SCRISOARE DESCHISA a Consiliului Unirii catre Presedintele Federatiei Ruse Vladimir Putin 28 iunie

 

 

 

SCRISOARE DESCHISĂ

a Consiliului Unirii către Preşedintele Federaţiei Ruse Vladimir Putin

28 iunie 2014

Domnule Preşedinte,

Ştim că Dumneavoastră, conducând ani la rând Federaţia Rusă, iubiţi mult ţara şi poporul, vorbiţi cu mândrie de Rusia şi de cetăţenii ei, contribuiţi la dezvoltarea social-economică a statului şi îi apăraţi cu fermitate interesele pe arena internaţională.

Şi noi, cetăţenii Republicii Moldova, ne iubim statul şi căutăm metodele prin care să dezvoltăm cât mai bine – sub aspect social-economic – societatea, să îi garantăm securitatea reală şi să asigurăm drepturi democratice şi bunăstare fiecărui cetăţean, indiferent de apartenenţa etnică.

Istoria a dispus astfel încât Basarabia – cea mai mare parte a căreia constituie astăzi Republica Moldova – să fie anexată, în anul 1812, la Imperiul Rus. Pe 28 iunie 1940, Basarabia a fost reocupată de Uniunea Sovietică. Regimurile imperial, stalinist şi comunist au dezmembrat Basarabia, au exterminat şi deportat sute de mii de oameni. Noi, basarabenii români, am fost lipsiţi de limba maternă, dorindu-se marginalizarea sau chiar exterminarea noastră etnică pentru totdeauna. În aceste tragedii, rolul principal l-au jucat politicile guvernelor de la St.Petersburg ori de la Moscova. Însă, în pofida tuturor grozăviilor, prin care au trecut generaţii de români basarabeni, noi am supravieţuit, în aceşti peste 200 de ani.

Anii scurşi după căderea URSS au adus Republicii Moldova suveranitate şi independenţă, insă şi noi tragedii şi probleme, provocate şi înfăptuite deja de Rusia modernă.

Cele mai vădite sunt:

• agresiunea militară rusă, declanşată de Armata a 14-a, împreună cu formaţiunile militare separatiste, în anul 1992, contra Republicii Moldova, antrenată într-un război de rezistenţă naţională;

• ocuparea, de facto, de către Federaţia Rusă, a raioanelor de est ale Republicii Moldova;

• sprijinirea politică, militară, financiară şi materială a forţelor separatiste, criminale, mafiote şi stalinisto-comuniste din aşa-zisa Transnistrie;

• aţâţarea spiritelor separatiste în unele localităţi din Republica Moldova, populate compact de găgăuzi şi de rusolingvi;

• ameninţări şi şantaj deschis contra Moldovei din partea unor lideri politici şi oameni de stat din Rusia, în legătură cu aspiraţia de integrare în Uniunea Europeană: de la embargo pe livrarea de produse alimentare pe piaţa rusă până la expulzarea cetăţenilor moldoveni care muncesc în Rusia.

Prin aceste şi alte acţiuni Rusia încearcă să folosească problema transnistreană şi învrăjbirea interetnică pentru realizarea în Moldova şi în zonă a planurlor sale politice şi militaro-strategice. Da, domnule Preşedinte, apăraţi-vă interesele, însă nu pe seama statului şi a poporului nostru. Nu ne impuneţi voinţa Dumneavoastră, pentru că nu veţi reuşi să ne abateţi de pe calea aleasă, de integrare europeană şi de unificare cu poporul român, – este dreptul nostru suveran de a ne decide soarta.

Spre cunoştinţa Dumneavoastră, domnule Preşedinte, cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv cei de etnie rusă, nu sunt supuşi niciunei discriminări ori opresiuni, ci au – fără excepţie – drepturi politice egale cu toţi. Nu veţi găsi în Republica Moldova un moldovean/român care să nu cunoască limba rusă. Din păcate, însă, nu putem spune despre cetăţenii rusolingvi că ar cunoaşte cu toţii limba română. Iar unii dintre ei promovează aici o politică separatistă.

Cum aţi fi reacţionat Dumneavoastră, domnule Preşedinte, dacă numeroase formaţiuni teritorial-administrative din Rusia (de exemplu, Tatarstan, Daghestan sau cum a fost în cazul Ceceniei) s-ar proclama, brusc, suverane şi independente?

