînd important doar în elaborarea şi realizarea strategiei de dezvoltare economică, politica monetară, în alocarea resurselor bugetare pentru obiectivele de interes naţional şi în definirea cadrului normativ bazat pe dreptul la proprietatea privată şi pe rolul său social. Restrîngerea rolului statului în economie se face, în principal, prin transmiterea proprietăţii de stat în proprietate privată. Un stat puternic este cel care se poate baza pe valoarea, capacitatea, iniţiativa şi prosperitatea cetăţenilor săi, asiguraţi din punct de vedere material şi activi în cadrul societăţii civile.

PNL consideră necesară voinţa politică reală pentru transformarea proprietăţii de stat in proprietate privată. Deocamdată, structurile economice rămîn, în mare măsură, neperformante, centraliste, monopoliste si supuse controlului politic. Adevărata restructurare a economiei înseamnă instituirea unor autorităţi credibile de reglementare şi privatizare, precum şi crearea unei pieţe concurenţiale, care va selecta activităţile economice eficiente.

Partidul consideră că proprietatea privată este motorul dezvoltării economice. De aceea, reafirmăm imperativul garantării reale a proprietăţii private şi aşezarea acesteia pe o bază morală. Pentru implementarea acestui imperativ, se va elabora un program economic de stat privind compensarea şi repararea prejudiciilor materiale pentru agresiunile săvîrşite de regimul comunist împotriva proprietăţii private în epoca sovietică. Acestei viziuni retrospective Partidul îi adaugă o viziune de perspectivă: statul e dator să asigure condiţiile necesare consolidării si dezvoltării proprietăţii private, prin:

– sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii;
– stimularea reformei structurale;
– stimularea exporturilor;
– dezvoltarea regională;
– lărgirea accesului investiţiilor străine;
– consolidarea pieţelor financiare.

PNL consideră că Republica Moldova are nevoie de un ritm de  creştere economică de minimum 10% -15% anual, pe o perioadă de timp îndelungată, pentru a se apropia de standardul european de viată. Ritmuri înalte de dezvoltare pot fi atinse numai prin sporirea volumului de investiţii în capitalul fizic şi în cel uman, prin îmbunătăţirea continuă a tehnologiilor.

Pentru stabilizarea situaţiei în economie şi în sfera socială Partidul pledează pentru promovarea unei politici macroeconomice, ce ar garanta  atingerea şi păstrarea unui nivel scăzut al inflaţiei şi al deficitului bugetar, menţinerea stabilităţii valutei naţionale, implementarea mecanismului de stimulare a economiilor băneşti ale populaţiei şi direcţionarea acestora spre sectorul real al economiei.

Una dintre sarcinile de bază ale PNL va fi reanimarea principalei ramuri – a sectorului agro-industrial. Partidul se pronunţă pentru continuarea şi finalizarea reformelor în sectorul agrar, crearea unei pieţe funciare civilizate, implementarea unui sistem eficient de finanţare a sectorului agrar, dezvoltarea infrastructurii, a serviciilor agrotehnice, agrochimice, de marketing, crearea condiţiilor necesare pentru comercializarea producţiei agricole.

Îmbunătăţirea climatului investiţional, atragerea resurselor financiare externe necesită restabilirea deplină a colaborării cu organismele financiare internaţionale, în primul rînd cu Fondul Monetar Internaţional şi cu Banca Mondială.

Pentru Partid priorităţile politicilor fiscale sînt stimularea dezvoltării economice şi consolidarea clasei de mijloc. Acestea trebuie să stimuleze iniţiativa şi asumarea riscului antreprenorial, să se bazeze pe parteneriatul dintre stat şi contribuabil. Comportamentul fiscal al statului trebuie să protejeze contribuabilul de orice abuz, să fie justificat şi raţional în ceea ce priveşte presiunea fiscală, să motiveze interesul de achitare a sarcinii fiscale. Partidul va promova utilizarea instrumentelor fiscale în modelarea climatului investiţional şi a celui general-economic.
Republica Moldova şi cetăţenii ei suferă şi din cauza gradului înalt de monopolizare şi de concentrare economică. Partidul pledează pentru instituirea Consiliului Concurenţei, care trebuie să consolideze mediul concurenţial, să garanteze competiţia liberă şi corectă, sancţionînd orice tentativă de subminare a pieţei.

