Directii de actiune

Principiile Liberalismului Politica economică Politica Socială

Politica economică
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 128]


1. Direcţii de acţiune
2. Redresarea economiei naţionale
3. Bugetul de stat
4. Politica financiar-bancară
5. Comerţul
6. Piaţa asigurărilor
7. Restructurarea şi privatizarea
8. Restructurarea şi dezvoltarea industriei
9. Restructurarea şi dezvoltarea agriculturii
10. Restructurarea în domeniul infrastructurii
11. Dezvoltarea regională şi locală
12. Dezvoltarea rurală şi turismul


Direcţii de acţiune

Obiectivul major al politicii economice a Partidului Naţional Liberal este dezvoltarea durabilă, înlăturarea multiplelor crize, creşterea produsului intern brut pentru ridicarea standardului de viaţă al populaţiei.

Partidul Naţional Liberal respinge în mod declarat toate formele mixte sau hibride de organizare socio-economică; în acest sens ne angajăm politic pentru mersul direct spre economia de piaţă. Scopul tuturor iniţiativelor noastre în domeniul economic vizează revenirea la modelul capitalist de organizare şi funcţionare economică. Invariabil, axele modelului, sunt sectorul privat ca motor al creşterii economice, libera circulaţie a bunurilor şi convertibilitatea monedei naţionale.

Partidul Naţional Liberal consideră că principalele două direcţii în care trebuie acţionat pentru relansarea şi dinamizarea economică sunt: promovarea capitalului autohton şi stimularea investiţiilor străine.

Fără susţinerea capitalului autohton nu poate fi vorba de o dezvoltare reală a economiei naţionale. În principiu, capitalul autohton va fi susţinut prin "egalitatea şanselor" privind accesul la privatizare şi "tratamentul egal" al tuturor potenţialilor cumpărători. Partidul Naţional Liberal se opune oricărei discriminări între capitalul intern şi capitalul străin. Instrumental, capitalul autohton va fi susţinut: prin implicarea băncilor în dobândirea de pachete de acţiuni la societăţile comerciale în curs de privatizare; prin susţinerea financiară a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; prin întărirea şi diversificarea pieţei de capital pentru concentrarea acţiunilor şi canalizarea de fonduri sporite către investiţii.

Investiţiile străine vor fi susţinute printr-o nouă lege privind regimul investiţiilor străine în România. Investiţiile străine orientate în primul rând spre tehnologizare şi spre modernizarea infrastructurii vor înlocui dotările anacronice prin unele capacităţi de producţie, vor mări productivitatea, vor crea noi locuri de muncă şi vor duce la creşterea standardelor sociale.

Tehnologiile noi înseamnă, în egală măsură, noi tehnici manageriale, noi pieţe, noi produse şi noi forme de parteneriat în afaceri.

Pentru scoaterea României din "clubul săracilor" este obligatorie reorganizarea întregii activităţi economice pe axele fundamentale ale reformei: liberalizarea, stabilizarea, privatizarea şi instituţionalizarea.

Partidul Naţional Liberal va finaliza liberalizarea economică. Deşi a avut loc o ruptură cu economia regimului comunist, deşi construcţia cadrului legal şi instituţional al economiei de piaţă a înregistrat progrese semnificative, ca stare de fapt, s-a înregistrat o liberalizare incipientă şi evident neterminată. Cei şapte ani de tranziţie sunt departe de a fi transformat economia românească într-o economie de piaţă. Cea mai mare parte a activelor economiei sunt încă proprietate de stat. Numai regiile autonome – lăsate deliberat în afara privatizării – deţin 40% din activele economiei. Adăugând restul industriei, sectorul de stat din agricultură, marile bănci de stat ş.a.m.d., vom înţelege că în România sectorul privat continuă să deţină o poziţie marginală. Pentru finalizarea tranziţiei şi corectarea ei în sensul unei evoluţii constant pozitive, Partidul Naţional Liberal se angajează să pună în drepturi proprietatea privată şi piaţa, respectiv piaţa de mărfuri, de forţă de muncă, piaţa creditului, piaţa de capital şi piaţa valutară.

Comentarii

Lasă un răspuns