Justitia

Politica socială
a Partidului Naţional Liberal [Rating: *** Voturi exprimate: 88]
Justiţia

1. Principii generale

Politica Partidului Naţional Liberal în domeniul justiţiei se întemeiază pe următoarele principii:

 • garantarea independenţei şi imparţialităţii justiţiei;
 • continuarea şi accelerarea procesului de reformă a justiţiei;
 • autoritatea legii;
 • creşterea autorităţii instanţelor judecătoreşti în raporturile cu Ministerul Public şi cu organele de poliţie;
 • corelarea legislaţiei interne cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi celelalte reglementări ale Consiliului Europei la care România este parte;
 • sincronizarea legislaţiei interne cu reglementările Uniunii Europene în scopul îndeplinirii condiţiilor de aderare a României la această organizaţie europeană;
 • apărarea drepturilor şi libertăţilor persoanei în raporturile cu autorităţile publice.

2. Măsuri pentru continuarea şi accelerarea reformei justiţiei

Pentru ca justiţia să devină o reală putere în stat, independentă şi distinctă, dar egală cu celelalte puteri, sunt necesare măsuri în următoarele direcţii: organizare, legislaţie, resurse umane şi mentalităţi, resurse materiale şi financiare.

A. În domeniul organizării justiţiei Partidul Naţional Liberal va susţine luarea următoarelor măsuri pentru corectarea erorilor săvârşite de guvernările anterioare şi pentru adoptarea legilor necesare consolidării justiţiei ca instituţie fundamentală a statului de drept:

 • modificarea Legii de organizare judecătorească, a Codului de procedură penală şi a Codului de procedură civilă în scopul creşterii calităţii şi celerităţii actului de justiţie, al consolidării statutului magistratului şi al refacerii credibilităţii justiţiei;
 • reintroducerea instituţiei judecătorului de instrucţie;
 • clarificarea poziţiei Ministerului Public în structura puterilor statului.

B. În domeniul legislaţiei, Partidul Naţional Liberal va contribui la redactarea şi promovarea următoarelor proiecte de acte normative, ţinând seama de standardele existente în cadrul Consiliului Europei şi al Uniunii Europene:

 • adoptarea pachetului de legi privind perfecţionarea cadrului normativ al economiei de piaţă liberă şi susţinerea reformei economice;
 • proiectul de lege privind persoanele fizice şi juridice;
 • proiectul de lege privind organizaţiile neguvernamentale fără scop lucrativ;
 • proiectul de lege privind garantarea şi apărarea drepturilor consumatorului;
 • proiectul de lege privind Codul Muncii;
 • proiectul de lege privind funcţionarul public;
 • proiectul de lege privind contravenţiile;
 • proiectul de lege privind prescripţia extinctivă;
 • proiectul de lege privind executarea pedepselor;
 • proiectul de lege privind crearea, respectiv completarea cadrului normativ necesar exercitării profesiilor liberale;
 • proiectul de lege privind cultele;
 • proiectul de lege privind protecţia minorităţilor naţionale;
 • proiectul de lege privind patrimoniul cultural naţional;
 • proiectul de lege privind organizarea şi funcţionarea Guvernului;
 • proiectul de lege privind organizarea compartimentului de contencios juridic din instituţiile publice;
 • proiectul de lege privind modificarea Codului civil şi penal.

C. În domeniul resurselor umane şi al mentalităţilor, Partidul Naţional Liberal va susţine adoptarea următoarelor măsuri:

 • corelarea numărului magistraţilor şi al celorlalţi salariaţi cu volumul de muncă din fiecare instanţă de judecată şi din fiecare parchet;
 • dezvoltarea şi consolidarea Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Magistraţilor, ca unică instituţie pentru selecţia şi formarea profesională a magistraţilor în acord cu principiul independenţei şi al imparţialităţii justiţiei, precum şi cu exigenţele reformei legislative. În acest scop, vor fi modificate dispoziţiile corespunzătoare din Legea de organizare judecătorească şi vor fi asigurate condiţiile materiale şi de personal pentru buna funcţionare a acestui Institut;
 • promovarea în funcţie şi acordarea treptelor superioare de salarizare se vor face numai pe bază de concurs sau pe bază de examen;
 • sprijinirea extinderii şi consolidării asociaţilor de magistraţi.

D. În domeniul resurselor materiale şi financiare, Partidul Naţional Liberal va susţine adoptarea următoarelor măsuri:

 • corelarea salariilor magistraţilor cu cele ale demnitarilor care funcţionează în structura puterii legislative şi executive;
 • dotarea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor cu sedii corespunzătoare în scopul asigurării solemnităţii actului de judecată şi al creşterii prestigiului justiţiei;
 • dezvoltarea procesului de informatizare a activităţii de judecată;
 • identificarea resurselor financiare pentru aplicarea tuturor măsurilor privind reforma justiţiei. În principal, baza financiară a reformei justiţiei va fi asigurată chiar din contribuţia instanţelor judecătoreşti la formarea bugetului statului, în acest scop fiind adoptată o nouă lege a taxei de timbru. Totodată, vor fi adoptate taxele pentru diferitele servicii prestate de justiţie, fără a se îngrădi prin aceasta liberul acces la justiţie.
Comentarii

Lasă un răspuns