Stabilitatea şi claritatea cadrului legislativ sînt esenţiale pentru previzibilitatea mediului economic autohton. Republica Moldova este considerată o tară instabilă, cu un risc investiţional sporit din cauza instabilităţii şi a confuziei legislative. Legile trebuie să poată deveni integral aplicabile din momentul promulgării.

Succesul în crearea economiei de piaţă depinde şi de factorul moralităţii. Partidul respinge capitalismul sălbatic, ale cărui forme de manifestare sînt în prezent firmele parazitare ale demnitarilor şi ale clientelelor politice. Partidul îi sprijină pe antreprenorii oneşti şi curajoşi, conştienţi că pot cîştiga doar în măsura, în care activitatea lor este legală şi utilă. Aceşti antreprenori trebuie remarcaţi şi recompensaţi prin diverse metode, inclusiv de către stat, pentru respectarea eticii de afaceri. În acelaşi timp, etica economiei de piaţă impune descoperirea şi pedepsirea aspră a corupţiei, a evaziunii fiscale, a concurenţei neloiale şi a altor crime economice. Eradicarea criminalităţii economice şi a corupţiei se va face prin:

– eliminarea monopolismului şi asigurarea concurenţei libere şi corecte;
– substituirea actualului sistem fiscal confiscatoriu cu unul relaxant şi transparent;
– diversificarea resurselor energetice;
– promovarea transparenţei în activitatea tuturor organelor de stat şi publice;
– minimizarea barierelor birocratice şi a numărului de autorizări, licenţe şi instrucţiuni restrictive;
– lichidarea condiţiilor economice pentru activitatea grupărilor oligarhice;
– apărarea antreprenorilor autohtoni printr-o legislaţie care să asigure o concurenţă loială;
– stimularea implicării sistemului bancar în activităţile economice;
– acordarea de asistenţă logistică din partea statului în exportul produselor agricole;
– crearea cadrului legislativ şi a unor condiţii stabile pentru atragerea investiţiilor străine;
– implementarea unui sistem informaţional unic de evidenţă a importurilor şi a exporturilor;
– crearea, prin lege, a condiţiilor pentru asigurarea independenţei judecătorilor, inclusiv financiare.

Partidul recunoaşte pentru toţi egalitatea şanselor, libertăţile şi drepturile omului ca principii de bază în sfera politicilor sociale. Inegalităţile apărute urmare a situaţiei sociale reale şi ca rezultat al performanţelor individuale diferite urmează a fi atenuate prin implicarea statului în spiritul Cartei Sociale Europene.

Partidul promovează, în vederea protejării categoriilor de populaţie defavorizate, aplicarea unor politici de stat echilibrate, care au drept premiză performanţa economică a ţării.

Partidul consideră că, pentru consolidarea statului şi a societăţii, sînt necesare politici sociale active, care să le asigure tuturor cetăţenilor o viaţă decentă şi condiţii reale de manifestare a egalităţii şanselor. Priorităţile politicilor sociale sînt protejarea persoanelor cu necesităţi stringente, prin crearea unui sistem adecvat de acordare a compensaţiilor nominative, modernizarea şi optimizarea componentelor politicii sociale a statului: dezvoltarea infrastructurii sociale, salarizarea, asigurarea cu pensii, asistenţa socială directă şi indirectă, ocrotirea sănătăţii, educaţia şi învăţămîntul, ştiinţa, cultura, arta şi altele.

Componenta şi obiectivul principal ale politicilor sociale o constituie bunăstarea cetăţeanului. În acest sens, Partidul va promova crearea locurilor de muncă bine plătite şi diminuarea ratei şomajului. Statul urmează să aplice mecanisme pentru stimularea angajării în cîmpul muncii şi pentru majorări salariale pînă la un nivel ce să depăşească, de cel puţin două ori, costul coşului minim de consum, să coreleze salariul mediu al lucrătorilor din sfera bugetară cu salariul mediu pe economie, să reducă impozitul pe venitul persoanei fizice, să majoreze şi să indexeze bursele de studii, pensiile şi indemnizaţiile sociale, să majoreze pînă la cota de cel puţin o treime din total numărul burselor universitare oferite de la Bugetul de Stat.

