Platforma electorala a PNL pentru Consiliul municipal Chisinau

(Fragmentele evidentiate cu bold sint esenta anticoruptie a Platformei)
Alege PNL! Alege bunul-simţ!
 

Alege PNL! Alege cu bun-simţ!


Ce doreşte PNL?

PNL doreşte o capitală românească, europeană!

Reformele au întirziat dramatic în Chişinău, ca şi în întreaga republică.

PNL vă propune un Primar General şi consilieri municipali, care vor promova respectarea legii şi apărarea interesului chişinăuenilor! ÎnConsiliul Municipal Chişinău e nevoie de consilierii cu bun-simţ din partea PNL, pentru a scoate la iveală cazurile de corupţie, în primul rînd printre consilieri, precum şi lipsa schimbărilor promise. Pentru ca să vedeţi cum se încearcă menţinerea unei conduceri învechite şi corupte a Chişinăului, analizaţi listele de candidaţi pentru Consiliu din partea partidelor ce conduc Municipiul.

PNL vine cu proiecte concrete pentru locuitorii Chişinăului şi ai suburbiilor şi cu gestionarea transparentă a resurselor financiare!

PNL nu doreşte discriminarea chişinăuenilor după culoarea politică!

PNL promovează un concept nou despre administraţia publică locală, care trebuie să elaboreze strategii pentru gestionarea şi dezvoltarea comunităţilor, contribuindi-se la bunăstarea şi confortul cetăţenilor, prin prestarea unor servicii de calitate după principiul subsidiarităţii – delegarea acestora unor structuri, situate cît mai aproape de cetăţean.

Cel mai important principiu în gestionarea modernă a treburilor publice este autonomia locală, care trebuie respectată şi în Republica Moldova.

Primarul General şi consilierii PNL vor promova decizii-cheie pentru viaţa chişinăuenilor şi eliminarea corupţiei:

1. Anularea – după model european – a autorizaţiilor pentru unităţile de comerţ şi prestări servicii. Aşa ceva nu există niciunde în Europa, nici în Georgia, unde se efectuează reforme radicale. Pentru activitatea economică e suficient contractul de arendă.

2. Anularea autorizaţiilor emise de instituţiile de medicină preventivă, unde există multă corupţie.

3. Sensibilizarea societăţii despre actele de coruptie ale consilierilor municipali, majoritatea fiind în cîrdăşie criminală pentru a-şi promova, împreună, interesele meschine.

4. Stabilirea unui Regulament de funcţionare a CMC, pentru eliminarea corupţiei din partea Direcţiei financiare şi a altor subdiviziuni, care includ chestiuni pe ordinea de zi numai după ce clienţii le ”cointeresează”.

5. Expertiza anticorupţie obligatiorie a fiecărui proiect de hotărîre de pe ordinea de zi a CMC, pentru că – o ştie inclusiv Primarul General – fiecare act, propus suplimentar spre examinare pe ordinea de zi de către consilierii municipali, ascunde un act de coruptie.

6. Transport gratuit pentru studenţi şi pensionari, pînă cetăţenii vor avea un nivel de trai decent.

7. Instituirea unui dispecerat comun, gen 112, ca în statele europene, pentru orice fel de cazuri, de unde solicitările se repartizeză după competenţe şi se soluţionează rapid.


Ce va mai promova PNL:

Capitală românească şi europeană înseamnă respectarea limbii române, de stat, în denumirile instituţiilor, în activitatea şi documentaţi lor, în unităţile comerciale, în publicitate, în transportul public şi privat, de către staţiile de taximetrie, precum şi promovarea tradiţiilor naţionale în cultură şi învăţămînt. Chişinăul nu a devenit european, de aceea, aplicarea legislaţiei lingvistice şi transformarea capitalei în una românească, europeană a devenit un imperativ.

PNL va promova relaţii speciale instituţionalizate între administraţiile publice din România şi Republica Moldova, pentru a trece ireversibil de la practicile sovietice la cele naţionale.

În planul administraţiei şi al transparenţei:

Reforma instituţională, prin descentralizarea administraţiei municipale, pentru lichidarea corupţiei şi eliminarea taxelor neoficiale, ce au atins cote îngrijorătoare în sistemul centralizat şi hiperbirocratizat al Primăriei.

Electronizarea serviciilor prestate de structurile Primăriei, pentru reducerea contactului cetăţeanului cu factorii decizionali şi a cheltuielilor aparatului administrativ al Primăriei.

Adoptarea unui Plan urbanistic general real al Municipiului Chişinău.

Adoptarea unei liste de priorităţi investiţionale.

Identificarea resurselor de finanţare prin aplicarea Legii parteneriatului public privat.