Ce aţi spune dacă una sau mai multe minorităţi ar cere în Rusia statut de limbă de stat pe întreg teritoriul Federaţiei Ruse pentru limbile pe care le vorbesc acestea?

Sau cum aţi reacţiona în situaţia în care aţi afla că în Rusia sunt deputaţi, miniştri, conducători, funcţionari ai organelor centrale şi locale ale puterii care nu cunosc limba rusă?

Suntem convinşi că aţi avea un singur răspuns: că aşa ceva este inadmisibil, că este lipsit de logică şi că nu poate fi, pentru că ar însemna lipsă de respect faţă de populaţia băştinaşă şi de statul ai căror cetăţeni aceştia sunt. Din aceleasi considerente, atare lucruri nu trebuie să se întâmple nici în Republica Moldova.

Vă asigurăm, Domnule Preşedinte Putin, că nu avem nimic împotriva poporului rus. Avem pretenţii şi cerinţe faţă de conducătorii şi instituţiile de stat din Federaţia Rusă. De aceea:

1. VĂ CEREM INSISTENT să încetaţi promovarea politicii de pe poziţii de forţă faţă de Republica Moldova, ca metodă de presiune în legătură cu integrarea europeană, şi să renunţaţi la practicile care sumbinează relaţiile politice, economice şi culturale dintre statele şi popoarele noastre.

2. VĂ CEREM INSISTENT – conform Acordului ruso-moldovenesc din 1994, precum şi conform obligaţiilor asumate de Federaţia Rusă în cadrul Sumitt-ului Ministerial OSCE de la Istanbul, din anul 1999, conform altor decizii, rezoluţii, înţelegeri, acte naţionale şi internaţionale, – să retrageţi trupele ruse din raioanele de est ale Republicii Moldova, cu dizolvarea concomitentă a armatei transnistrene şi a altor formaţiuni militare şi paramilitare ilegale, constituite cu ajutorul Rusiei.

3. VĂ CEREM INSISTENT să încetaţi sprijinul politic, militar, financiar şi material, acordat regimului separatist de la Tiraspol.

Domnule Preşedinte Putin, dând curs cerinţelor noastre, noi, unionistii, ne-am atinge obiectivul de unificare a naţiunii române conform dreptului consfinţit în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova din anul 1991 şi, astfel, aţi obţine, pe veacuri, prietenia şi recunoştinţa românilor, în general, şi a cetăţenilor Republicii Moldova, în special. Aceste solicitări nu sunt în doar interesul cetăţenilor noştri, care includ şi minoritatea rusă, ci şi în interesul ţării Dumneavoastră. Rusia are nevoie să fie înconjurată de state-prietene, cu care ar trăi în pace şi în bună înţelegere. Noi asta o dorim şi asta o cerem.

Chişinău, Republica Moldova

 

 

 

UNIFICATION COUNCIL’S OPEN LETTER TO VLADIMIR PUTIN, PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION


28 June 2014

MR. PRESIDENT,

We know that you, as head of the Russian Federation for many years, love your country and its people, you proudly speak about Russia and its citizens, contribute to its economic and social development, and vigorously defend the interests of your state on the international arena.


We, the citizens of the Republic of Moldova, love our country too and search for ways to improve social and economic life in our society, as well as guarantee true security and democratic rights and well-being to all our citizens, despite of their ethnic background.


Bessarabia – today, the largest part of it is the Republic of Moldova – has a painful history starting with the 1812 annexation by the Russian Empire. On 20 June 1940, Bessarabia has been occupied again by the Soviet Union. The imperial, Stalinist-communist regimes dismembered Bessarabia, and exterminated and deported hundreds of thousands people.

We, Bessarabian Romanians, were deprived of speaking in our native language, with the goal of marginalizing us or even ethnically destroying us forever. In all these tragedies, the main role has been played by policies of governments either in St. Petersburg or Moscow. Despite all horrors suffered by entire generations of Bessarabian Romanians in over 200 years, we have survived.


The collapse of the USSR contributed to the creation of the Republic of Moldova as a sovereign and independent state, but also to new tragedies and problems, provoked and implemented by modern Russia this time.