Adresa principală a politicilor sociale e familia. Partidul va promova scutirea de impozite a mijloacelor utilizate la construcţia şi procurarea de spaţiu locativ, alocarea resurselor de stat pentru construcţia spaţiului locativ destinat familiilor din categoriile defavorizate, instituirea mecanismului de compensare direcţionată a cheltuielilor comunale, stabilirea de indemnizaţii unice pentru naşterea copiilor, pentru şcolarizarea copiilor din familiile defavorizate, pentru familiile adoptive şi pentru copiii orfani. Se consideră obligatorii asigurarea pentru copiii din localităţile rurale a unor condiţii de instruire similare celor din localităţile urbane, egalarea în drepturi şi promovarea femeilor în cadrul structurilor sociale, publice şi politice, crearea centrelor de plasament pentru bătrîni şi pentru victime ale violenţei în familie sau ale altor perturbaţii sociale, stimularea plasării tinerilor specialişti în cîmpul muncii şi oferirea de credite fără dobîndă pentru studii şi pentru iniţierea unei afaceri de către tineri.

Micile localităţi, satele şi orăşelele Republicii Moldova constituie arealul prioritar de implementare a politicilor sociale. Partidul consideră necesar ca statul să asigure condiţii pentru dezvoltarea complexă a infrastructurii social-economice şi culturale a micilor localităţi: drumurile locale şi conexiunile lor cu traseele naţionale, aprovizionarea cu apă, ameliorarea condiţiilor de mediu şi diminuarea poluării, aprovizionarea cu gaze naturale, termoficarea, telefonizarea şi informatizarea, refacerea şi modernizarea grădiniţelor, a şcolilor, a instituţiilor medicale şi a celor culturale.

Partidul optează pentru un program de stat de sprijinire a tineretului şi pentru un sistem de asigurare socială plenară a persoanelor în etate, a pensionarilor şi a invalizilor, inclusiv cu pensii decente. Sistemele publice de educaţie şi de ocrotire a sănătăţii trebuie consolidate prin modernizare, prin extinderea posibilităţilor de acces al populaţiei la serviciile lor şi prin garantarea finanţării necesare, în special a cheltuielilor cu impact social.

Sistemul instructiv-educativ trebuie protejat prin lege de orice ingerinţe de natură ideologică, precum şi de conjunctura politică. Ştiinţa, cultura, arta, sportul, religia şi confesiunile, precum şi tradiţiile etnoculturale trebuie protejate de impunerea falselor ideologii şi a oricăror ingerinţe politice, garantîndu-li-se caracterul autonom şi liber.

Partidul susţine promovarea de către stat a identităţii cetăţeneşti. Identitatea etnică ţine în exclusivitate de dreptul şi de libertatea de autoidentificare individuală. Se consideră obligatorie eliminarea opunerii artificiale şi speculative dintre etnonimele moldovean şi român, ca fiind un rudiment perimat şi distructiv de divizare şi de inhibare premeditată a etniei băştinaşe majoritare din Republica Moldova.

Activitatea cultural-artistică se bazează exclusiv pe libertatea actului de creaţie, pe toleranţa interculturală şi pe valorile generale ale civilizaţiei umane. Susţinerea de către stat a acestei activităţi este obligatorie.

PNL se pronunţă pentru consolidarea statalităţii Republicii Moldova în formula celui de-al doilea stat românesc. Partidul acceptă cedarea unei părţi din suveranitatea statală doar în cazul formării Uniunii Interstatale România – Republica Moldova şi al aderării la UE.

PNL pledează pentru valorile democraţiei liberale întruchipate de pluralism şi statul de drept, separaţia puterilor în stat, promovarea competiţiei deschise în viaţa politică internă. Prin activitatea sa, Partidul promovează concepţia, principiile şi ideile liberale, afirmarea noii clase politice liberale şi asumarea responsabilităţii de consolidare a instituţiilor statului de drept şi a celor democratice.

Partidul promovează ideea consolidării statului de drept, diminuării riscului de modificare arbitrară a raporturilor constituţionale dintre puteri, de deformare a relaţiilor dintre puterea executivă şi cea legislativă, de deteriorare a raporturilor dintre majoritate şi minoritate, de încălcare a drepturilor umane, politice şi civice. Construcţia statală trebuie modernizată, în vederea integrării europene. Respectarea strictă şi egală a Legii de către toţi cetăţenii şi, în primul rînd, de către toate structurile de stat şi publice este un principiu de bază al statului.

