Statutul Tineretului Național Liberal – TNL

STATUTUL

Tineretului Național Liberal

1.Dispoziții generale.

2. Scopurile și sarcinile TNL.

3. Drepturile și obligațiile membrilor TNL.

4. Organele de conducere și structura organizațională.

5. Organizațiile de tineret teritoriale.

6. Structuri de tineret.

7. Adaptarea, completarea și modificarea Statutului.

8. Modul de organizare și de lichidare a TNL.

9. Dispoziții finale și tranzitorii.

 

1.Dispoziții generale

1.1. Pentru stimularea participării tinerilor la viața politică, în cadrul Partidului Național Liberal se constituie Organizația Tineretului Național Liberal, căreia îi revine principala responsabilitate pentru politicile de tineret și activează în rîndul tineretului din cadrul partidului.

1.2. Organizația Tineretului Național Liberal (în continuare numită TNL) este o organizație de tineret ce activează în conformitate cu Constituția și legislația Republicii Moldova, cu Statutul Partidului Național Liberal și prezentul Statut.

1.3.TNL promovează și apără interesele tineretului pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

1.4.TNL este orientat spre promovarea cadrelor tinere la funcții publice dorind să contribuie astfel la stabilirea unei noi elite politice și administrative, în spiritul valorilor europene.

1.5.TNL poate conlucra cu structurile neguvernamentale interne și internaționale, poate colabora și adera pe filiere de partid la structurile similare din țară și de peste hotare, dispune de siglă, logo și alte atribute.

1.6.TNL poate avea ștampila, blancheta cu antet, alte atribute necesare activității, identice celor ale Partidului, adăugând mențiunea „TNL”.

2. Scopurile și sarcinile TNL

2.1.TNL se constituie pentru a propaga și contribui la realizarea Programului, a ideilor și a principiilor PNL în rândurile tineretului, precum și pentru:
– pregătirea tineretului ca cetățeni cu poziție activă în societate;
– selectarea și pregătirea cadrelor pentru activul de partid.

2.2. Pentru atingerea scopurilor sale, TNL:
a) participă la elaborarea politicii, a programelor și a proiectelor ce vizează tineretul;
b) contribuie la realizarea deciziilor organelor de conducere ale Partidului Național Liberal;
c) contribuie la sporirea imaginii PNL, participă la activitatea interstructurală a Partidului;
d) stabilește și întreține relații cu organizații neguvernamentale în vederea protejării drepturilor și a intereselor legitime ale tineretului;
e) propune și promovează membri ai TNL în organele de conducere ale Partidului, pe listele pentru alegerile parlamentare și locale, la funcții de conducere în stat în cazul participării Partidului la alegeri sau la guvernare.

2.3. Pentru realizarea sarcinilor sale, TNL:
a) analizează starea social–economică a tineretului din Republica Moldova și elaborează oferte politice ale PNL, adresate tinerilor;
b) elaborează programe sociale, economice, politice, educative, culturale, altele corespunzatoare intereselor și aspirațiilor tinerilor;
c) organizează acțiuni de pregătire și perfecționare a tinerilor membri în vederea promovării acestora, în mod independent sau în colaborare cu organizațiile neguvernamentale și guvernamentale.

3. Drepturile și obligațiile membrilor TNL

3.1. Poate deveni membru al TNL orice tânăr având vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, indiferent de grupul etnic, origine socială, religie, sex, și care este cetățean al Republicii Moldova.

3.2. Calitatea de membru se obține în baza cererii depuse de solicitant în organizația teritorială respectivă a partidului.

3.3 Dacă la momentul obținerii calității de membru persoana a fost înaintată pentru o funcție de coordonare, președinte al organizației teritoriale a TNL și la momentul numirii persoana are aproape 35 ani, el își exercită integral mandatul de 2 ani.

3.4. Membrii TNL nu pot fi membri ai altor partide politice și/sau ai organizațiilor de tineret ale acestora.

3.5. Membrii TNL au dreptul:
a) să participe la elaborarea direcțiilor de bază privind activitatea TNL;
b) să participe la activitatea departamentelor, comisiilor, a altor grupuri de lucru din cadrul TNL și a Partidului;
c) să aleaga și să fie aleși în organele de conducere ale TNL.
d) să-și expună și să-și apere punctul de vedere, ținând cont de principiile prevăzute în Statutul Partidului;
e) să beneficieze de susținerea TNL pentru a fi promovat la o funcțe de conducere în cadrul Partidului și pe listele electorale ale acestuia, precum șiî alte situații;
f) să participe la acțiunile organizate de TNL.

