Echilibrul social

 

Principiile Liberalismului Politica economică Politica Socială

Politica socială
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 88]
1. Echilibrul social
2. Învăţământul şi cercetarea
3. Sănătatea
4. Cultura
5. Tineretul şi familia
6. Administraţia publică
7. Justiţia
8. Ordinea publică


Echilibrul social

Pentru Partidul Naţional Liberal sferele majore de interes ale politicii sociale includ economia, cultura, educaţia, sănătatea, planificarea familială, copiii, tineretul, vârstnicii, minorităţile etnice, categoriile defavorizate social.

În opinia Partidului Naţional Liberal, relansarea politicii sociale în România este indisolubil legată de stoparea decăderii economice ce a condus la declinul inexorabil al calităţii vieţii şi al nivelului de trai. Pe fond, căderea economiei datorată etatismului, managementului ineficient, calităţii inferioare şi productivităţii scăzute a dus la prăbuşirea industriei, la supravieţuirea agricolă sub forma gospodăriei ţărăneşti de subzistenţă şi, evident, la penuria de resurse pentru susţinerea programelor sociale.

Programul Partidului Naţional Liberal are ca obiective de politică socială modernizarea societăţii, stabilitatea şi creşterea nivelului de securitate şi de asistenţă socială. Obiectivele pornesc de la realitatea nemijlocită; în raport cu mediul european suntem o societate subdezvoltată, cu economie arhaică şi cu mentalităţi predominant conservatoare.

Modernizarea socială trebuie să devină coerentă, corelată şi dinamică. Orientată cu prioritate spre cadrul legislativ, instituţional şi tehnologic, modernizarea va include programe sectoriale coordonate la nivel naţional şi local în domeniul asigurărilor sociale, asistenţei sociale, a familiei, a copilului, a categoriilor defavorizate. Programele vor fi susţinute de precizări exprese privind sursele de finanţare.

Stabilitatea socială va fi susţinută prioritar prin dezvoltarea clasei de mijloc şi prin stoparea procesului de sărăcire a populaţiei.

a) Clasa de mijloc reprezintă factorul de echilibru şi dezvoltare. Ea este alcătuită din muncitori cu calificare ridicată, din ţărani proprietari de pământ şi utilaje agricole, din angajaţi şi patroni, din prestări de servicii, din cadrele tehnice medii şi superioare, din majoritatea funcţionarilor publici, din oameni din învăţământ, din cultură, din savanţi şi artişti. Toate aceste categorii, ca factor motrice, ca inimă vie a societăţii, vor fi susţinute în procesul de diferenţiere şi performanţă.

b) Limitarea sărăciei este un obiectiv prioritar al stabilităţii sociale. Sărăcia este starea lipsei permanente de resurse pentru asigurarea unui standard de viaţă considerat decent sau acceptabil pentru o comunitate dată. Având în vedere gravele privaţiuni materiale şi sociale (dreptul la muncă, drepturi de familie şi locuire, dificultăţile de integrare, privarea de educaţie etc.), este obligatorie stabilirea normelor metodologice pentru definirea pragurilor sărăciei absolute şi relative şi evitarea adâncirii în sărăcie şi a sărăciei externe.

Creşterea nivelului de securitate socială, dezvoltarea şi diferenţierea unor reţele alternative de protecţie se vor obţine prin aplicarea următoarelor reguli:

  1. veniturile primare (salarii, profituri, venituri din proprietate) sunt baza bunăstării individuale şi trebuie obţinute în cât mai mare măsură printr-o activitate liberă în economia de piaţă;
  2. obţinerea veniturilor statului necesare programelor de alocare şi redistribuire se va face prin corelarea fiscalităţii moderate cu dinamizarea economiei de piaţă;
  3. redistribuirea veniturilor statului se va realiza prin diversificarea metodelor de alocare, prin focalizarea în funcţie de stringenţa necesităţilor şi prin dezvoltarea fondurilor private ca alternativă la bugetele publice.

Partidul Naţional Liberal va înlocui modelul actual de asistenţă socială, apreciat ca redus, limitativ, pasiv şi birocratic cu un model dinamic şi uman, caracterizat prin dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială, prin programe focalizate, cu resurse de finanţare precise şi prin instituirea de servicii speciale pentru protecţia persoanelor, grupurilor şi comunităţilor aflate în şomaj temporar.

Partidul Naţional Liberal va moderniza metodologiile de lucru în ce priveşte identificarea şi înregistrarea categoriilor cu vulnerabilitate şi expunere ridicată (familii sărace, copii abandonaţi, delincvenţă juvenilă, handicap, bătrâni, persoane/grupuri calamitate, dependente de alcool, drog etc.), fluidizarea alocării, elaborarea strategiilor preventive.

Partidul Naţional Liberal va acţiona pentru creşterea solidarităţii intra şi inter generaţii, pentru mai buna organizare a sistemului de asigurări sociale şi pentru dezvoltarea sistemului societăţilor private de asigurări. În mod categoric, Partidul Naţional Liberal se pronunţă pentru separarea bugetului de asigurări sociale de bugetul public, pentru protejarea acestuia de intervenţia şi chiar de abuzurile guvernului.

Partidul Naţional Liberal va susţine dezvoltarea fondurilor private de asigurări cu disponibilităţi sporite de plasament şi investire. În acest fel se va asigura mai buna mobilizare a resurselor, acumularea de capital, creşterea rentabilităţii şi reducerea cheltuielilor de administrare.

Partidul Naţional Liberal va interveni pentru reducerea obligaţiilor fiscale individuale (Contribuţiile pentru Asigurări Sociale, Asigurări pentru munca în agricultură, Fondul de şomaj, Fondul de sănătate etc.), concomitent cu lărgirea bazei de aplicare, astfel încât să se asigure completarea corespunzătoare a veniturilor pentru toţi cei care, din diverse motive, suportă pierderi de venit.

Pornind de la deficienţele grave manifestate de monopolul statului în elaborarea, implementarea şi aplicarea politicilor sociale, Partidul Naţional Liberal va promova creşterea numărului de parteneri implicaţi (organizaţii neguvernamentale, comunităţi locale, organizaţii private, familii etc.) în programe şi obiective, precum: spitale, clinici, campusuri universitare, centre de reconversie profesională, centre culturale, muzee, etc.

Comentarii

Lasă un răspuns