PNL consideră că statul poate fi puternic doar fiind constituit din cetăţeni liberi şi social protejaţi. Un stat creat de cetăţeni şi pentru cetăţeni înseamnă un stat minim, adică unul care, în raport cu individul, are prerogative limitate în contextul drepturilor universale ale omului. Statul minim, care nu îngrădeşte libertăţile şi iniţiativele cetăţenilor, este mult mai puternic în raport cu statele totalitare, care s-au dovedit a fi fragile. Într-o societate democratică cetăţenii controlează în modul cel mai direct şi democratic activitatea structurilor statale şi, dacă este nevoie, le sancţionează democratic.

Partidul va iniţia reforma profundă a serviciului public, a autorităţilor executive şi administrative, pentru a le conferi operativitate şi eficienţă, pentru a întări autoritatea legii şi combaterea corupţiei. Este necesară şi dezvoltarea sistemului electoral, încît alegătorii să obţină încrederea că instituţiile democratice îi reprezintă. Preşedintele statului trebuie ales prin votul direct, iar Parlamentul – printr-un sistem electoral mixt – parţial, pe liste de partid, parţial – pe circumscripţii electorale uninominale.

Partidul va pleda pentru o schimbare de fond a raporturilor dintre administraţie şi cetăţean: administraţia trebuie să se manifeste ca un serviciu public aflat în slujba cetăţeanului, nu deasupra lui. Este necesară reforma aparatului de stat, orientată spre consolidarea statutului funcţionarilor publici, prin: sporirea răspunderii şi a profesionalismului acestora, reducerea intervenţiei structurilor de stat în activităţile private, remunerarea echitabilă, care să elimine bazele corupţiei.

Partidul realizează că numai autorităţile locale pot rezolva eficient problemele comunitare curente. Comunitatea locală reprezintă esenţa regimului democratic şi obiectul principal al modernizării. Partidul susţine descentralizarea administraţiei publice şi autonomia locală pe baza principiilor consacrate de Carta Europeană.

Democraţia devine stabilă atunci cînd cetăţenii au încredere în instituţiile statului, cînd acestea se află în slujba cetăţeanului şi îl protejează de actele contrare legii. Climatul social şi prestigiul instituţiilor democratice sînt influenţate de gradul de siguranţă a cetăţeanului, de administrarea justiţiei, de înfăptuirea actului de dreptate. Partidul consideră ca obiectiv prioritar consolidarea ordinii de drept şi întărirea autorităţii statului, singurele căi ce vor putea limita fenomenul infracţional şi vor garanta cetăţenilor o viaţă în siguranţă.

Libertatea şi democraţia sînt mai mult decît dreptul cetăţenilor de a-şi exprima opiniile. Libertăţile civice şi politice trebuie să aibă un corespondent în spaţiul social şi economic, pentru a-i permite omului să-şi afirme capacităţile şi spiritul întreprinzător, iar nivelul de viată să fie legat de rezultatele muncii sale. Libertatea politică îşi pierde semnificaţia, cînd oamenii se află în condiţii de sărăcie şi sînt dependenţi economic. Este vital ca democraţia să stimuleze structurarea societăţii civile, a vieţii economice şi a identităţii comunitare.

Sindicatele, organizaţiile civice ale minorităţilor naţionale, biserica reprezintă instituţii importante ale societăţii civile, cu rol deosebit în exercitarea libertăţilor sociale şi afirmarea identităţii diferitelor grupuri sociale. Partidul pledează pentru o societate civilă autentică şi puternică în Republica Moldova, pentru creşterea solidarităţii civice. Costurile sociale ale tranziţiei trebuie să fie suportate de ansamblul categoriilor sociale. Din această perspectivă nu trebuie să existe privilegiaţi ai tranziţiei!

În concepţia Partidului, minorităţile naţionale reprezintă un mare potenţial de dezvoltare a ţării. Astăzi, cînd dezvoltarea se sprijină pe intensificarea proceselor de comunicare, cunoaşterea, dialogul şi colaborarea între oameni reprezintă practici ce facilitează înscrierea Republicii Moldova în sistemul economic, cultural şi de securitate regional, continental şi mondial. Manifestarea fiecărui cetăţean în cultura, limba şi religia de care ţine este un drept democratic, dar reprezintă şi o valoare a capitalului uman, capabil să diversifice resursele de modernizare ale ţarii. Partidul va promova politicile de păstrare a identităţii etnoculturale pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova.