Here are some of the most evident facts:

– Russian military aggression conducted by the Russian 14th army, along with separatist military units, against the Republic of Moldova, involved in a war of national resistance;

– de facto occupation of eastern districts of the Republic of Moldova by the Russian Federation;

– political, military, financial, and material support to separatist, criminal, mafia-like and Stalinist-communist forces from the so-called Transnistria;

– fomenting separatism in some parts of Moldova where Gagauz and Russian speakers live in compact communities;

– threats and open blackmailing against Moldova by politicians and state leaders of Russia to prevent its drive towards the European Union: from embargo of food products on the Russian market to expulsion of Moldovan migrant workers from Russia.

Through these and other actions, Russia tries to use the Transnistrian conflict and ethnic hatred to implement its political and strategic military plans in Moldova and in the region. Yes, Mr. President, defend your interest, but not at the expense of our state and people. Do not impose your will because you will not succeed in derailing us from chosen path of European integration and unification with the Romanian people – this is our sovereign right to decide our own fate.

We would like to inform you, Mr. President, that the citizens of the Republic of Moldova, including those of Russian ethnicity, are not subject to any discrimination or oppression, but all have equal political rights, without exception. You will not find a Moldovan / Romanian who does not speak Russian. Unfortunately, however, we cannot say that all Russian-speaking citizens speak Romanian. And some of them promote separatism here.


How would you have reacted, Mr. President, if several administrative-territorial formations in Russia (eg, Tatarstan, Dagestan or as it was the case of Chechnya) would proclaim suddenly their sovereignty and independence?


What would you have said if one or more minorities in Russia would require that their native language to be given the status of official language on the entire Russian Federation’s territory?


Or what would you have reacted if you find out that there are deputies, ministers, leaders, officials of central and local governmental bodies in Russia who do not speak Russian?


We are sure you have one answer: that this is unacceptable, it is illogical and cannot be true, because that would mean disrespect for the majority population and for the state whose citizens they are. For the same reasons, such things should not happen in the Republic of Moldova either.

Rest assured, Mr. President Putin, we have nothing against Russian people. Instead, we have claims and demands from leaders and state institutions of the Russian Federation. Therefore:

1. WE URGE YOU to stop promoting policies against Moldova from the position of force as a method of pressure in relation to its European integration and to quit such practices that undermine political, economic and cultural ties between our countries and peoples.

2. WE URGE YOU – in accordance with the 1994 Russian-Moldovan agreement, as well as in compliance with the obligations assumed by the Russian Federation at the OSCE Ministerial Summit in Istanbul in 1999, and in accordance with other national and international decisions, resolutions, and agreements – to withdraw Russian troops from Moldova’s eastern districts, with concomitant dissolution of the Transnistrian army and other military or paramilitary illegal formations, created with the help of Russia.

3. WE URGE YOU to immediately stop political, military, financial, and material assistance to the separatist regime in Tiraspol.

Mr. President Putin, by satisfying our requirements, we, the unionists, would achieve our goal of unification of the Romanian nation in conformity with the rights stipulated in the Declaration of Independence of the Republic of Moldova, and, therefore, you would get friendship and gratitude for centuries to come of all Romanians, in general, and of the Moldovan citizens, in particular. These requests are not only in the interest of our citizens, including the Russian-ethnic minority, but also in the interest of your country. Russia needs to be surrounded by friendly countries with which to live in peace and understanding. This is what we want and this is what we ask from you.

Chișinău, Republic of Moldova

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Cовета Обьединения

Президенту Российской Федерации

Владимиру Владимировичу Путину

28 июня 2014

Господин Президент!

Мы знаем, господин Президент, что Вы, будучи много лет подряд руководителем Российской Федерации, очень любите свою страну и свой народ, с гордостью говорите о России и о ее гражданах, содействуете экономическому и социальному развитию государства, твердо защищаете его интересы на международной арене.

Мы, граждане Республики Молдова, тоже любим свое государство, думаем, как социально и экономически лучше его развивать, как гарантировать реальную безопасность нашему обществу и обеспечивать демократические права и благосостояние каждому гражданину, независимо от его этнической принадлежности.

История распорядилась так, что Бессарабия – большая ее часть составляя нынешнюю Республику Молдова – силой, в 1812 году, была присоединена к Российской Империи, а 28 июня 1940 года, уже Советский Союз вновь ее оккупировал. Имперский, сталинский и коммунистический режимы расчленили Бессарабию, а миллионы людей были уничтожены и депортированы. Нас, бессарабских румын, лишили родного языка, культурно и этнически хотели навсегда растворить и уничтожить. И в этих трагедиях главную роль сыграла политика правительства Санкт-Петербурга либо Москвы. Нo, несмотря на все ужасы и трагедии, через которых прошли эти более 200 лет целые поколения румын, мы выдержали и выстояли.