3.6. Membrii TNL sunt obligați:
a) să respecte Statutul TNL;
b) să îndeplineascp hotărârile organelor de conducere ale TNL și ale Partidului;
c) să participe la activitatea organelor de conducere în cazul în care sunt aleși;
d) să achite cotizațiile de membru în conformitate cu prevederile Statutului TNL;
e) cuantumul cotizației se stabilește de Biroul Permanent Central;
3.7. Apartenența la TNL înceteaza în cazul:
a) nerespectării prezentului Statut și a Regulamentului intern;
b) ieșirii benevole din rândurile TNL;
c) pierderii calității de membru de Partid;
d) excluderii: hotărârea cu privire la excludere se ia în cazul nerespectării Statutului Partidului sau al comiterii acțiunilor ce au adus prejudicii TNL sau întregului Partid;
e) decesului.

3.8 Membrii organizației nu pot deține două funcții nominative concomitant.

4. Organele de conducere și structura organizațională

4.1. Organele de conducere și structura TNL sunt:
a) Congresul;
b) Delegația Politică Națională;
c) Biroul Permanent Central;
d) Președintele;

Congresul

4.2. Organul suprem de conducere al TNL este Congresul, convocat de către Delegația Politică Națională după necesitate, dar nu mai rar de o dată la 2 ani.

4.3. Congresul extraordinar poate fi convocat la cererea a cel putin 1/3 din numărul total de membri ai TNL sau la cererea a cel putin 1/3 din numărul organizațiilor teritoriale.

4.4. Delegații la Congres, suplimentar la norma de reprezentare, sunt Președintele TNL și membrii Biroului Permanent.

4.5. Congresul se consideră deliberativ, dacă la lucrările lui participă 50% + 1 din delegații aleși.

4.6. Congresul TNL :
a) adoptă, modifică și completează Statutul TNL;
b) examinează și aprobă programele de perspectivă și direcțiile de bază ale activității TNL;
c) analizează dările de seamă ale Delegației Politice Naționale a TNL, adoptă hotărâri în baza lor;
d) alege pe un termen de 2 ani președintele, DPN a TNL și comisia de cenzori.

4.7. Hotărârile Congresului se adoptă prin majoritatea simplă de voturi. Modul de votare la adoptarea hotărârilor se stabilește de către delegații Congresului.

4.8. La lucrările Congresului participă în calitate de invitați membri ai organelor de conducere ale Partidului.

4.9. Norma de reprezentare la Congres se stabilește prin decizia Delegației Politice Naționale a TNL.

4.10. În perioada dintre Congrese, activitatea TNL e condusă de către DPN a TNL, ale cărei ședințe sunt convocate în măsura necesităților, însă nu mai rar de o dată la 12 luni.

Delegația Politică Națională a TNL

4.11. Atribuțiile și rolul Delegației Politice Naționale a TNL:
a) convoacă Congresul TNL, stabilește modul de reprezentare;
b) coordonează realizarea strategiilor vizând problemele tineretului;
c) stabilește sarcinile curente, exercită controlul asupra organizațiilor teritoriale de tineret;
d) înaintează din partea TNL Biroului Permanent Central și DPN a PNL propuneri de candidaturi pentru alegerile parlamentare și locale, precum și candidaturi la funcții de răspundere în cazul participării Partidului la guvernare;
e) selectează noi membri în DPN a TNL, în locul celor ce se retrag din anumite motive;
f) alege din componența sa BPC al TNL;
g) prezintă Congresului o dare de seamp privind activitatea desfășurată.
h) la propunerea președintelui, alege vicepreședinții propuși de președintele TNL.

4.12. Se consideră membri ai DPN a TNL din oficiu președintele organizatiei, vicepreședinții, președinții organizațiilor teritoriale.

4.13. Consiliul este deliberativ să adopte hotărâri când la țedință sunt prezenți 50% + 1 din membrii săi. Hotărârile DPN se adoptă prin majoritatea simplă de voturi.

4.14. Pentru conducerea operativă a TNL în perioada dintre șședințe, DPN alege componența BPC. Se consideră membri ai BPC din oficiu președintele și vicepreședinții organizației.

Biroul Permanent Central

4.15. Biroul Permanent Central al TNL îș;i desfasoara sedintele dupa necesitate, insa nu mai rar de o data pe saptamina.

4.16. Sedintele extraordinare ale BPC sint convocate de presedinte sau la cererea a 1/3 din numarul de membri ai Biroului Permanent Central.