Disensiunile etnice pot fi depăşite prin edificarea unui stat al cetăţenilor, egali în faţa legii şi responsabili în faţa societăţii. Concomitent cu asigurarea dezvoltării culturale a minorităţilor, Partidul consideră necesară integrarea acestora în societate prin cunoaşterea limbii române, a istoriei şi a culturii populaţiei majoritare. Acest proces este stringent necesar în perspectiva depăşirii consecinţelor politicilor de deznaţionalizare şi deformare a identităţii etnoculturale a populaţiei băştinaşe, abil promovate de imperiul ţarist şi sovietic.

Partidul consideră că Biserica este una dintre instituţiile importante ale societăţii. În Republica Moldova religia creştină ortodoxă reprezentă un factor de identitate culturală, de conservare a tradiţiilor şi a spiritualităţii naţionale, de solidarizare şi apropiere a oamenilor în momentele grele. Relaţia dintre biserică şi cetăţean este una intimă, ce ţine de libera opţiune a acestuia, iar statul şi politica sînt lipsite de dreptul de a interveni în alegerea credinţei religioase.

Sistemul politic democratic dispune de instituţii specializate necesare pentru garantarea stabilităţii interne şi externe a statului. Pledăm pentru elaborarea strategiei de securitate naţională, care trebuie să identifice riscurile reale, interne şi externe, stabilirea căilor şi a mijloacelor pentru a le contracara, precum şi pentru a apăra interesele naţionale.

Partidul pledează pentru continuarea reformei în domeniul militar, pe baza unei concepţii ce armonizează exigenţele unei armate moderne, profesioniste cu necesităţile garantării securităţii naţionale. Partidul va acorda o deosebită atenţie reformei structurilor de apărare a ordinii publice şi a serviciului de informaţii, pentru eficientizarea lor şi excluderea recidivelor poliţiei politice.

Republica Moldova este parte integrantă a spaţiului cultural european şi integrarea plenară şi fără echivoc a ţării în structurile europene constituie efortul principal în asigurarea unui loc firesc în noua arhitectură europeană. În acest scop, este obligatorie modernizarea societăţii şi a statului în baza valorilor vest-europene, ţinînd cont şi păstrînd, totodată, specificul şi tradiţiile seculare ale poporului nostru.

În activitatea sa, Partidul se bazează ferm pe normele constituţionale şi pe legile Republicii Moldova, conducîndu-se, totodată, de normele democraţiei occidentale, ale principiului priorităţii drepturilor şi a libertăţilor cetăţeanului – valori indispensabile gîndirii şi conduitei într-o societate liberă. Partidul recunoaşte supremaţia normelor şi a principiilor consfinţite în actele europene şi internaţionale, la care Republica Moldova este parte.

Pornind de la realitatea că Republica Moldova a fost, timp de aproape două secole, ruptă din spaţiul său etnocultural firesc, precum a fost scoasă, pe parcursul ultimelor cinci decenii, pînă la proclamarea Independenţei, din contextul firesc al evoluţiilor social-economice, culturale şi spirituale europene, PNL conştientizează întreaga gravitate a problemelor cu care ne confruntăm şi, în primul rînd, pe cea a identităţii naţionale deformate, a mentalităţii învechite, egalitariste şi servile oricărui regim. Partidul identifică românofobia, conjugată cu moldovenismul vulgar, ca principalul instrument de păstrare a dependenţei neocoloniale a Republicii Moldova şi ca principalul obstacol în calea modernizării statului. Implicit, PNL va elabora şi, ulterior, va implementa un şir de programe vaste de ordin economic, social şi cultural, menite să ne readucă în spaţiul culturii şi al mentalităţii europene.

În pofida vicisitudinilor istoriei, Partidul apreciază Republica Moldova ca ţară central-europeană, în contrasens cu statutul de est-europeană, cum este catalogată deseori. Prin tradiţia istorică, limba şi cultura populaţiei majoritare, Republica Moldova e parte inalienabilă a spaţiului etnocultural românesc şi, prin acesta, a Europei Centrale, cu trăsături distincte de cele ale spaţiului est-european, în care sînt puternice tendinţele culturale eurasiatice. În plan identitar, PNL situează Republica Moldova în spaţiul etnocultural român şi promovează conceptul «două state, un popor». Specificul Republicii Moldova constă în probabilitatea formării, în perimetrul statului, a naţiunii civile moldoveneşti, avînd la bază componenta etnico-culturală română.