Transparenţa cheltuirii mijloacelor publice şi instituirea controlulului intern în gestionarea acestora de către Primărie.

Trecerea treptată de la actualul buget linear la un buget pe programe, apoi la un buget de performanţă.

Impozitarea bunurilor imobiliare în funcţie de plasarea lor în oraş, conform principiului echităţii sociale.

Reforma fiscală în Municipiu, cu excluderea hărţuirii de către diferiţi funcţionari a punctelor comerciale, pentru care să fie stabilită o taxă unică (în funcţie de spaţiu, amplasare, gen de activitate). Consilierii municipali care sînt umbrella punctelor comerciale, se îmbogăţesc uluitor pe seama neplăţilor la Buget.

Depolitizarea structurilor executive locale prin suspendarea calităţii de membru de partid pe perioada exercitării funcţiei, angajarea făcîndu-se prin concurs, după principiile ”în funcţii publice – cei mai buni şi oneşti”, ”funcţionarul este în serviciul contribuabilului!” Toate funcţiile din Primărie să fie ocupate în baza unui examen de competenţă, nu prin relaţii, de persoane fără studii adecvate, care transformă atribuţiile de serviciu în mijloc de căpătuire.

Acordarea asistenţei în vederea atragerii de fonduri europene pentru dezvoltarea Municipiului, elaborarea de programe şi realizarea acestora printr-un Buget adoptat pe programe.

Optimizarea cheltuielilor administrative în Primărie şi majorarea salariilor cu 30%.

Desemnarea şefilor celor 51 de întreprinderi municipale după principiul competenţei, studiilor adecvate, nu după principiul apartenenţei politice şi al interesului meschin al celor ce îi promovează. Pregătirea întreprinderilor de a fi transmise, pentru o mai bună gestionare, în mîini private, în bază de concurs.

Privatizarea parţiala (cu mentinerea unui procent al Primariei) a tuturor întreprinderilor municipale nerentabile, ca o sursă pentru sporirea veniturilor la Bugetul Primăriei.

Răsfrîngerea prevederilor Legii privind achiziţiile publice şi asupra întreprinderilor municipale, pentru a se asigura transparenţa şi eficienţa utilizării mijloacelor băneşti.

Toate şedintele operative ale Primariei şi ale Consiliului să fie publice, inclusiv deciziile, în formă descifrată.

Solicitarea modificării art.4 din Legea ocrotirii sănătăţii, în baza căreia Ministerul numeşte directori la spitalele municipale, unde fondator e Primăria.

Transformarea sectoarelor de exploatare a locuinţelor (SEL) în Asociaţii de locatari. Sistarea finanţării acestora de la Buget.

Trecerea poliţiei municipale în subordinea Primăriei şi reformarea ei radicală, transformînd-o în una europeană necoruptă şi cu respect faţă de chişinăueni.

Concesionarea producătorilor (SA CET-1 şi SA CET-2) şi a distribuitorului (SA ”Termocom”), după exemplul ţărilor baltice.

În economie:

Sprijinirea dezvoltării businessului mic şi mediu, ca factor principal al formării Bugetului naţional, prin noi politici fiscale, anularea autorizaţiilor de funcţionare, după model european,

Atragerea, în proporţie de 20 la sută, în prestarea serviciilor de către Primărie, a firmelor cu rulaj mediu.

Urmarea modelului occidental, conform căruia din bugetul total al unui oraş în proporţie de 10 la sută trebuie să participe la prestări servicii femeile de afaceri.

Organizarea licitaţiilor transparente pentru lucrările de infrastructură.

Revizuirea Regulamentelor Consiliului municipal care împiedică activitatea businessului mic şi mediu şi prestarea serviciilor de agrement (disco, saune, bar, casino, pub, terase, cafenele, cabareturi, crame).

Simplificarea maximă a obţinerii autorizărilor de funcţionare, a coordonării cu serviciile pentru obţinerea actelor necesare de către cetăţeni.

Reforme ce prevăd noi instrumente de atragere a investiţiilor. Recurgerea la Legea parteneriatului public privat, pentru cooperarea cu donatori străini şi obţinerea programelor de dezvoltare.

Atragerea, prin licitaţii, a businessului privat în construcţia de drumuri, colectarea deşeurilor, salubrizare, soluţionarea problemei cîinilor vagabonzi, înverzirea orasului ş.a.

Organizarea, în perimetrul oraşului, a unor parcuri industriale.

Restricţionarea transportului interurban şi deschiderea de gări auto cu piaţă agricolă în suburbii, stimulindu-se rentabilizarea transportului public.

