Redresarea economiei nationale

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]
1. Direcţii de acţiune
2. Redresarea economiei naţionale
3. Bugetul de stat
4. Politica financiar-bancară
5. Comerţul
6. Piaţa asigurărilor
7. Restructurarea şi privatizarea
8. Restructurarea şi dezvoltarea industriei
9. Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii
10. Restructurarea în domeniul infrastructurii
11. Dezvoltarea regională şi locală
12. Dezvoltarea rurală şi turismul


Redresarea economiei naţionale

Partidul Naţional Liberal este decis să susţină stabilizarea şi redresarea economiei naţionale. După cum este cunoscut, prin căderea economiei de tip etatizat şi centralizat, a urmat o prăbuşire a tuturor indicatorilor economiei. Stabilizarea ce a urmat reformelor perioadei de tranziţie a avut un succes limitat. Practic a fost un insucces prin evoluţia mai degrabă către subdezvoltare decât către modernizare. În esenţă, accentuarea performanţelor slabe s-a datorat ineficienţei, imobilismului structurii producţiei şi orientării acesteia mai degrabă către consumul intermediar decât spre consumul final, spre stoc, nu spre piaţă.

Pentru a pune capăt acestei situaţii, perpetuată şi datorită unui complex de măsuri conjuncturale şi contradictorii, promovăm o politică unitară şi coerentă de selecţie a ce este eficient şi, totodată, de restructurare sau de lichidare a întreprinderilor nerentabile. În concepţia Partidului Naţional Liberal obiectivele privatizării sunt: reducerea masivă a rolului statului în economie, redresarea societăţilor comerciale, creşterea competitivă a productivităţii şi eficienţei economice, reducerea deficitului operaţional al Guvernului, generarea de noi surse de impozit, obţinerea de lichidităţi din vânzarea întreprinderilor şi utilizarea lor cu preponderenţă pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

În mod absolut regretabil, progresul privatizării în România este mai degrabă simbolic decât real. Situaţia se datorează concepţiei greşite avansate de Legea privatizării şi Legea accelerării privatizării, care a inclus două erori, cu consecinţe de neevitat. În primul rând, statul s-a retras din economie, de jure, fără să se retragă de facto (FPS, FPP). În al doilea rând, s-a încercat o metodă de vânzare a activelor, care nu a funcţionat nicăieri în lume, fiind imposibilă şi în România. Aşa-zisa mare privatizare a suferit şi suferă în continuare din cauza combinării a trei probleme: lipsa de capital, evaluarea la costuri istorice, inechitatea rezultatelor. În plus privatizarea a suportat asaltul a numeroase obstacole manifeste sau latente. Dintre obstacolele directe vom menţiona: blocajul financiar, practicarea de dobânzi împovărătoare, fiscalitatea ridicată, monopolul statului inclusiv asupra spaţiilor şi capacităţilor disponibile. Dintre obstacolele ascunse vom aminti conservatorismul mentalităţilor, rezistenţa la schimbare, lipsa spiritului antreprenorial, aversiunea faţă de asumarea riscurilor.

Partidul Naţional Liberal este adeptul schimbării şi privatizării rapide. Pentru a obţine efectul maxim trebuie introduse dispoziţii categorice "în termeni de zile"; trebuie susţinute soluţii de privatizare care duc la rezultate rapide.

Partidul Naţional Liberal susţine transferul cât mai urgent şi cât mai complet al întreprinderilor de stat în mâini private. Ne pronunţăm pentru vânzarea-cumpărarea de active prin licitaţie la valoarea de piaţă. De asemenea considerăm că un rol major în privatizare va trebui să revină fondurilor private de investiţii care por putea asigura concentrările de active, selecţia managerială, strategia de dezvoltare.

Partidul Naţional Liberal se angajează concret împotriva dirijismului şi pentru instituţionalizarea economiei de piaţă. Această nouă direcţie de activitate politică provine din starea de fapt că, deşi există formal, o serie de instituţii fundamentale ale economiei de piaţă prezintă carenţe grave sau pur şi simplu lipsesc. În această ordine de idei vom aminti instituţia pieţei, a concurenţei, a bursei, a protecţiei consumatorului. Pentru funcţionarea eficientă a pieţei de mărfuri, a pieţei forţei de muncă, a pieţei de capital şi a pieţei valutare ş.a.m.d., Partidul Naţional Liberal dispune de strategii punctuale, menite să asigure funcţionarea acestor domenii.

Comentarii

Lasă un răspuns