Partidul acordă prioritate absolută integrării europene a Republicii Moldova, prin aderarea plenară la structurile politice, economice şi de securitate ale Europei. Această sarcină se poate realiza cel mai lesne prin sprijinul din partea României, cu care se vor stabili relaţii speciale şi privilegiate şi cu care ne vom regăsi – în cadrul comunităţii europene – în spaţiul cultural şi de limbă comun. Perspectiva regăsirii “într-un spaţiu comun” este valabilă şi pentru cetăţenii Republicii Moldova de naţionalitate ucraineană şi rusă, pe măsură ce Ucraina şi Rusia vor persevera în politicile lor de integrare europeană.

PNL se pronunţă pentru aderarea Republicii Moldova la NATO, ca garanţie a securităţii naţionale, a suveranităţii şi a independenţei statale.

Partidul pledează pentru înaintarea rapidă şi eficientă pe calea aderării la UE, chiar şi în condiţiile nereglementării definitive a conflictului transnistrean, folosit de forţele separatiste şi neocolonialiste pentru a zădărnici consolidarea statală şi integrarea europeană a ţării noastre. PNL se pronunţă pentru constituirea Uniunii interstatale România – Republica Moldova sub forma mecanismului de accelerare a aderării ţării noastre la UE şi, în consecinţă, de soluţionare politică definitivă a conflictului transnistrean. Transnistria, ca parte inalienabilă a Republicii Moldova, va rămîne în “antecamera” Uniunii Europene şi va beneficia automat de avantajele aderării din momentul reglementării definitive a conflictului.

Prioritatea integrării europene este însoţită de necesitatea unui parteneriat strategic cu SUA – ţara cu cel mai puternic potenţial economic şi politic, principalul promotor al democraţiei în lume. Relaţiile cu toate ţările din vecinătatea apropiată şi îndepărtată se vor desfăşura pe baza principiului avantajului reciproc. Republica Moldova va porni în aceste relaţii de la realizarea sarcinilor fundamentale de consolidare a statului şi de regăsire a sa în familia europeană. Pledăm pentru relaţii eficiente, echitabile şi corecte cu partenerul nostru economic important – Rusia, reiterînd necesitatea retragerii militare ruse, necondiţionate şi complete, de pe teritoriul nostru şi a renunţării de către Rusia la politica de sprijinire, directă sau indirectă, a regimului separatist din zona de est a Moldovei. PNL se pronunţă pentru părăsirea de către Republica Moldova a cadrului juridic şi politic al CSI.

Partidul apreciază evenimentele din raioanele din stînga Nistrului, produse la confluenţa anilor ‘80 – ‘90 ai secolului trecut, drept o rebeliune a unui regim anticonstituţional, susţinută prin elemente de agresiune militară externă. Partidul constată că soluţionarea politică definitivă şi ireversibilă a conflictului transnistrean e posibilă doar pe calea internaţionalizării procesului de reglementare, cu atragerea în acest proces a UE, SUA şi a României, alături de OSCE, Rusia şi Ucraina, fiind convins că apariţia unor precedente inadecvate de reglementare va conduce la destabilizarea zonei şi la periclitarea securităţii europene, în ansamblu. Reglementarea politică în Transnistria depinde în mod direct de succesul integrării europene a Republicii Moldova şi este stimulată de acest proces. Partidul pledează pentru instituirea unui program de asistenţă economică internaţională, un fel de mini-plan Marshall pentru Moldova, destinat stimulării procesului de reglementare politică a diferendului transnistrean şi reabilitării economice post-conflict a ţării. Partidul respinge orice formă de garanţii internaţionale ale rezultatelor reglementării conflictului ca pe o tentativă de limitare a suveranităţii statale a Republicii Moldova. Unica garanţie a condiţiilor reglementării conflictului poate fi Constituţia Republicii Moldova şi dreptul internaţional.

Partidul pledează pentru reglementarea relaţiilor interstatale, în special cu statele europene, prin semnarea de acorduri privind protecţia cetăţenilor Republicii Moldova.

Comentarii

Lasă un răspuns