Crearea unor întreprinderi agricole de prelucrare cu suport orăşenesc şi rural, diminuîndu-se rolul negativ al transportului auto, al migraţiei populaţiei rurale în spaţiul urban, îmbunătăţirea situaţiei ecologice şi stimularea creşterii economice.

Introducerea de condiţii stimulatorii (reducere ori anularea totală a impozitelor) pentru investitorii care îşi plaseaza capitalul din Vest.

Reducerea impozitelor şi a taxelor pentru întreprinderile cu un beneficiu mai mare şi cu un preţ de cost mai mic, stimulîndu-se competitivitatea mărfurilor pe piaţa europeană şi pe cea orientală.

Eliminarea maximă a firmelor intermediare din toate domeniile, reducîndu-se substanţial preţurile la mărfurile şi serviciile de primă necesitate.

În industrie

Conlucrarea cu Guvernul pentru relansarea întreprinderilor mari (uzini şi fabrici), ce staţionează, şi concesionarea acestora unor firme, pentru organizarea producţiei industriale şi sporirea veniturilor la buget.

Studierea necesităţilor de producţie industrială şi uşoară şi organizarea producerii locale a mărfurilor, prin stimularea substanţială a producătorului.

Servicii comunale la preţuri adecvate şi de calitate

Tarifele pentru apă, transport şi agent termic nu vor include rambursarea creditelor contractate şi dobînda de către asociaţiile comerciale. Practica europeană admite o majorare maximă de 15 %.

Eliminarea populismului şi instituirea competenţei legale în acordarea ajutoarelor financiare categoriilor defavorizate ale populaţiei. Achitarea ajutoarelor şi a indemnizaţiilor direct prestatorilor de servicii.

Asigurarea asistenţei sociale la domiciliu pentru pensionari, bătrînii singuri şi invalizi.

Ajutoare sociale pentru medicamente şi produse alimentare destinate bătrînilor şi invalizilor.

Continuarea programului de protezare dentară gratuită a pensionarilor, veteranilor şi invalizilor.

Extinderea, în toate sectoarele, a reţelei de cantine sociale.

Transport public renovat în proportie de 75% pe seama concesionării acestor servicii, adică pe seama investitorilor.

Urbanism, construcţii şi autorizaţii

Instituirea disciplinei şi lichidarea corupţiei în domeniul autorizării construcţiilor.

Eliminarea abuzurilor în emiterea autorizărilor de urbanism, prin introducerea datelor pe pagina web şi publicarea tuturor documentelor (în cadrul legii).

Eliminarea Inspecţiei de stat în domeniul construcţiilor la emiterea autorizaţiilor de urbanism.

Oprirea defrişărilor de spaţii verzi.

Sistarea construcţiilor neautorizate şi a celor din parcuri, scuaruri, din alte spaţii verzi.

Neextinderea oraşului, prin construirea blocurilor cu 2-3 etaje în locul edificiilor cu un etaj, după exemplul Amsterdamului şi al altor capitale europene.

Şantiere în capitală cu măsuri de securitate şi antipoluare.

Extinderea construcţiei de locuinţe prin metoda ipotecară, asigurarea cu locuinţe sociale a categoriilor defavorizate ale populaţiei şi a familiilor tinere.

Delegarea competenţei de reparare capitală a instituţiilor de învăţămînt şi de dotare cu mobilier directorilor de instituţii.

Delegarea competenţei de amenajare a stadioanelor şi asigurarea lor cu echipament sportiv directorilor acestora.

Păstrarea centrului istoric al oraşului prin interzicerea oricăror construcţii în locul sau în preajma lor.

Publicarea pe pagina web a Primăriei a listei obiectivelor de importanţă istorică şi valoare patrimonială, aprobarea unui Regulament despre responsabilitatea persoanelor ce le deteriorează, inclusiv restituirea înzecita/însutita a preţului de cost al acestora, în funcţie de categorie.

Salubrizare

Adoptarea unui program de acumulare şi procesare a deşeurilor după metoda – modernă şi nedăunătoare – a poligoanelor.

Elaborarea cadrului legal pentru implementarea noilor tehnologii în domeniul colectării, separării şi procesării gunoiului şi instituirea unui serviciu pentru aplicarea strategiei de reciclare a deşeurilor menagere.

Revizuirea contractului cu firma italiană de construire a Statiei de prelucrare a deşeurilor, pentru a nu transforma R.Moldova în gunoiştea Europei.

Anunţarea unui nou concurs investiţional pentru rezolvarea definitivă a problemei deşeurilor.

Soluţie europeană, nu populistă şi primitivă, pentru problema nămolului (ce poluează continuu solul, aerul, apele subterane, fîntînile oamenilor), soluţie însemnînd captarea şi utilizarea biogazului în producerea energiei alternative.

