Restructurarea si dezvoltarea industriei

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]1. Direcţii de acţiune
2. Redresarea economiei naţionale
3. Bugetul de stat
4. Politica financiar-bancară
5. Comerţul
6. Piaţa asigurărilor
7. Restructurarea şi privatizarea
8. Restructurarea şi dezvoltarea industriei
9. Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii
10. Restructurarea în domeniul infrastructurii
11. Dezvoltarea regională şi locală
12. Dezvoltarea rurală şi turismul


Restructurarea şi dezvoltarea industriei

Partidul Naţional Liberal are ca obiective: creşterea producţiei industriale şi a productivităţii muncii, reducerea volumului stocurilor, creşterea investiţiilor, creşterea continuă a exporturilor, creşterea salariului mediu nominal net şi reducerea şomajului.

Ca strategie de ansamblu, Partidul Naţional Liberal are în vedere reducerea ponderii sectoarelor care aduc valoare adăugată mică şi extinderea celor cu valoare adăugată semnificativă. Astfel, unele sectoare ale industriei grele (metalurgie, petrochimie, industria cimentului) dispun de supracapacităţi importante în condiţiile unei valori adăugate reduse, în vreme ce sectoare importante (industria electronică şi a comunicaţiilor, industria îngrăşămintelor chimice, industria maşinilor agricole, industria alimentară) dispun de perspective deosebite de creştere şi modernizare a producţiei şi de o valoare adăugată ridicată.

Partidul Naţional Liberal şi-a fixat următoarele criterii şi direcţii de susţinere a dezvoltării şi însănătoşirii industriei:

 • privatizarea accelerată a întreprinderilor de stat;
 • tarifele şi preţurile acestor întreprinderi vor fi stabilite pe criterii de piaţă şi menţinute prin corecţii specifice;
 • întreprinderile ce nu-şi pot plăti furnizorii şi obligaţiile vor fi insolvabile şi vor fi tratate conform Legii 64 din 1995;
 • regiile autonome vor fi transformate în societăţi comerciale.

În strategia dezvoltării industriei ne vom sprijini pe alierea şi constituirea de societăţi mixte cu grupuri puternice din Europa şi Statele Unite pentru adaptarea la cerinţele concurenţiale din piaţa unică europeană. Fidel tradiţiei sale economice şi politice, Partidul Naţional Liberal se va sprijini şi pe capitalul autohton posibil de mobilizat prin sistemul financiar-bancar şi piaţa de capital.

Partidul Naţional Liberal va utiliza în restructurare şi principiul neutralităţii între ramuri a stimulentelor economice. Prin neutralitatea stimulentelor economice înţelegem reducerea graduală a nivelului general de asistenţă guvernamentală, în paralel cu uniformizarea ratelor asistenţei nominale între ramurile industriale.
Partidul Naţional Liberal sprijină, în mod deosebit, producătorii şi producţia de export prin realizarea unei rate de asistenţă guvernamentală mai ridicată în cazul producţiei pentru export, decât în cazul producţiei pentru piaţa internă.

De principiu, suntem împotriva oricărei politici discriminatorii între ramurile industriale considerând că raporturile de piaţă sunt suficiente pentru a defini viabilitatea diverselor domenii de activitate.

Partidul Naţional Liberal se pronunţă categoric pentru limitarea rolului guvernului în gestiunea economică a următoarelor aspecte:

 • menţinerea unui cadru macroeconomic stabil;
 • furnizarea serviciilor de sprijin, legislaţie şi informaţii;
 • asigurarea infrastructurii de bază, aprovizionarea cu energie şi apă, reţele de transport şi telecomunicaţii;
 • asigurarea unui sistem performant de învăţământ, inclusiv a unor servicii de recalificare şi reconversie a forţei de muncă;
 • sprijinirea exportului (sprijin financiar în conformitate cu exigenţele macroeconomice, facilitarea participării la negocierile interguvernamentale, etc.);
 • gestiunea ajustării întreprinderilor mari din industriile cele mai ineficiente, care nu au perspective imediate de privatizare, au dificultăţi financiare, prezintă un grad redus de utilizare a capacităţilor de producţie şi deţin o pondere însemnată în utilizarea forţei de muncă din regiune.

Partidul Naţional Liberal va respecta, în procesul de asanare a societăţilor comerciale ineficiente, următoarele reguli:

 • analiza situaţiei financiare a întreprinderilor va cuprinde obligatoriu o perioadă semnificativă de includere a preţului actual al energiei şi a celorlalte fluide energetice;
 • pentru întreprinderile cu valoare adăugată negativă vom prefera lichidarea imediată;
 • dacă lichidarea imediată nu este posibilă, vom utiliza subvenţiile explicite care sunt net preferabile sprijinului financiar din sistemul bancar;
 • acţiunile de sprijinire a întreprinderilor mici şi mijlocii vor fi orientate cu precădere către regiunile cu şomaj ridicat.

Partidul Naţional Liberal va declara un program strategic de creştere a competitivităţii. Competitivitatea o definim drept sumă a elementelor ce conferă unei unităţi economice o poziţie superioară pe piaţă în raport cu entităţile concurente. Elementele programului vor fi preţurile, calitatea, marea reclamă, adaptabilitatea la cerere.

Având în vedere faptul că, urmare a "constructivismului utopic", structura industriei este prost concepută – în slabă relaţie cu resurse disponibile şi în egală măsură cu piaţa, industria este în bună măsură focalizată în ramuri cu "declin istoric" şi energofage, industria este orientată spre consumul intermediar în dauna consumului final, este obligatorie reducerea grabnică a pierderilor şi a dezechilibrelor pe care le generează.

Comentarii

Lasă un răspuns