4.17. BPC al TNL:
a) organizeaza activitatea curenta a TNL conform deciziilor Congresului, DPN si BPC ale PNL si TNL.
b) Organizeaza instruirea cadrelor tinere, acorda organizatiilor teritoriale ajutor metodic, organizatoric, ideologic, consultativ necesar activitatii organizatiilor teritoriale.
c) Aproba bugetul actiunilor, modul de acumulare si cheltuire a mijloacelor.
d) Aproba regulamentele de functionare a Ligilor, cluburilor, altor structuri studentesti si de tineret. Audiaza darile de seama ale acestora si adopta hotariri asupra lor.
e) Decide asupra convocarii extraordinare a congreselor in structurile primare sau municipale in cazul aparitiei in acestea a incalcarii legislatiei Republicii Moldova, a Statutului partidului sau a prezentului Regulament.
f) Propune si numeste secretarul executiv.
g) Coordoneaza activitatea tineretului in campaniile electorale.
h) Convoaca sedintele DPN, stabileste ordinea de zi.
i) Creeaza departamente functionale pentru o buna desfasurare a activitatii organizatorice.
j) Prezinta anual darea de seama DPN cu privire la activitatea desfasurata.
k) Adopta decizii vizind activitatea organizatiei, cu exceptia celor ce tin de competenta DPN si a Congresului.

4.18. BPC e in drept sa ia decizii daca la sedinta participa 50% + 1 din membri. Hotararile se adopta prin majoritatea simpla de voturi.

4.19. Pentru solutionarea unor probleme ce tin de interesele PNL si TNL, se pot crea grupuri de lucru, comisii. Ordinea de creare si activitate a lor e stabilita de BPC al TNL in conlucrare cu organele de conducere ale PNL.

Presedintele TNL

4.20. Presedintele TNL:
a) Poate candida la functia de presedinte al TNL orice membru al PNL care nu depaseste virsta de 30 de ani, are merite in cadrul partidului se bucura de respect in cadrul organizatiei.
b) Presedintele nu poate detine mai mult de doua mandate consecutiv.
c) exercita conducerea activitatii organelor de conducere ale TNL.
d) reprezinta TNL in relatiile cu conducerea Partidului, cu alte organizatii social-politice de tineret si asociatii obstesti din tara si de peste hotare;
e) organizeaza realizarea deciziilor organelor de conducere ale TNL si ale partidului;
f) prezinta informatii conducerii partidului despre activitatea TNL;
g) convoaca BPC sau DPN ale TNL, dupa necesitate.
h) propune pentru realizare diferite activitati ce nu contravin scopurilor statutare
i) realizeaza alte activitati in conformitate cu imputernicirile sale.
4.21. Propune vicepresedinti ai TNL, ce coordoneaza domenii de activitate sau zone stabilite de Biroul Permanent Central.

Comisia de cenzori

4.22. Comisia de Cenzori efectueaza controlul activitatii economice, financiare a TNL. CC este aleasa la Congresul TNL pe un termen de 2 ani.

4.23. Membrii CC nu pot coordona alte domenii de activitate a organizatiei.

4.24. CC poate cere BPC si Presedintelui (vicepresedintilor) datele privind activitatea lor si a TNL pe o perioada concreta, poate lua cunostinta de toate actele, documentele ce vizeaza activitatea TNL. Controlul se realizeaza cel putin o data pe an, iar, in caz de necesitate, mai des.

4.25. Rezultatele controlului efectuat periodic de catre CC asupra respectarii prevederilor Statutului si a actelor economico-financiare sint prezentate sub forma de dare de seama a Congresului.

4.26. Participa la toate sedintele Congresului, DPN, fara drept de vot.

5. Organizatiile de tineret teritoriale

5.1. In cadrul organizatiilor teritoriale ale PNL de toate nivelurile (sat, comuna, oras, raion, municipiu, UTAG) se constituie organizatii teritoriale TNL – OT a TNL.

5.2. Organele de conducere si de structura ale OT a TNL sint :
a) la nivel de municipiu, raion, UTAG:
– Conferinta;
– Delegatia Politica Teritoriala;
– Biroul Permanent Teritorial;
– Comisia de cenzori;

b) la nivel de comuna, sat :
– Adunarea generala;
– Biroul Permanent Central, in cazul unei organizatii cu peste 25 membri;
– Comisia de cenzori;

5.3. Adunarea generala:
a) alege Biroul Permanent Teritorial;
b) alege delegati la Conferintele Teritoriale;
c) alege Presedintele si vicepresedintele organizatiei teritoriale;
d) inainteaza Delegatiei Politice Nationale a TNL pentru sustinere in listele pentru alegerile publice locale candidati la functia de primar sau de consilieri de toate nivelurile.

5.4. Conferinta teritoriala este convocata de DPT dupa necesitate, dar nu mai rar de o data in an. Hotaririle se adopta cu simpla majoritate de voturi, prin participarea a cel putin jumatate din membri (delegati).