Stabilirea unor amenzi aspre pentru gunoiştile neautorizate.

Respectarea contractului privind gestionarea gunoistii de la Țînţăreni.

Deratizarea oraşului, lichidarea coloniilor de şobolani.

Aplicarea parteneriatului public privat în cazul întreprinderilor de salubrizare.

Transport, drumuri şi parcări

Legalizarea activităţii microbuzelor şi crearea unei scheme reale şi eficiente de funcţionare.

Reorganizarea circulaţiei rutiere, prin exluderea restricţiilor/barelor instalate abuziv de potentaţii zilei.

Diversificarea transporturilor pe categorii şi stabilirea de regulamente speciale pentru fiecare, în vederea eliminării ambuteiajelor.

Autorizarea, construirea parcărilor atît în cartiere, cît şi la periferii.

Aplicarea Parteneriatului public privat în construcţia de parcări subterane şi multietajate.

Mărirea vitezei medii de deplasare a transportului in comunitate cu 5-7km/h, prin diversificare şi specializare, economisindu-se la procurarea altor mijloace de transport.

Tarife adecvate în transportul public.

Modificarea regimului de studii şi lucru, pentru a repartiza mai uniform fluxul de călători.

Soluţii europene pentru descongestionarea traficului, ceea ce va facilita accesul Urgenţelor şi al altor servicii în cazuri excepţionale.

Transparenţă în colectarea şi distribuirea fondului rutier, achitat de proprietarii de autovehicule.

Construirea şi repararea căilor de acces în localităţile rurale şi asigurarea cu transport public.

Revizuirea plasării semafoarelor în intersecţii.

Educaţie, tineret şi sport

Spor la salariul pedagogilor de la 10 la 40%, pe măsura intrării veniturilor la Buget urmare a eliminării evaziunii fiscale.

Organizarea concursurilor lunare pentru evidenţierea performanţelor elevilor şi ale studenţilor în stiinţă, cultură, artă, sport etc.

Subvenţii pentru studenţi de la 10 la 30 mii lei (pentru succese deosebite – conform unui Regulament).

Stimularea extinderii învatamîntului privat de performanţă, a grădiniţelor, creşelor, sub controlul Administraţiei publice locale.

Asigurarea cu materiale didactice a fiecărei instituţii de învăţămînt şi conectarea, prin Internet, a sălilor de clasă la bibliotecii, laboratoare.

Stimularea folosirii muncii elevilor ce au atins majoratul şi a studenţilor în salubrizarea oraşului şi sporirea veniturilor lor.

Reechilibrarea spaţiului şcolilor după necesităţile oraşului – şcolile ruseşti au spaţii mari nevalorificate, şcolile româneşti se înghesuie în spaţii insuficiente.

Conlucrarea cu ONG-urile şi cu donatorii străini în vederea asigurării materiale a bibliotecilor, muzeelor, teatrelor, colectivelor de creatie.

Alte obiective

Amenajarea complexă şi iluminarea cartierelor locative conform standardelor europene.

Faţade curate şi iluminate ale obiectivelor, străzi cu trotuare amenajate. Fiece punct comercial va instala urne de gunoi.

Atragerea investiţiilor străine în proiecte pentru problema cîinilor vagabonzi.

Locuri de joacă pentru copii.

Tăierea plopilor bătrîni.

Revizuirea sistemului de canalizare şi ape pluviale în zona gării feroviare.

Valorificarea celor 1000 ha de terenuri în intravilan şi a 2 milioane de metri pătraţi de spaţii municipale, care trebuie expuse ca obiect Parteneriatului public privat.

Amenajarea parcurilor de odihnă (iazul lîngă portile orasului).

Desconcentrarea oraşului, prin construirea suprafeţelor comerciale în afara oraşului.

CONCLUZIE

O adevarata relansare econoimica, dezvoltare si prosperitate pentru acest pămînt românesc nu va veni decit odata cu Unirea cu România.

Republica Moldova se poate integra imediat in UE, de unde ar veni fonduri nerambursabile, pe care R.Moldova nu le va vedea altfel nicicînd.

Integrarea în NATO prin România va aduce investiţii masive, pentru ca niciun investitor serios nu investeşte într-o zonă “gri”, adică necontrolabilă.

Prin Unirea cu România vor veni bani spre Chişinau, si nu invers.

Odata Unirea realizată, mii şi mii de firme din România – cu capital străin sau românesc – îşi vor putea extinde uşor activitatea peste Prut – asta înseamnă zeci de mii de locuri de muncă, create foarte repede, bani din impozite şi taxe la bugetele locale … un boom economic, la care acum nici nu se poate visa.

Partidul Naţional Liberal,

Chişinău, 2011
Comentarii

Lasă un răspuns