Годы, прошедшие после распада СССР, принесли суверенной и независимой Республике Молдова новые трагедии и проблемы, спровоцированные и совершенные уже современной Россией.

Наиболее очевидными из них являются:

· российская военная агрессия, развязанная 14-й армией, совместно с сепаратистскими военными формированиями, в 1992 году против Республики Молдовы, втянутая в войну национального сопротивления;

· фактическая оккупация восточных районов Республики Молдова российскими войсками;

· политическая, военная, финансовоматериальная поддержка сепаратистских, криминальных, мафиозных и сталинско-коммунистических сил т.н. Приднестровья;

· разжигание сепаратистских настроений в некоторых местах компактного проживания гагаузского и русскоязычного населения Молдовы;

· угрозы и открытый шантаж Молдовы со стороны отдельных политических лидеров и государственных руководителей России, в связи с интеграцией Молдовы в Европейский Союз: от эмбарго на поставку на российский рынок продовольственной продукции, до высылки граждан Молдовы работающих в России.

Этими и другими действиями, Россия стремится использовать приднестровскую проблему и межэтническую рознь для реализации в Молдове и в самом регионе собственных политических и военно-стратегических планов. Да, госпоин Президент, защищайте свои интересы – но не за счет нашего государства и нашего народа. Хватит навязывать нам вашу волю, ибо не сoбьете с избранного нами пути европейской интеграции и воссоединения с румынским народом – это наше суверенное право решать свою судьбу.

К Вашему сведению, господин Президент, граждане Республики

Молдова, в т. ч. русские, не подвергаются никакой дискриминации и угнетению, имеют все без исключения равные политические права. Сегодня не найдете в Молдове румына/молдаванина, который не владел бы русским языком. К сожалению, не можем сказать о русскоязычных граждан, что они все владеют румынским языком. Некоторые русскоязычные граждане проповедуют сепаратистскую политику.

Как бы Вы среагировали, господин Президент, если, вдруг, многочисленные административно-территориальные формирования России (к примеру, Татарстан, Дагестан или как в случае Чечни) неожиданно объявили бы себя суверенными и независимыми?

Что бы Вы сказали, если одно или несколько национальных меньшинств потребовали бы в России придать своим языкам статус государственного?

Интересно, что бы Вы ответили на то что отдельные депутаты Российской Федерации, министры, руководители и чиновники центральных и местных органов власти не владеют русским языком?

Думаем, ответ был бы один – это недопустимо, это лишено логики, это является неуважением к коренному населению и к стране, гражданами которой они являются. По тем же причинам, такие вещи не должны происходить и в Молдове.

Заверяем Вас, господин Президент Путин, что мы не имеем ничего против русского народа. У нас есть претензии и требования к руководителям и государственным учреждениям Российской Федерации. И поэтому:

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ прекратить проводить политику «с позиции силы» в отношении Республики Молдова, в связи с европейской интеграцией, и отказаться от подобной практики, подрывающей политические, экономические и культурные связи между нашими государствами и народами.

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ в соответствии c русско-молдавским Соглашением 1994 года, а также c обязательствами взятые Российской Федерациeй на Саммите министров ОБСE в Стамбуле в 1999 году, в соответствии c решениями, резолюциями, договорeнностями, национальными и международными документамивывести российские войска из восточных районов Республики Молдова, с одновременным роспуском приднестровской армии и других незаконных военных формирований созданных с помощью России.

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ТРЕБУЕМ прекратить политическую, военную и финансовоматериальную поддержку сепаратистского Тираспольского режима.

Господин Президент Путин, удовлетворив наши требования, мы, унионисты, достигли бы своей цели объединения румынской нации в соответствии с закрепленным правом, провозглашенным в 1991 году в Декларации Независимости Республики Молдова, а вы бы обрели навеки дружбу и признательность румын, в целом, и граждан Республики Молдова, в частности. Эти требования являются не только интересом наших граждан, которые включают и русскоязычное меньшинство, но и интересом Вашей страны. России необходимо быть окруженной дружественными странами, с которыми она бы жила в мире и согласии. Мы этого хотим, этого мы требуем от Вас.

 

Кишинэу, Республика Молдова.

Comentarii

Lasă un răspuns