5.5.Delegatia Politica Teritoriala:
a) dirijeaza activitatea OT a TNL in perioada dintre Conferinte;
b) convoaca Conferintele OT;
c) determina sarcinile curente ale OT a TNL
d) inainteaza din partea OT a TNL Delegatiei Politice Teritoriale a PNL propuneri cu privire la candidaturile in alegerile pentru organele administratiei publice locale, pentru alte functii in administratia publica locala;
e) aproba norma de reprezentare la Conferinta Teritoriala.

5.6. DPT a TNL este convocata de BPT dupa necesitate, dar nu mai rar de o data in 6 luni. Hotaririle se adopta cu simpla majoritate de voturi, prin participarea a nu mai putin de jumatate din membri.

5.7. Biroul Permanent Teritorial:
a) organizeaza activitatea curenta a OT a TNL pentru realizarea deciziilor organelor de conducere ale organizatiei de tineret si organizatiei de partid teritoriale;
b) convoaca sedintele DPT.

5.8. Sedintele BPT sint convocate de catre presedintele OT a TNL dupa necesitate, dar nu mai rar decit o data in luna. Hotaririle se adopta cu simpla majoritate de voturi, prin participarea a cel putin jumatate din membri.

5.9. Adunarea generala a TNL:
a) alege Presedintele si vicepresedintele organizatiei;
b) alege BPT, in cazul unei organizatii de peste 25 membri;
c) alege delegati la conferinta teritoriala;
d) inainteaza din partea organizatiei primare a TNL Adunarii Generale a organizatiei primare de partid propuneri vizind candidaturile pentru functia de primar al localitatii si de consilieri ai consiliilor locale respective.

5.10. Adunarea generala este convocata de Presedinte sau de BPT al OT a TNL dupa necesitate, dar nu mai rar decit o data in sase luni. Hotaririle se adopta cu simpla majoritate de voturi, prin participarea a cel putin jumatate din membri.

5.11. Presedintele OT a TNL reprezinta organizatia in relatiile cu conducerea organizatiei teritoriale de partid, cu alte organizatii social-politice de tineret si asociatii obstesti din localitatea respectiva;

5.12. Presedintele OT a TNL poate propune la functia de vicepresedinti responsabili pe probleme de nivel teritorial.

5.13. Comisia de cenzori a OT a TNL
a) CC a OT a TNL efectueaza controlul activitatii economice, financiare a OT a TNL. CC este aleasa la Congresul TNL pe un termen de 2 ani.
b) Membrii comisiei de cenzori nu pot coordona alte domenii de activitate a organizatiei.
c) CC poate cere BPC si Presedintelui (vicepresedintilor) date privind activitatea lor si a OT a TNL pe o perioada concreta, sa ia cunostinta de toate actele, documentele ce vizeaza activitatea TNL. CC efectueaza controlul cel putin o data pe an, iar, in caz de necesitate, se face mai des.
d) Rezultatele controlului efectuat periodic de catre CC asupra respectarii prevederilor Statutului si actelor economico-financiare sint prezentate sub forma de dare de seama a Congresului.
e) CC participa la toate sedintele Congresului, Delegatiei Politice Nationale fara drept de vot.

6. Structuri de tineret

6.1. In cadrul TNL se pot constituite asociatii, ligi studentesti, sportive, culturale, cluburi de interes specifice tineretului, fara drept de reprezentare in organele de conducere ale Organizatiei.

6.2. Toate asociatiile, ligile si cluburile din cadrul TNL isi desfasoara activitatea in baza unui Statut, aprobat de catre BPC al TNL.

7. Adaptarea, completarea si modificarea Statutului

7.1. Prezentul Statut se aproba de catre Congresul TNL.

7.2. Propunerile vizind modificarile si completarile prezentului Statut se depun pe numele BPC al TNL, care le examineaza. Modificarile si completarile se aproba prin hotarirea Congresului, daca pentru ele au votat 2/3 din numarul membrilor prezenti la sedinta.

8. Modul de organizare si de lichidare a TNL

8.1. Reorganizarea si lichidarea TNL are loc conform hotaririi Congresului, adoptat cu 2/3 din voturile membrilor prezenti la sedinta.

8.2. Bunurile ONTL lichidate, dupa executarea creantelor, creditorilor, vor fi folosite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare si pentru realizarea scopului si sarcinilor in vigoare. Responsabil pentru lichidarea este Presedintele TNL.

9. Dispozitii finale si tranzitorii

9.1. Prezenta organizatie este libera de a activa pe tot teritoriul Republicii Moldova, unde aceasta are organizatii teritoriale.

9.2. Prezentul Statut este adoptat la Congresul de Constituire TNL din 22.03.08

 

Comentarii

Lasă un răspuns